14.2.2017

Kirkollishallituksen uuden toimikauden ensimmäinen istunto pidettiin Kuopiossa.

Kirkollishallituksen istunnossa olivat läsnä arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus ja Matti Tolvanen.

Esittelijöinä toimivat palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, talouspäällikkö Henna Mynttinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov ja vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutusten arviointi

Kirkolliskokous 2016 päätti edellyttää, että kirkollishallitus käynnistää selvityksen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksista ensi tilassa ja nimeää sille ohjausryhmän.

Kirkollishallitus päätti valita asiaan selvitysmieheksi Hannu Mikkolan. Selvitysmies toimii ohjausryhmän ohjauksessa ja tekee tarvittavaa laskentaa, analyysia ja muuta vastaavaa selvitystyötä ohjausryhmää varten.

Ohjausryhmään kirkollishallitus päätti valita teologisena asiantuntijana arkkimandriitta Andreas Larikan, organisatorisena asiantuntijana Erkki Böösin sekä seurakuntatyön asiantuntijana Jyväskylän kirkkoherra Timo Mäkirinnan. Sisällöllisesti valmiiden lainsäädäntöön liittyvien tekstien muotoilujen osalta ohjausryhmä konsultoi hovioikeudenneuvos, dosentti Mirjami Pasoa.

Ohjausryhmän tulee arvioida missä selvitystyön vaiheessa tulee kuulla piispainkokousta ja Ekumeenista patriarkaattia.

Selvitystyön tulee olla valmis 15.9.2017 mennessä. Hallintovaliokunnalle lähetetään väliraportti selvityksestä kolmen kuukauden välein.

Lakityöryhmän raportin jatkovalmistelu

Hallinnon raskautta, päällekkäisyyksiä ja hallinnollisten, yhteisten tehtävien keskittämistä on perusteltua arvioida yhteistyössä arkkipiispan istuimen siirtoon liittyvän selvitystyön kanssa. Yhteinen valmistelu tuo synergiaetuja molempiin asioihin.

Lakityöryhmän raportissa mainittu säädösmassan yksinkertaistaminen ja sääntelyn keventäminen liittyvät raportissa esitettyyn ajatukseen uusista seurakunnista ja niissä toimivista kappeliseurakunnista.

Kappeliseurakuntia voidaan muodostaa jo nykylainsäädännön puitteissa eikä niitä varten tarvita uutta lainsäädäntöä. Ensimmäiset uudet kappeliseurakuntakokeilut tuovat mukanaan kokemusta siitä, millaisella sääntelyllä kokonaisuutta parhaiten ohjataan. Siksi on perusteltua, että säädösmassan yksinkertaistamista valmistellaan yhdessä meneillään olevan Karjalan hiippakunnan hankkeen kanssa.

Kirkollishallitus päätti jatkaa asioiden valmistelua seuraavasti:

Vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätös ”10. Lakityöryhmän raportti” jatkovalmistelu tehdään yhdessä päätöksen ”9f. Aloite työryhmän nimeämisestä selvittämään arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron vaikutuksia” kanssa.

Yhteinen valmistelu pitää sisällään arvion arkkipiispan istuimen sijaintipaikasta ja mahdollisesta hiippakuntajaosta sekä kuvaukset arkkipiispan ja muiden hiippakuntakanslioiden tehtävistä, tarvittavasta henkilöstöstä ja työnjaosta.

Valmistelu sisältää myös ratkaisuehdotukset henkilöstö-, talous- ja kiinteistöhallinnon yksinkertaistamiseen ja hallinnon päällekkäisyyksien poistamiseen. Valmistelun yhteydessä tehdään analyysit seurakuntien väestöennusteista, verotuloista sekä taloudesta. Tässä hyödynnetään Karjalan hiippakunnan hankkeesta saatuja analyyseja ja tuloksia.

