17.4.2018

Kirkollishallituksen istunnossa tehtiin useita asiantuntijapalveluiden keskittämiseen liittyviä päätöksiä.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), piispa Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet ja Heikki Piiroinen

Este: metropoliitta EliaHannele MeskusMatti Tolvanen

Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätös 2017

Vuoden 2017 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 101 700 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 510 462,60 euroa (2016, 545 882,94 euroa) ja taseen loppusumma 17 489 371,55 euroa (2016, 17 094 945,43 euroa).

Kirkollishallitus päätti kirjata tilikaudelta 2018 keskusrahaston hoidossa oleville rahastoille 1,5 % tuoton. Kirkollishallitus päätti allekirjoittaa kirkon keskusrahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 510 462,60 euroa, joka päätettiin kirjata edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille.

Konevitsan luostarin tilinpäätös 2017

Luostarille on tullut tilikaudella 2017 tuottoja 1 123,58 euroa (2016 0) ja kuluja 225,37 (2016 3 640,75) euroa. Tilinpäätöksen ylijäämä on 898,21 euroa (2016 -3 640,75) ja taseen loppusumma 60 718,04
(2016 59 819,83) euroa.

Kirkollishallitus päätti allekirjoittaa Konevitsan luostarin vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Petsamon luostarin tilinpäätös 

Luostarilla on tuottoja yhteensä 22 775,25 (2016, 20 744,89) euroa ja kuluja 10 487,96 (2016, 13 179,76) euroa. Tilinpäätöksen ylijäämä on 12 287,29(2016 7 565,13) euroa ja taseen loppusumma 278 580,87 (2016, 271 731,08) euroa.

Kirkollishallitus päätti allekirjoittaa Petsamon luostarin vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen keskittäminen

Kirkollishallitus päätti, että seurakunnille määritellään yhtenäinen taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelumalli. Kaikkien seurakuntien taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut tuotetaan keskitetysti samalla mallilla ja yhteisillä järjestelmillä vuoden 2020 alusta lähtien.

Yhtenäisen mallin avulla tuotetaan luotettavampaa ja vertailukelpoisempaa tietoa tehokkaammin. Seurakuntarakenteessa on suunnitteilla muutoksia ja taloushallinnon aikataulun osalta on järkevää, että palvelujen keskittäminen toteutettaisiin viimeistään muutosten astuessa voimaan seurakuntarakenteissa.  

Keskitetyn kiinteistöpalvelun malli

Keskitettyjen kiinteistöpalvelujen tarve on akuutti. Seurakuntien kiinteistönpito ja hankkeiden valmistelu on täysin vapaaehtoisten asiantuntemuksen varassa.

Asiantuntijaorganisaation tarve on selkeä, sillä seurakuntien iäkäs kiinteistöomaisuus on poikkeuksellisen vaativa hallinnoida ennakoivasti erityistä asiantuntemusta vaativia ylläpitotehtäviä suunniteltaessa tai korjattaessa niin kulttuurihistoriallisissa kuin rakennusteknisessä merkityksessä.

Kirkollishallitus päätti kirkon palvelukeskukseen keskitettävän asiantuntijaryhmän perustamisesta ja asiantuntijaryhmän tarvitsemien järjestelmien hankkimisesta. Järjestelmät kilpailutetaan ja niiden hankkimisesta päätetään kirkolliskokouksessa osana budjetin käsittelyä. 

Muutokseen pyritään siirtymään vuoden 2020 alusta, vuoden 2019 alusta kirkollishallitus edellyttää, että asiantuntijaryhmä antaa kaikista seurakuntien yli 15 000 euron ylittävistä kiinteistöhankkeista lausunnon. Asiantuntijaryhmän puoltava lausunto on edellytyksenä kirkollishallituksen myöntämille avustuksille. OrtL:n 98§ mukaisesti päätökset seurakuntien kiinteistöhankkeiden toteutuksesta on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, kun hankkeen tai sitoumuksen arvo ylittää seurakunnan vuositulon määrän.

Kirkon palvelukeskukseen keskitetty asiantuntijaryhmä toimii jatkossa seurakuntien neuvostojen asiantuntijaryhmänä, jonka pääasiallinen tehtävä on huolehtia seurakuntien kiinteistöjen kunnosta kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.

