Uskonnonopetus

Ortodoksisen uskonnon opetusta ohjaavaa säädöstöä: 

Uskonnonvapauslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453

Perusopetuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Lukiolaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Lukioasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810

Uskonnonopettajan kelpoisuus 14.12.1998/986 (Finlex):

Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään luokanopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottaneisiin aikaisempiin opintoihin taikka että hän on suorittanut muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vähintään vastaavan laajuiset asianomaisen uskonnon opinnot.

Perusopetuksessa ja lukiossa aineenopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään aineenopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot taikka aikaisempien kelpoisuusvaatimusten mukaan aineenhallinnan tuottaneet opinnot asianomaisen uskonnon opettamista koskevien vaatimusten mukaan.

Muuta uskontoa perusopetuksessa tai lukiossa opettavalta henkilöltä edellytetään, sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään opettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, asianomaisessa uskonnossa suoritut korkeakouluopinnot tai muulla tavoin hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus.


VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Alla oleva osuus on tehty ortodoksisen uskonnon opettajien yhteistyönä vuoden kuluessa syksystä 2014 - syksyyn 2015. Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Helsingin ortodoksinen seurakunta sekä muut seurakunnat ovat tukeneet opettajia prosessissa.  
 
Yhteiseen työhön ryhdyttiin, koska nähtiin tarpelliseksi vaalia opetuksen valtakunnallista yhtenäisyttä, mutta toisaalta myös pohtia opetuksen tulevaisuutta kollegojen kanssa. Vähemmistöuskonnon opettajat ovat usein ainoita opettajia alueellaan ja laativat yksin laajojenkin maantieteellisten alueiden paikallisia opetusuunnitelmia ortodoksiseen uskontoon. Tilaa ja aikaa keskustelulle ja ajatuksenvaihdolle on tarvittu.
 
Tähän versioon on jätetty runsaasti vuosiuokkaistettuja sisältöjä, jotka ovat enemmänkin esimerkinomaisia, kuin sellaisenaan noudatettavaksi ajateltu. Kukin paikallinen opetussuunnitelma tarkentuu ja tiivistyy tämän pohjalta, näiden suuntaviivojen ohjaamassa linjassa. Lisäksi tarkempiin paikallisiin suunnitelmiin liitetään ja painotetaan omalle alueelle ominaisia sisältöjä. Yhteinen pohja on synnytetty prosessina ja siinä mielessä se ei suinkaan ole valmis, virheetön tuote, vaan prosessi jatkuu paikallisessa työssä Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Porvoossa, Kouvolassa… Virheet saa ja pitää korjata. Onnea ja menstystä siihen työhön meidän kaikkien puolesta!
 
Näitä pohjia edelleen työstettäessä on hyvä pitää mielessä joustavat edellytykset sekä opetuksen suunnittelulle että laajoille, jopa oppiainerajat ylittäville kokonaisuuksille. Sisällöt ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseen, tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan lukuvuoden lopuksi.
 
Jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden alussa on suorana lainauksena oppiaineen tehtävä ja kuvaus sekä yleiset sisältöalueet Opetussuunniltelman perusteista 2014. Otsikoiden numerointi viittaa perustetekstin lukuihin. Myös tavoiteet ja hyvän osaamisen kuvaukset 6-luokan päättyessä sekä päättöarviointiin ovat suoraan perusteista. Ne on käytettävyyden lisäämiseksi sijoitettu kuhunkin vuosiluokkaistamistaulukkoon omalle kohdalleen.

Terveisin,
Kaisa

Uudet opetussuunnitelmat 2016 (opettajien työstämät versiot, joista voi muokata kuntiin omia opseja)

________________________________________________

Alla on Kaisan diat arvioinnista. Vaikka Opsissa lukee, ettei uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta merkitä arvosanaa, se ei koske ortodksista uskontoa, jota opetetaan opsin mukaisesti.

 

 

Tulostettava sivu