17.3.2016

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Kirkolliskokousedustajien vaalin vahvistaminen

Kirkollishallitus vahvisti vaalin tuloksen ääntenlaskennan tuloksen mukaisesti.

Kirkon työhyvinvointihanke

Kirkollishallitus päätti jatkaa kirkon työhyvinvointihankkeen edistämistä. Tarkempi etenemissuunnitelma ja ehdotus hankkeen ohjaustyöryhmästä laaditaan kirkollishallituksen toukokuun istuntoon.

Yhteistyösopimus Vaasan seurakunnan kanssa

Kirkollishallitus päätti, että Vaasan seurakunnan kanssa laadittavassa yhteistyösopimuksessa huomioidaan osa-aikaisen kanttorin kuluja 12 000 euroa. Avustus tarkistetaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti vastaamaan toteutuneita kuluja. Avustuksen määrää voidaan toteutuneen osalta tarkentaa korkeintaan 13 000 euroon saakka. Avustaminen tapahtuu talousarviossa olevan toiminta-avustusmäärärahan puitteissa. Avustus mahdollistaa sen, että seurakunta voi tarvittaessa palkata tehtävään osa-aikaisen työntekijän.

Taloustoimiston auditoinnin tavoitteet

Kirkollishallitus päätti, että alkuvuodesta 2016 toteutettavan taloustoimiston auditoinnille asetetaan seuraavat tavoitteet:

Taloushallinnon prosessit arvioidaan tehokkuuden, laadukkuuden ja tehtävien organisoinnin näkökulmasta. Prosessien läpikäynnissä tulee arvioida myös käytäntöjen yhdenmukaisuus, kontrollit ja mahdolliset riskitekijät.

Taloushallinnon järjestelmät ovat keskeisessä roolissa palveluja tuotettaessa. Auditoinnissa tulee arvioida järjestelmien tehokkuus, luotettavuus ja soveltuvuus keskushallinnon ja seurakuntien tarpeisiin.

Auditoinnilta odotetaan kehitysehdotuksia siitä, miten sisäinen laskenta voi tukea päätöksentekoa paremmin.

Seurakuntia laskutetaan palveluista sopimusten mukaisilla hinnoilla. Auditoinnin tavoitteena on arvioida, onko hinnoittelu kilpailukykyinen ja vastaako se tarjottuja palveluja.

Valtion Suomen ortodoksiselle kirkolle jakama vuosittainen avustus perustuu 2006 luotuihin perusteisiin. Auditoinnin tavoitteena on selvittää, ovatko perusteet edelleen relevantteja ja oikeudenmukaisia. Lisäksi tavoitteena on saada konkreettisia kehitysehdotuksia edellä mainittuihin osa-alueisiin.

Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahat

Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan vuodelle 2016 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaan tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 11 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014) 

Kirkollishallitus päätti julistaa haettavaksi apurahat 19.4.2016 mennessä. Päätös myöntämisestä tehdään toukokuun istunnossa. 

Mureen rahaston sääntöjen 2§ sanamuoto ”kirkon virkaan opiskelevia” on muutettu muotoon ”kirkon toimeen opiskelevia”. Mureen rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen, tämä käsittää vain papit ja kanttorit.  

Esitetään, että tänä vuonna Mureen rahaston apurahan kohdalla priorisoidaan Suomen ortodoksisen kirkon ja Orthodox Church in America (OCA) välisen yhteistyösopimuksen mukainen opiskelijavaihto.

Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaajan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja – aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista.

Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.

Keskusrahaston ja Johannes Mureen apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus(at)ort.fi. Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään. 

Uskonnonopetusavustukset vuonna 2016

Uskonnonopetusavustuksiin on vuoden 2016 talousarviossa varattu 58 000 euroa. Kirkollishallitus päätti myöntää avustuksia seuraavasti:

 • Lappi 8 500
 • Oulu 10 000
 • Rautalampi 11 500
 • Varkaus 13 000
 • Vaasa 15 000

Kirkollishallitus edellyttää, että jatkossa seurakuntien tulee esittää hakemuksessaan perustelut, joka sisältää arvion opettajien opetus- ja matkakuluista. Tiedot tulee kartoittaa yhdessä opettajien kanssa. Kirkollishallitus kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien ei pidä maksaa kunnille kuuluvia velvoitteita. Uskonnonopetusjärjestelyjä pitää tarkastella seurakunnan alueella kokonaisuutena ja pyrkiä koordinoimaan opetus niin ettei turhia matkakuluja synny. Kontaktiopetuksen lisänä tulee pohtia verkko-opetusta ja esimerkiksi skype-yhteyden käyttöä osana opetusta silloin kun se on tarkoituksenmukaista. 

Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan.

Oppituntitilanne ja lukujärjestys varmistuvat vasta syyskuussa, joten tarkkaa tilannearvioita ei voi tässä vaiheessa tehdä.  

Skiitta Oy:n rahoitus asuntojen remonttien osalta 

Skiitta Oy:n kirkon keskusrahastolta ostamat kahdeksan huoneistoa olivat keskimääräistä huonokuntoisempia. Tuottavuuden parantamiseksi huoneistojen kunnostaminen on ollut tärkeää. Huoneistoista on tähän mennessä kunnostettu yhteensä neljä.

Taloyhtiössä on suunnitteilla uuden hissin rakentaminen B-portaaseen, josta ylimääräinen yhtiökokous on jo tehnyt ehdollisen päätöksen. Lisäksi taloyhtiössä selvitetään kerrostason ovien uusimista ja ilmanvaihdon tehostamista, joista esitys saadaan huhtikuussa pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Kirkollishallitus päätti, että Skiitta Oy:n aikaisempaan kirkollishallituksen päättämään lainaan lisätään As Oy Suokatu 41:n huoneistojen remonttien ja taloyhtiön korjaushankkeiden rahoittamiseksi yhteensä 100 000 euroa kirkon keskusrahastosta entisin lainaehdoin koron ja takaisinmaksun osalta.

Iisalmen seurakunnan toiminta-avustushakemus 1.2.2016

Kirkollishallitus päätti myöntää Iisalmen seurakunnalle ylimääräistä toiminta-avustusta 20.000 euroa vuodelle 2016. Iisalmen ja Kiuruveden ortodoksiset seurakunnat yhdistyivät 1.1.2016 ja avustus myönnetään seurakuntien yhdistymisestä aiheutuneiden lisäkustannusten kattamiseen.

Talousarvion mukaiset avustukset seurakunnille

Peruskorjausavustukset vuonna 2016

Kirkollishallitus päätti jakaa peruskorjausavustukset vuodelle 2016 seuraavasti:

 • Kuopio, Siilinjärven kirkon ja seurakuntatalon korjaukset 70 000
 • Oulu, Kemin kirkon korjaukset 40 000
 • Mikkeli, Pieksämäen kirkon korjaukset 60 000
 • Rautalampi, Virkatalon korjaussuunnitelman tekeminen 20 000
 • Rautalampi, Suonenjoen kirkon ulkomaalaus 12 000
 • Vaasa, Vaasan kirkon esteettömyyden parantaminen 25 000
 • Varkaus, Varkauden kirkon ja Leppävirran rukoushuoneen korjaukset 17 000
 • Varkaus, kuntoarvioiden tekeminen viiteen kohteeseen 3 000
 • Iisalmi, Karvoskylän kirkon korjaukset 4 000

Yhteensä 256 000 euroa.

Osa peruskorjausavustuksista voidaan myöntää myöhemmin tänä vuonna. Vuoden 2016 kirkolliskokoukselle valmistellaan esitys peruskorjausavustusten jakoperusteista.

Nyt myönnettävien avustusten kohteena olevat hankkeet voidaan käynnistää, mikäli siihen on palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön suostumus ja avustukset myönnetään siltä osin ehdollisina.

Konservointi- ja kiiltokultausavustukset vuonna 2016

Kirkollishallitus päätti jakaa konservointi- ja kiiltokultausavustuksia seuraavasti:

 • Vaasan seurakunta, kahden ehtoollismaljan sisäpinnan kultaus 600
 • Kajaanin seurakunta, ehtoollismaljan kultaus 1 000
 • Taipaleen seurakunta, Taipaleen kirkon kiiltokullatun ikonostaasin kultausten kunnostaminen 12 000
 • Iisalmen seurakunta, Iisalmen kirkon ikonin konservointi 600

Kajaanin seurakunnalle kirkon sisämaalausten konservointiin 2014 myönnetty 5 000 euron avustus on käytettävissä vuoden 2017 loppuun asti.

Vaasan ja Kajaanin ehtoollismaljojen kultausavustuksen edellytyksenä on metalliesineisiin erikoistuneen konservaattorin puoltava lausunto kunnostuksen toteutustavasta ja toteuttajasta. 

Konservointi- ja kiiltokultausavustusmäärärahoista voidaan myöntää avustuksia myös myöhemmin tänä vuonna.