Seurakunnat, jotka eivät ole halukkaita tuottamaan itsenäisesti kiinteistönpitoon liittyvää päätösmateriaalia voivat omalla päätöksellään siirtyä käyttämään asiantuntijaryhmän palveluita. Tällöin asiantuntijaryhmä tuottaa seurakuntien neuvostoille esitykset kiinteistönpidosta eli kaiken kiinteistöihin liittyvän päätösmateriaalin. Neuvostoilta asiantuntijaryhmä saa lähtötiedot, käyttäjien toiveet muutoksista ja valtuuston hyväksymän budjetin reunaehdoksi.

Asiantuntijaryhmä tulee koostumaan kiinteistöpäälliköstä, kahdesta teknisestä isännöitsijästä ja yhdestä teknisestä assistentista. Heillä tulee olla käytössään kiinteistötietojärjestelmä, jossa on kootusti kaikkien rakennusten perustiedot, isännöitsijäohjelmisto jolla pystyttäisiin hallinnoimaan huoltokutsut ja huoltopalvelusopimukset sekä kuluseuranta, rakennuttamistieto jolla hallinnoidaan rakennusprojekteja sekä kiinteistötieto-ohjelmisto joka mahdollistaa kiinteistömassan tavoitteellisen kiinteistöjohtamisen. Näiden lisäksi hautausmaiden ylläpitoon tulisi olla hautapaikkajärjestelmä. Kaikki järjestelmät tulee integroida asiakastietoihin, jotta taloushallinto saadaan järjestettyä.

Kaikki kustannukset sisällytetään 2019 budjetin valmisteluun ja tuodaan kirkollishallituksen päätettäväksi myöhemmin. Alustavan arvion mukaan asiantuntijaryhmän kulut ovat ensimmäisenä vuotena 200 000 euroa vuodessa ja kolmantena vuotena noin 360 000 euroa vuodessa.

Valtakunnalliseen lehteen siirtyminen

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että erityisosaamista vaativat hallinnon asiantuntijapalvelut kuten talous -, laki-, sihteeri- ja assistenttipalvelut, keskusrekisteripalvelut, kiinteistöpalvelut sekä tietohallinto- ja viestintäpalvelut keskitetään arkkipiispan istuimen siirron vaikutuksia arvioivan raportin (4.9.2017) mukaisesti.

Kirkollishallitus päätti, että viestintä- ja tietohallintopalvelujen keskittämisen ensimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan yhden valtakunnallisen lehden perustaminen. Keskittämisellä pyritään siihen, että uuteen julkaisuun siirrytään 1.1.2020 alkaen.

Projektin vastuuhenkilönä toimii kirkon vastaava tiedottaja, joka aloittaa neuvottelut koko kirkkoa palvelevan julkaisun luomisesta.

Muuhun viestinnän ja tietohallinnon yhteisiin ratkaisuihin palataan viimeistään keväällä 2019, kun keskushallinnon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä selvitys on tehty.

Kehityshankeavustukset

Kehityshankkeisiin on kirkon talousarviossa vuodelle 2018 varattu yhteensä 63 200 euroa. Kehityshankeavustusten ensimmäinen, 30.1. päättynyt hakukierros tuotti viisi hakemusta neljästä eri seurakunnasta. Kirkollishallitus teki päätökset myönnettävistä avustuksista 13.2. pidetyssä istunnossa. Ensimmäisellä kierroksella myönnettiin avustuksia yhteensä 31 650 euroa. Jakamatta jäi 31 550 euroa.

Toisella hakukierroksella kirkollishallitukseen saapui kuusi määräajan puitteissa tehtyä hakemusta. Avustushakemusten yhteissumma oli 45 500 euroa. Kirkollishallitus päätti myöntää avustuksia yhteensä 31 550 euroa seuraavasti:

Helsingin ortodoksinen seurakunta anoi 2 900 euroa kaikille avointen luentojen tallentamiseen Soundcloud – kanavalle. Myönnettiin 2000 euroa.

