14.6.2016

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Läsnä kokouksessa olivat arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, piispa Arseni, kirkkoherra Timo Tynkkynen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, johdon konsultti Tuovi Haikala sekä esittelijät palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala (sihteeri), talouspäällikkö Henna Mynttinen ja kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen

Tampereen ja Turun ortodoksisten seurakuntien aluejaon muuttaminen

Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyvät 1.1.2017 lukien siten, että Luvian kunta sulautuu Eurajoen kuntaan. Kirkollishallitus päätti, että yhdistymisen jälkeen Eurajoen kunta kuuluu Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan.

Kirkollishallitus totesi, että ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan seurakuntajako noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta kokonaisuudessaan kuuluu samaan seurakuntaan. Tällä hetkellä Luvian kunta kuuluu Tampereen seurakuntaan ja Eurajoen kunta kuuluu Turun seurakuntaan.

Seurakunnan alueen muuttamisesta päättää hiippakunnan piispan esityksestä kirkollishallitus lain 7 §:n 2 momentin mukaisesti.

Eurajoen ja Luvian kuntien osalta lähin isompi taloudellinen keskus on Porin kaupunki, jossa käydään yleisesti töissä, koulussa ja ostoksilla. Porissa on myös aktiivinen seurakuntaelämä osana Tampereen ortodoksisen seurakunnan toimintaa. Toiminnallisesti parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin Eurajoen kunnan liittämisen osaksi Tampereen ortodoksista seurakuntaa.

Lakityöryhmän raportti

Vuoden 2015 kirkolliskokous on antanut toimeksiannon, jonka mukaan lakityöryhmän tulisi selvittää seurakuntayhtymämallin soveltuvuus ortodoksisessa kirkossa, tehdä ehdotukset kirkkojärjestyksen säännösten täydentämiseksi siten, että seurakuntien yhteistoiminta mahdollistuisi helpommin sekä tehdä ehdotukset kirkkojärjestyksen säännösten täydentämiseksi hiippakuntaneuvostoa koskevilta osiltaan. Lakityöryhmä, jonka jäseniä ovat Mirjami Paso, Teo Merras, Paavo Perola ja Heikki Piiroinen on toimittanut raportin kirkollishallitukselle 6.6.2016 sekä tehnyt esityksen asiassa kirkolliskokoukselle. 

Kirkollishallitus päätti lähettää lakityöryhmän raportin kirkolliskokoukselle. 

Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että seurakuntayhtymämallia ei perusteta ortodoksiseen kirkkoon. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että hallinnon kehittämistä jatketaan hiippakuntien piispojen johdolla seurakuntarajoja arvioiden ja kappeliseurakuntien mahdollisuus huomioiden. 

Kirkollishallitus totesi, että seurakuntayhtymämalli on ortodoksisen kirkon koko huomioiden hallintomallina liian raskas ja edellyttää lainsäädännön avaamista sekä pykälämassan merkittävää lisäämistä. Kappeliseurakuntien tai uusien seurakuntien muodostaminen voidaan toteuttaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. 

Museosäätiön hallituksen täydentäminen

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön sääntöjen mukaan kirkollishallitus valitsee säätiön hallitukseen jäsenet ja täydentää säätiön hallitusta tämän esityksestä. 

Kirkollishallitus päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Merja Heiskasen ja Leo Houtsosen. Muista hallituksen lisäjäsenistä kirkollishallitus tekee päätöksen seuraavassa istunnossa.

Kirkon työhyvinvointikyselyn tulokset

Kirkollishallitus on kokouksessaan 3.5.2016 päättänyt kirkon työhyvinvointihankkeen etenemissuunnitelmasta sekä nimennyt hankkeelle ohjausryhmän.  

Kirkon työhyvinvointia mittaavan kyselyn tulokset ovat alkukartoituksena hankkeelle. Työhyvinvointikysely toteutettiin toukokuussa. Kysely lähetettiin yhteensä 206 työntekijälle ja vastauksia saatiin 127. Piispojen näkemyksiä työhyvinvoinnin tavoitteista ja johtamisesta kartoitettiin puhelinhaastattelussa.