Kehityshankeavustukset vuonna 2016

Kirkollishallitus päätti myöntää kehityshankeavustuksia seuraavasti:

 • Lapin seurakunnan aikuiskasvatukseen liittyvä kehityshanke 1 500
 • Helsingin seurakunnan vapaaehtoistyömallin kehittämishankkeen toinen vaihe 3 000
 • Varkauden seurakunnan maahanmuuttajaprojektin toinen vaihe 1 500

Puroniemen ystävät ry:n avustushakemus    

Puroniemen ystävät ry on anonut 12.800 euron suuruista avustusta leiritsasounan vesikaton rakenteiden uusimiseen. Leiritsasounan korjaus ja kunnossapitotyöt ajoittuvat hakemuksen mukaan kahdelle vuodelle. Rakennuksen ulkomaalaustöitä on avustettu 2015 yhteensä 4.450 eurolla.

Rautalammilla sijaitsevat Puroniemen leiritsasouna ja kellotorni kuuluvat 1958 perustettuun Ortodoksisten Nuorten Liiton leirikeskukseen. Leirikeskus on siirtynyt Puroniemen ystävät ry:n omistukseen vuonna 2013.

Kirkollishallitus päätti panna asian pöydälle, kunnes on saatu lisäselvitys siitä, miten lierikeskuksen toimintaa tulevaisuudessa kehitetään niin, että se tulisi toimeen ilman toistuvia avustuksia. Samalla selvitetään kirkkorakennuksessa olevan esineistön omistus.

Joensuun seminaarin peruskorjauksen tarjousten valinta pisteytykseen ja hylkääminen    

Kirkollishallitus käsitteli urakkatarjouksia ja päätti pisteytykseen valinnasta seuraavasti:

Rakennus- ja pääurakan molemmat tarjoukset (Rakennustoimisto K.Tervo Oy, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy) valitaan pisteytykseen.

LVI-urakan molemmat tarjoukset (LVI-Bioneerit Oy, Caverion Suomi Oy) valitaan pisteytykseen. LVI-Bioneerit Oy:n jättämä vaihtoehtoinen tarjous hylätään.

Sähköurakan tarjouksista valitaan pisteytykseen Karelian Sähkö Oy:n tarjouspyynnön mukainen tarjous. Sähkö-Saarelainen Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n tarjoukset sekä Karelian Sähkö Oy:n vaihtoehtoinen tarjous hylätään.

Rakennusautomaatiourakkatarjouksista hylätään Caverion Suomi Oy:n tarjous, muut (KAP-TEK Oy, Jataku Oy ja Schnaider Electric Finland Oy) valitaan hintavertailuun.

Joensuun seminaarin peruskorjauksen urakoitsijoiden valinta

Rakennus-/pääurakoitsijan sekä LVI- ja sähköurakoitsijoiden valinta tapahtuu laatu- ja hintapisteytyksen perusteella. Pisteytyksen suhteet ovat: laatu 40% ja hinta 60%. Pisteytyksen laskentakaavat on esitetty urakkaohjelmassa, johon on viitattu sekä tarjouspyynnöissä että julkisen hankinnan ilmoituksessa. 

Rakennusautomaatiourakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. 

Kirkollishallitus päätti valita Joensuun seminaarin rakennus-/pääurakoitsijaksi eniten pisteitä saaneen Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n, LVI-urakoitsijaksi Caverion Suomi Oy:n, sähköurakoitsijaksi Karelian Sähkö Oy:n ja Rakennusautomaatiourakoitsijaksi Jataku Oy:n.

Joensuun seminaarin peruskorjauksen urakkaneuvottelut ja sopimusten allekirjoittaminen

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa kiinteistöpäällikön pitämään valittujen urakoitsijoiden kanssa urakkaneuvottelut sekä laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimukset mikäli urakoiden yhteenlaskettu hinta ei nouse neuvottelujen perusteella yli 5%.

Seminaarin remonttiin liittyvät lainan vakuudet ja seminaarin peruskorjauksen rahoittaminen    

Kirkollishallitus päätti ottaa 2,2 miljoonan euron suuruisen lainan Nordea-pankista seminaarin remontin rahoittamiseksi. Viitekoroksi valitaan 12 kuukauden euribor. Lainan vakuudeksi pantataan kirkon omistamat Asunto Oy Suokatu 41 osakkeet. Kirkollishallitus päätti valtuuttaa palvelukeskuksen johtajan allekirjoittamaan laina-asiakirjat sekä osakkeiden panttaukseen liittyvät asiakirjat.

Kirkolliskokouksen vaalitoimitsijoiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen

Kirkollishallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolisena asiana. Kirkollishallitus päätti, että vaalitoimitsijoiden matkakulut korvataan, mutta palkkiota tai päivärahaa ei makseta.