Kirkon työhyvinvointihankkeen ohjausryhmän raportti

Ohjausryhmän raportti merkittiin tiedoksi. Kirkollishallitus päätti jatkaa yhteistyötä työhyvinvointikyselyn ja sitä seuranneiden purkutilaisuuksien toteuttajan kanssa ja laatii puitesopimuksen kirkon työyhteisöille suunnatuista valmennuskokonaisuuksista.

Nyt laadittujen työhyvinvointia kehittävien suunnitelmien toteutumista seurataan hiippakunnittain järjestettävillä työyhteisöpäivillä. Päiviä suositellaan jatkossa järjestettäväksi joka vuosi. Työyhteisöpäivillä arvioidaan, miten toimintakulttuuri kussakin työpaikassa on muuttunut sekä asetetaan tavoitteita jatkolle.

Vuonna 2019 toteutettava koko kirkon työhyvinvointikysely keskittyy erityisesti nyt toteutetun hankkeen esille tuomiin kehittämiskohteisiin.

Kanttorien liiton avustusanomus

Kirkollishallitus on päättänyt viime keväänä, että Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 juhlistetaan ekumeenisella kanttorikuorojen yhteiskonsertilla.

Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry on valmistellut yhteistä konserttisarjaa yhdessä Suomen evankelisluterilaisen kanttorikuoron kanssa syksylle 2017 ja anoo sen toteuttamiseen 10 000 euron avustusta.

Kirkollishallitus päätti myöntää OKL ry:lle 10 000 euron avustuksen.

Arkkipiispan laskujen hyväksyjä

Hyvän kirjanpitotavan mukaan kululaskuilla tulee olla hyväksymiskäytännöt. Arkkipiispan laskut hyväksyy kirkollishallituksen toimikaudekseen keskuudestaan valitsema varsinainen jäsen. Kirkollishallitus päätti, että arkkipiispan laskut hyväksyy kirkollishallituksen jäsen Matti Tolvanen.

Venäjänkielisen tiedottajan puolipäiväinen määräaikainen toimi

Kirkollishallitus päätti, että kirkon viestintätiimiin palkataan määräaikainen osa-aikainen (50 prosenttia) venäjänkielinen tiedottaja. Määräaikaisuus päättyy vuoden 2018 lopussa, jolloin tehtävä arvioidaan uudelleen. Rekrytointi toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Määräaikaisuuden perusteluna on venäjänkielisen viestinnän, nettiportaalin ja some-strategian kehittäminen sekä verkostojen luominen venäjänkieliseen viestintään.

Kirkon keskusrahaston, Johannes Mureen ja piispa Aleksin rahaston apurahat

Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan 2017 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen mukaan (22.11.2015) apurahalla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 10 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita. Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen.

Piispa Aleksin stipendirahastosta on jaettavana 500 euroa ulkomailla tapahtuvaan ortodoksisen teologiseen opiskeluun.

Kirkollishallitus päätti julistaa apurahat haettavaksi 3.4.2017 mennessä ja tehdä päätöksen myönnetyistä apurahoista toukokuun 2017 istunnossa.

Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 2.12.2016 § 48 tekemän päätöksen myydä seurakunnan omistama tontti Kemin kaupungin Ruutin kaupunginosassa 10 000 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin Asunto Oy Kemin Lehtokatu 29 -nimiselle yhtiölle.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan avustushakemus

Kirkollishallitus päättää myöntää Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle vuoden 2017 talousarvion puitteissa toiminta-avustusta 20 000 euroa.

Seurakunnan maksettavaksi on erääntynyt yhtiöiden konkursseista ja säätiön hallinnoimisesta aiheutuneita asiamiehen palkkioita ja kuluja yhteensä 21 038,90 euroa.

Aikaisempien avustuspäätösten perusteluiden mukaisesti kirkollishallitus katsoo, että vireillä olevat tutkintapyynnöt ja muut oikeudelliset prosessit on saatettava loppuun. Seurakunnan heikon taloudellisen tilan vuoksi kirkollishallitus myöntää seurakunnalle toiminta-avustuksen.