Ohjausryhmä on käsitellyt kyselyn tuloksia 30.5.2016 ja seuraava kokous on 11.8.2016. 

Kirkollishallitus edellyttää, että kyselyn tulokset käsitellään vuoden loppuun mennessä jokaisessa kirkon työyhteisössä esimiehen johdolla ja ohjausryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnissa tulosten purkamiseen osallistuvat myös seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja ja seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmä seuraa käsittelyn toteutumista ja raportoi siitä kirkollishallitukselle marraskuun kokouksessa. 

Kirkollishallitus vie kyselyn yleiset, hiippakunnittain raportoidut tulokset kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Toiminta-avustukset

Keskusrahaston taloussuunnitelmassa on vuosille 2017-2019 varattu 180 000 euron vuotuinen määräraha seurakuntien toiminta-avustuksiin. Seurakunnille on lähetetty kirje toiminta-avustusten hakemisesta 6.4.2016, määräaika avustuksille oli 15.5.2016.

Kirkollishallitus päätti myöntää toiminta-avustuksia vuosille 2017-2019 seuraavasti (summat per vuosi vuosille 2017, 2018 ja 2019):

 • Iisalmen seurakunta 30 000 / 20 000 / 10 000
 • Ilomatsin seurakunta 30 000 / 20 000 / 10 000
 • Rautalammin seurakunta 45 000 (vuodelle 2017)
 • Ruotsin Suomalainen seurakunta 15 000 / 15 000 / 15 000

Kirkollishallitus totesi, että Iisalmen seurakunnan taloutta rasittavat seurakunnalle maksettavaksi langenneet takuut, johon ei ole osattu varautua. Iisalmen ja Kiuruveden seurakuntien yhdistäminen on vaatinut lisää resursseja ja kanslisti on palkattu koko aikaiseksi. Kiuruveden seurakunnan arkisto on siirtynyt järjestämättömänä Iisalmelle ja sen kuntoon saattamiseksi tarvitaan lisäresursseja.

Ilomantsin seurakunnan verotulot alenevat, johtuen jäsenmäärän laskusta, jäsenien ikääntymisestä ja alueen matalasta tulotasosta. Seurakuntalaisten ikääntymisestä johtuen toimituksia viedään enemmän suoraan koteihin, joka lisää seurakunnan kustannuksia. Seurakunnan kiinteistöjen määrä on suuri jäsenmäärään nähden. Ilomantsin seurakunta on saanut toiminta-avustusta kirkon keskusrahastolta vuodesta 2008 lähtien. Seurakunnan taloudellinen tilanne on haastava, seurakunnan toiminta on kuitenkin erittäin aktiivista. Seurakunta on laatinut talouden tasapainottamisen ohjelman, joka sisältää toiminnan ja kiinteistöjen sopeuttamista. Seurakunta jatkaa kiinteistöjen osalta toimintojen keskittämistä ja selvittää joidenkin kiinteistöjen osalta myynti mahdollisuutta.

Rautalammin seurakunta on saanut kirkon keskusrahastolta toiminta-avustusta vuodesta 2008 lähtien vuosittain. Seurakunnan säilyminen itsenäisenä jatkossa tulee vaatimaan säännöllistä taloudellista tukea keskusrahastolta. Myönnetään toiminta-avustus 45 000 vuodelle 2017, jonka aikana tulee tehdä selvitys siitä, mihin seurakunnan Rautalampi liittyy. Seurakunnan verotulot olivat alle 150 000 euroa vuonna 2015.

Ruotsin suomalainen ortodoksinen seurakunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja avustuksilla. Ruotsin valtio on leikannut vuosittain seurakunnille maksettavaa avustusta ja uhkana on avustuksen loppuminen kokonaan. Seurakunta tekee tärkeää työtä Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten ortodoksien keskuudessa. Seurakunta anoo vähintään samansuuruista avustusta kuin aikaisempina vuosina. Kirkon keskusrahasto on maksanut Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle toiminta-avustusta vuodesta 2011 lähtien. Vuodesta 2012 lähtien avustus on ollut 13.000 euroa vuodessa. Avustus indeksillä tarkistettuna on 14.680 euroa ja se pyöristetään lähimpään tuhanteen eli 15.000 euroon.

