13.6.2017

Kirkollishallituksen istunto pidettiin kirkon keskustalossa Kuopiossa.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin kirkon keskustalossa Kuopiossa.

Kokouksessa olivat läsnä arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Elia, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, nunna ElisabetHannele Meskus ja Matti Tolvanen. Poissa olivat esteen vuoksi metropoliitta Ambrosius, piispa Arseni ja kirkkoherra Markku Salminen.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteistoimintasopimus vuosille 2018–2022

Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön välinen yhteistoimintasopimuskausi 2013–2017 on päättymässä.

Kirkollishallitus päätti laatia uuden sopimuksen vuosille 2018–2022. Sopimus sisältää takaisinmaksuohjelman remonttiaikaisten saamisten takaisinmaksamiseksi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö Elias Huurinaisen tekemästä kantelusta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt kirkollishallitukselta selvitystä ja lausuntoa Elias Huurinaisen eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemästä kantelusta.

Kirkollishallitus päätti esittää lausuntonaan, etteivät kantelussa nimetyt tai muutkaan kirkon toimihenkilöt ole syyllistyneet asiassa lainvastaiseen tai hyvän hallintotavan vastaiseen menettelyyn.

Kirkon keskusrekisterin johtosääntö

Kirkollishallitus päätti vahvistaa kirkon keskusrekisterille ajan tasalle päivitetyn johtosäännön.

Kirkonkirjoista perittävät maksut

Kirkollishallitus määrää OrtL 74 §:n 2 momentin nojalla kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävät maksut.

Ortodoksinen kirkko on noudattanut maksujen määräämisessä samoja perusteita kuin evankelis-luterilainen kirkko. Perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja. Evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus on päättänyt uusista maksuista 1.5.2017 lukien, koska maistraatit ovat korottaneet perustodistuksen hinnan 8 eurosta 9 euroon.

Kirkollishallitus päätti, että 1.8.2017 lähtien kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista peritään maksut seuraavasti:

1 §

Maksuttomat todistukset

Kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

2 §

Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;

5) keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

3 §

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Peruskorjausavustukset

Kirkollishallitus päätti jakaa peruskorjausavustukset vuodelle 2017 seuraavasti:

 • Helsinki, Kolminaisuuden kirkon sisäkaton korjaaminen 15 000 euroa
 • Hamina, Kiinteistöjen korjausten tekoon 45 000 euroa
 • Rautalampi, Virkatalon peruskorjaukseen 0 euroa
 • Saimaa, Pieksämäen kirkon korjaukseen 10 000 euroa
 • Iisalmi, Sonkajärven tsasounan korjaus 5 000 euroa
 • Iisalmi, Kiuruveden kirkon kellotornin korjaus 14 000 euroa
 • Iisalmi, Iisalmen kirkon korjaus 7 000 euroa
 • Ilomantsi, Ilomantsin kirkon lattian maalaus 10 000 euroa
 • Lappi, Sevettijärven kirkon korjaus ja srk-talon muutos 50 000 euroa
 • Lappi, Ivalon kirkon pihan korjauksiin 15 000 euroa
 • Jyväskylä, Pappilan pihamaan ja viemärin korjaukseen 15 000 euroa

Peruskorjausavustuksiin on varattu talousarviossa 196 000 euroa, josta jäi jakamatta 10 000 euroa. Jakamaton 10 000 euroa voidaan myöntää kiinteistöpäällikön päätöksellä myöhemmin tänä vuonna yhteen tai useampaan kiireelliseen seurakuntien kiinteistöjen korjaushankkeeseen.

Peruskorjausavustettavien hankkeiden maksatuksen viivästyessä voi kirkon kiinteistöpäällikkö myöntää harkintansa mukaan yhden vuoden jatkoajan. Seurakuntien tulee hakea kirjallisesti jatkoaikaa. Hakemuksen perusteella kiinteistöpäällikkö tekee asiasta päätöksen.

Kiinteistöpäällikön tekemät avustuksen jatkoaikapäätökset tuodaan kirkollishallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Avustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan.

Seurakuntien kiinteistönpitosuunnitelmien pilottihankkeen konsulttipalvelut

Kirkon kiinteistöpäällikkö on kilpailuttanut seurakuntien kiinteistönpitosuunnitelman pilottihankkeen konsulttipalvelut vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.

Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa 3.4.2017 ja tarjouksia saapui määräaikaan mennessä neljä kappaletta. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Pisteytyksen mukaan seurakuntien kiinteistönpitosuunnitelman pilottihankkeen konsulttipalveluiden tuottajaksi valitaan eniten pisteitä saanut tarjous nro 2 (FCG Oy) kattohinnaltaan 24 676 euroa.