Kirkollishallituksen aikaisemmilla päätöksillä Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty avustusta asiamiehen palkkioihin ja kuluihin 45 000 euroa ja 30 000 euroa.

Avustukset ovat olleet välttämättömiä vireillä olevien tutkintapyyntöjen, rikosprosessien ja vahingonkorvausoikeudenkäyntien hoitamiseksi Hotelli Artos Oy:n ja Matkatoimisto Artos Oy:n konkursseihin liittyen sekä Evakkosäätiön hallintoon liittyen.

Nyt myönnetyllä avustuksella voidaan turvata vireillä olevien prosessien loppuunsaattaminen.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Veikko Purmosen tekemästä valituksesta

Kirkollishallitus hylkäsi 25.10.2016 pidetyssä kokouksessa Veikko Purmosen tekemän oikaisuvaatimuksen Helsingin ortodoksisen seurakunnan päätöksestä, joka koski seurakunnan monikulttuurisen papin tehtävän täyttämistä. Purmonen on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kirkollishallitus päätti esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Valamon luostarin tilinpäätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Kimmo Kallisen, Ira Matsin, Vladimir Sokratilin ja Wilhelmiina Virolaisen oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti, että se ei tutki oikaisuvaatimusta. Kirkollishallituksen toimivaltaan ei kuulu tutkia kirkon, seurakuntien tai luostarien omistamien tai hallinnoimien itsenäisten yhtiöiden, yhteisöjen tai muiden itsenäisten oikeushenkilöiden hallinnollisia päätöksiä.

Kirkollishallitus katsoo, että Valamon luostari opiston ylläpitäjänä ottaa kantaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän opiston ylläpitoluvan ehtojen noudattamiseen.

Työryhmän nimeäminen valmistelemaan kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämistä ja seurakunnan valtuustovaalin suoritustavan muuttamista

Kirkollishallitus päätti nimeätä työryhmän valmistelemaan kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämistä ja seurakunnan valtuustovaalin suoritustavan muuttamista kirkolliskokouksen päätöksien mukaisesti.

Työryhmään nimettiin käräjätuomari Heikki Piiroinen Liperistä, Soili Penttonen Helsingistä ja kirkkoherra Marko Patronen Oulusta. Työryhmän sihteerinä toimii palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala.

Suojautuminen lainan korkoriskiltä

Kirkko on saanut rahoitusyhtiöltä tarjouksen lainan korkoriskin suojauksesta.

Kirkollishallitus päätti, että korkosuojaustarjousta ei hyväksytä. Rahapolitiikkaa ja korkojen kehitystä seurataan ja tarvittaessa pyydetään uusi tarjous lainan korkosuojauksesta.

Vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätöksiin liittyvät toimenpiteet

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätökset sekä niihin liittyvät toimenpiteet aikatauluineen.

Huomionosoitukset

Siunauskirja:

 • Aarre Saukkonen 8.12.2016
 • Anneli Jolkkonen 8.12.2016
 • Unto Tolvanen 8.12.2016
 • Eine Elektra Ekqvist 9.1.2017
 • Leena Säppi 4.2.2017

PKR:n mitali M I:

 • Niilo Saavola 21.11.2016
 • Leena Moilanen 21.11.2016

PKR:n ritarimerkki R I:

 • Aune Mannala 6.12.2016

PKR:n komentajamerkki K I:

 • Paavo Perola 6.12.2016

Tiedoksi merkittiin kirkollishallituksen istuntojen aikataulu vuonna 2017:

 • 4.5.2017 Kuopiossa
 • 13.6.2017 Kuopiossa
 • 8.9.2017 Joensuussa kirkolliskokousseminaarin (8.–9.9.2017) yhteydessä
 • 10.10.2017 Kuopiossa
 • 27.–29.11.2017 Kirkolliskokouksen yhteydessä