Kirkollishallitus totesi, että seurakuntien on tulevaisuudessa sopeutettava toimintansa ja kulunsa tulorakennetta vastaavaksi. Tämän vuoksi kirkollishallituksen myöntämät toiminta-avustukset alenevat portaittain taloussuunnitelmakauden aikana.

Kirkollishallitus on aiemmin linjannut, että toistuvaa vuosittaista toiminta-avustusta saavat seurakunnat on auditoitava ja niiden toimintaedellytykset on arvioitava vuosien 2017-2019 aikana. 

Museosäätiön vuokran maksusuunnitelma

Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 3.5.2016, että museosäätiön vuokranmaksua voidaan lykätä 1.5-31.8.2016 väliseltä ajalta ja tätä varten museota pyydettiin tekemään esitys vuokran maksusuunnitelmasta ajalle 1.9-31.12.2016.

Museosäätiö on toimittanut esityksen vuokran maksusuunnitelmasta kirkollishallituksen päätöksen mukaisesti.  Vuokrien maksusuunnitelma on yksi välttämätön keino museosäätiön talouden tasapainottamiseksi.

Kirkolliskokous päätti, että kesäkauden vuokrat Säätiö maksaa vuoden viimeisellä kolmanneksella kuukausittain. Vuoden viimeisen kolmanneksen (1.9 -31.12.2016) vuokrat Säätiö maksaa vuoden vuoden 2017 helmikuun lopussa Kuopion kaupungin avustuksen saatuaan.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan hakemus asianajokulujen korvaamiseksi

Kirkollishallitus päätti myöntää Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle 30 000 euron suuruisen toiminta-avustuksen kattamaan vireillä olevan esitutkinnan aiheuttamia asianajokustannuksia.

Seurakunnalle on aikaisemmin myönnetty tähän tarkoitukseen avustusta 45.000 euroa. 

Seurakunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen se tarvitsee välttämättä tukea kirkon keskusrahastosta. Esitutkinnan loppuun saattaminen ja seurakunnan taloudellisten epäselvyyksien tutkiminen on suoritettava loppuun ja tämän vuoksi avustuksen myöntämiselle on olemassa erityiset perusteet.

Puroniemen avustushakemus

Kirkollishallitus päätti myöntää Puroniemen leirikeskuksen leiritsasounan vesikattorakenteiden uusimiseen 12.800 euroa avustusta vuodelle 2016. 

Leiritsasouna on Puroniemen alueen ainoa pyhäkkö ja sen pysyminen toimintakuntoisena edesauttaa kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaista nuorten aktivointia kirkon toimintaan. 

Kirkon vuoden 2016 talousarviossa on 40.000 euroa hakemusten perusteella kohdennettavaksi vuosittain pieniin hankkeisiin ja projekteihin. 

Konservointilaitoksen avustushakemus

Kirkollishallitus päätti myöntää Valamon konservointilaitokselle  jäljellä olevista avustusmäärärahoista 3 943 euroa, jolla katetaan osa ”Jeesus armahtaa syntisen naisen” maalauksen konservointikuluista.

Tornion ortodoksisen kirkon avustusanomus

Tornion ortodoksiselle kirkolle on myönnetty keskusrahastosta peruskorjausavustusta 50.000 euroa vuonna 2015. Tornion kirkon peruskorjaushanke on jäissä rahoituksen ja hankeselvitysten keskeneräisyyden vuoksi. Oulun seurakunta hakee Tornion kirkon korjauksiin keskusrahastosta lisäavustusta, jotta Tornion kirkon kunnostushanke voitaisiin käynnistää mahdollisimman pian.