Helsingin ortodoksinen seurakunta anoi 3 000 euroa videomateriaalien tuottamiseen ja muokkaamiseen arabiankieliseen käyttöön sekä tarvittavan kirjallisen arabiankielisen materiaalin kartoitukseen ja hankintaan. Hanke toteutetaan kotouttavana työpajatoimintana yhdessä seurakunnan nuorten ja maahan äskettäin tulleiden kristittyjen kanssa, joilla on media-alan kokemusta ja koulutusta. Myönnettiin 2 000 euroa. Kirkollishallitus tähdentää, että hankkeessa on hyvä hyödyntää jo olemassa olevaa arabiankielistä materiaalia: (esim. ONL ry:n ortodoksisuuden mitä, miksi, joka on olemassa arabiaksi ja lähetetty seurakuntiin yli vuosi sitten). Lisäksi olisi tärkeää, että kaikki tai ainakin valtaosa materiaalista on hyödynnettävissä myös muualla Suomessa tarpeen mukaan.

Iisalmen ortodoksinen seurakunta anoi 2 000 euroa entisen Kiuruveden seurakunnan arkistojen järjestämiseen. Avustus käytettäisiin tarvittavan materiaalin hankintaan ja järjestelystä aiheutuviin matkakuluihin. Avustusta ei myönnetty.

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta anoi 2 500 euroa postitus- ja painatuskuluihin hankkeelle, jossa tarkoituksena on lähettää kysely kaikille Nurmeksen seurakunnan jäsenille ja kerätä seurakuntalaisten palautetta ja kehittämisideoita seurakunnan toiminnan kehittämisen tueksi. Myönnettiin 2 050 euroa. Hankeavustuksen edellytyksenä on, että seurakuntalaisille lähetettävässä kirjeessä on myös informatiivinen tietopaketti seurakunnan toiminnasta. Kirjeessä tulee lisäksi kertoa meneillään olevan seurakuntakentän muutoksen etenemisestä, sen perusteluista ja tavoitteista sekä siitä, kuinka seurakuntalainen saa tietoa muutoksesta jatkossa. Näiltä osin kirjeen laadinnassa voi olla apuna Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kirkkoherrojen muutosvalmennus.

Vaasan ortodoksinen seurakunta anoi 6 000 euroa seurakunnan ruotsinkielisten nettisivujen kehittämiseen. Myönnettiin 4 500 euroa. Vaasan hankkeelle myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että seurakunta osallistuu aktiivisesti jatkossa koko kirkon ruotsinkielisen viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että seurakunnan ruotsinkielisille sivuille tuotetaan kaikkia ruotsinkielisiä kirkon jäseniä / kirkosta kiinnostuneita palvelevaa aineistoa. Sivuja tulee myös päivittää riittävällä aikajänteellä.

Markus Hänninen anoi yhdessä projektiryhmän kanssa 29 000 euroa virtuaalikirkko-hankkeeseen. Hankkeessa mukana on Ortodoksisten Nuorten Liitto sekä Kuopion ortodoksinen seurakunta. Myönnettiin 21 000 euroa. Virtuaalikirkko-hanke on ensimmäinen varsinaiseen painopisteeseen kohdentuva laaja hanke, joka hyödyntää aidosti koko kirkon toimintaa. Hankkeen avustuksen edellytyksenä on, että sovelluksen ylläpitosuunnitelmiin jatkossa saadaan lisäselvitys.

Markku Salminen, Nunna Elisabet ja Matti Rouvinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Hannele Meskus osallistui tämän kohdan käsittelyyn puhelimitse.

Peruskorjausmäärärahojen siirto kiinteistötoimen asiantuntijapalveluihin

Kirkollishallitus on nimennyt 13.2.2018 työryhmän määrittelemään mitkä rakennukset tullaan jatkossa ylläpitämään kirkon rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa.

Työryhmä on kokoontunut, selvittänyt itselleen tehtävänannon ja todennut aikataulun olevan todella tiukka työmäärään nähden. Työryhmässä on keskusteltu esityksen laadullisista tavoitteista ja oltu yhtä mieltä siitä, että esityksen tulee olla hyvä ja toteutuskelpoinen. Päätösesitystä varten työryhmä tarvitsee kuitenkin merkittävästi enemmän tarkkaa tietoa keskeisimpien rakennusten tulevista investoinneista ja huoltokustannuksista.