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa kirkon kiinteistöpäällikön pitämään eniten pisteitä saaneen tarjoajan kanssa neuvottelu sekä laatimaan ja allekirjoittamaan konsulttisopimuksen, mikäli tarjouksen hinta ei nouse neuvottelun perusteella yli 10%.

Kiinteistöjen ja niihin kuuluvan esineistön kohderekisterin pilottihanke

Kirkon kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjouksen sähköisen kohderekisterin pilottihankkeen toteuttamisesta 1.9.2017–31.3.2018 välisenä aikana vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.

Haahtela Kehitys Oy on tuonut markkinoille kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitetun internetin yli toimivan rakennusten ja esineiden kohderekisterikokonaisuuden, jonka kehitys on tehty yhteistyössä luterilaisen kirkkohallituksen kanssa. Tarjous on pyydetty vain yhdeltä toimijalta, sillä selvitysten perusteella toista vastaavaa kokonaisuutta ei ole toistaiseksi markkinoilla.

Pilottihankkeen tavoitteena on saada kaikki seurakuntien ja kirkon kiinteistöt sähköiseen kohderekisteriin, skannata rekisteriin kirkon ja Kuopion ortodoksisen seurakunnan kiinteistöihin liittyvät asiakirjat (raportit, tutkimukset, suunnitelmat yms), testata rekisterin toimivuutta ja soveltuvuutta ortodoksisen kirkon tarpeisiin sekä selvittää mahdollisia järjestelmän muutostarpeita.

Kirkollishallitus päätti hyväksyä Haahtela Kehitys Oy:n tarjouksen pilottihankkeesta ja valtuuttaa palvelukeskuksen johtajan tekemään hankintapäätöksen. Haahtela Kehitys Oy:n tarjouksen kokonaishinta-arvio on arvonlisäverollisena 28 520 euroa ja kohderekisterin pilottihankkeen hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 36 500 euroa sisältäen skannaamisen henkilökulut (n. 5 000 euroa) ja väestörekisterikeskuksen kulut kiinteistötietojen ajosta (n. 1500 euroa).

Muutos Piispa Aleksin stipendirahaston sääntöihin

Piispa Aleksin stipendirahasto on yhdistetty Suomen ortodoksiseen kulttuurirahastoon. Rahaston sääntöjen mukaan (Suomen ortodoksisen kulttuurirahaston säännöt §6) kirkollishallitus päättää sääntömuutoksista.

Kirkollishallitus päätti päivittää neljännen pykälän siten, ettei sääntöihin jää ristiriitaisuuksia Kulttuurirahaston sääntöjen kanssa. Kirkollishallitus päätti myös, että stipendirahan saajasta päättää Ortodoksisen seminaarin johtaja joka toinen vuosi. Apurahan suuruus määräytyy korkotuotosta, jonka kirkollishallitus päättää vuosittain. Jakamatta jäävä tuotto liitetään rahaston pääomaan. Seminaarin johtaja päättää apurahan saajalle mahdollisesti asetettavista ehdoista.

Avustuksen myöntäminen Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle venäjänkielisen papin palkkauskustannuksiin vuosille 2017–2020

Vuoden 2016 kirkolliskokous päätti 50 000 euron suuruisesta avustuksesta, joka tulee kohdentaa Karjalan hiippakunnan seurakuntien yhteisen venäjänkielisen papin palkkaukseen vuosille 2017-2019.

Kirkollishallitus päätti myöntää kirkolliskokouksen vahvistaman vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelman perusteella avustusta Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle venäjänkielisen papin palkkaukseen 1.5.2020 saakka.

Avustusta maksetaan vuosittain yhteisesti hyväksyttyjen toteutuneiden palkkakustannusten mukaisesti ja enintään 50 000 euroa vuodessa. Avustusta voidaan maksaa kuukausittain arvioidun ennakon mukaisena ja sen lopullinen määrä tasataan vuoden lopussa.

Huomionosoitukset

Siunauskirja

 • Honkala Toini   31.5.2017
 • Lajunen Ulla-Maija   15.5.2017
 • Ritola Erkki   15.5.2017
 • Sandvik Leif   23.5.2017

PKR:n mitali M I

 • Hyvärinen Eero   9.5.2017

PKR:n ritarimerkki R

 • Karivainio Markku  22.5.2017

PKR:n ritarimerkki R I

 • Tuomas Salminen    25.5.2017

PKR:n komentajamerkki   K

 • Nuuttila Pekka    10.5.2017