Kirkollishallitus päätti myöntää Oulun seurakunnalle peruskorjausavustusta 40.000 euroa Tornion kirkon kunnostustöihin talousarviossa jäljellä olevista peruskorjausavustuksista. 

Tornion kirkko on erittäin näkyvällä paikalla ja kirkon poikkeuksellisen nikkarityylisen arkkitehtuurin toivoisi esiintyvän ohikulkeville massoille komeana ja mieleenpainuvana. 

Tornion kirkon ulkoverhouksen maali on irronnut alustastaan. Mikäli ulkomaalausta ei uusita pikaisesti kosteus pääsee vaurioittamaan rakenteita ja sinänsä yksinkertaisten ulkoverhouksen korjaustöiden hinta voi moninkertaistua.

Kirkon talousarvion kustannuspaikan 710 ylittäminen kymmenellä prosentilla

Taloussäännön mukaan keskusrahaston talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka ja kirkollishallituksella on perustelluista syistä mahdollisuus ylittää se maksimissaan kymmenellä prosentilla. Kirkollishallitus päätti, että kustannuspaikan 710 Muu kiinteistötoimi kustannuspaikka ylitetään kymmenellä prosentilla. 

Perusteluna ylitykselle on se, että lisämäärärahan turvin selvitetään millaisia mahdollisuuksia seurakunnilla olisi saada hankerahoitusta esimerkiksi Leader-rahoituksen kautta. Alustavat selvitykset ovat saaneet positiivista palautetta ja niitä on pidetty kehityskelpoisina. Ongelmana on ollut seurakuntien ja kiinteistötoimen resurssipula, sillä selvitysvaihe vaatii useiden seurakuntien tarpeiden selvittämisen lisäksi seurakuntien alueen sidosryhmien, kuten esimerkiksi kyläyhteisöjen, kuntien ja yhdistysten tarpeiden selvittämisen ja yhteen kokoamisen. 

Määrärahan turvin käynnistetään ainakin yksi konkreettinen pilottihanke, jolla selvitetään seurakunnan mahdollisuudet hankerahoituksen saamiseen EU:n Leader-rahoituksen kautta.

Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus vahvisti Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 17.1.2016 §:n 12 päätöksen Haukiputaan Martinniemen rukoushuoneen poistamisesta kirkollisesta käytöstä. OrtL 98§.

Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ja liitteiden mukaan rakennus ei sovellu kuntonsa puolesta kirkollisten toimitusten pitopaikaksi.

Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus vahvisti Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 17.1.2016 §:n 12 päätöksen Muhoksen rukoushuoneen poistamisesta kirkollisesta käytöstä. OrtL 98§.

Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ja liitteiden mukaan rakennus ei sovellu kuntonsa puolesta kirkollisten toimitusten pitopaikaksi.

Varainhoitosopimus 

Osaa kirkon sijoituksista hoitaa Osuuspankki. Sopimus on saatettu ajantasalle ja sen allekirjoittamista varten tarvitaan valtakirja. 

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa palvelukeskuksen johtaja Sirpa Korialan allekirjoittamaan OP Private varainhoitosopimuksen.

Huomionosoitukset

Siunauskirja

 • Jussi Savolainen ja Sari Tikkanen         28.4.2016
 • Eija Ipatti                                            28.4.2016
 • Pirkko Vastapuu                                 28.4.2016
 • Oili Mäkirinta                                     28.4.2016
 • Kaija Päivinen                                    28.4.2016
 • Eila Korkka                                        28.4.2016
 • Anna-Liisa Vainiomäki                      28.4.2016
 • Mauri Mutanen                                   28.4 2016
 • Anja Pulli                                           29.4.2016
 • Tuula Paunaharju                               29.4.2016
 • Eira Jääskeläinen                                  4.5.2016
 • Anja Kanervo                                       4.5.2016
 • Anja Saarinen                                       4.5.2016
 • Toini Piirainen                                      6.5.2016
 • Valma Venäläinen                                6.5.2016
 • Irja Tenhunen                                        6.5.2016

PKR:n ritarimerkki I

 • Seppo Pesonen                                      6.5.2016