Kirkollishallitus päätti kohdentaa kustannuspaikan 301 avustukset tilin 4801 peruskorjausavustukset jakamatta jääneestä osuudesta (yhteensä 107 000 euroa) 85 000 euroa kiinteistötoimen kustannuspaikalle 710 käytettäväksi kiinteistöihin liittyvän työryhmätyöskentelyn tukipalveluihin ja kiinteistöjenhallintajärjestelmien sisällöntuotantoon.

Valamon konservointilaitoksen hakemus konservointi ja kiiltokultausavustuksen myöntämisestä Taipaleen seurakunnalle

Valamon konservointilaitoksen avustushakemus Taipaleen seurakunnan Kristuksen hautakuvan konservointiin saapui määräajan päätyttyä 31.1.2018.

Hautakuva on materiaalitekniseltä toteutukseltaan harvinainen ja näin ollen kirkkomme esineellisen kulttuuriperinnön kannalta merkittävä. Hautakuvan Kristushahmo on maalattu ruumiin muotoon pakotetulle metallilevylle ja lannevaate sekä käärinliinat ovat kauniisti laskostettua ja tärkättyä kangasta. Edellä mainitut materiaalit on kiinnitetty perinteiseen tapaan kultakirjotulle sametille.  

Hautakuvan konservointi vaatii sekä maalaustaiteen konservaattorin että tekstiilikonservaattorin työpanosta. Valamon konservointilaitos ostaa tekstiilikonservaattorin palvelut Jyväskylän tekstiilikonservointikeskuksesta.

Vuoden 2018 kiiltokultaus ja konservointiavustusta on jakamatta 15 055 euroa.
Kirkollishallitus päätti myöntää Taipaleen seurakunnalle konservointiavustusta hakemuksen mukaan 4 620 euroa.

Heikki Piiroinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Konservointi ja kiiltokultausavustus Taipaleen seurakunnalle

Taipaleen seurakunnalta on saatu kiiltokultausavustushakemus, joka on jäänyt käsittelemättä helmikuun istunnossa.

Taipaleen seurakunta anoo avustusta Polvijärven kirkon ikonostaasin kultausten kunnostuksiin yhteensä 13 000 euroa. Kunnostustyön periaatteena on säilyttävä kunnostus, jossa kiiltokultaukset puhdistetaan ja irtoamassa olevat osat kiinnitetään. Konservoinnille on akuutti tarve, sillä ikonostaasissa on runsaasti irronneita osia. Kustannukset ovat hakemuksen mukaan 30 876 euroa.
Kirkollishallitus päätti myöntää Taipaleen seurakunnalle kiiltokultausavustusta vuodelle 2018 yhteensä 10 435 euroa. Tämän avustuksen jälkeen vuoden 2018 kiiltokultaus ja konservointiavustukset on täysimääräisesti jaettu.

Heikki Piiroinen ei osallistunut asian käsittelyyn

Anna-Maria Osola-Tähtisen ja Janne Tähtisen oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen sekä osittain jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

Pertti Juntusen oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Yhteistyösopimus Vaasan seurakunnan kanssa

Vaasan ortodoksinen seurakunta on esittänyt matkapapin ja kanttorin kustannusten avustuksen jatkamista vuoden 2018 loppuun. Sopimus Vaasan matkapapin avustuksesta päättyi 5.4.2018.

Kirkollishallitus päätti laatia Vaasan seurakunnan kanssa sopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen siirrosta ja käytöstä vuodelle 2018.

Huomionosoitukset

PKR:n ritarimerkki R I:

 • Ritva Harle
 • Salme Laasonen
 • Silja Ingman
 • Raili Eskelinen
 • Eila Pihavaara
 • Irja Tenhunen
 • Oili Mäkirinta
 • Natalia Nenonen
 • Tuula Reittu-Karppinen
 • Lea Vainio
 • Nino Kutchiasvili
 • Sinikka Kärtevä
 • Riitta Kaverinen
 • Aune Puisto
 • Vieno Mensonen
 • Mirja Mäkinen
 • Johanna Pitkänen

Kunniamerkit on kahta lukuun ottamatta luovutettu sunnuntaina 25.3.2018 Uspenskin katedraalissa toimitetun jumalallisen liturgian yhteydessä.