20.10.2017

Istunto toteutettiin sähköpostikokouksena.

Sähköpostikokous 17.10.2017 klo 16.06 – 20.10.2017 klo 14.00 pidetyssä sähköpostikokouksessa olivat  läsnä arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, piispa Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus ja Matti Tolvanen.

Kehityshankeavustukset

Kirkollishallitus jakoi kokouksessa 4.5.2017 kehityshankeavustuksia vuoden 2017 osalta yhteensä 27 000 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna tämä on 36 000 euroa vähemmän. Jäljelle jäävä osuus päätettiin jättää käytettäväksi kirkollishallituksen päätöksellä mahdollisiin vielä suunnittelussa oleviin seurakuntien kehityshankkeisiin. Avustusten toinen haku on ollut 21.9.–13.10.2017. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän hakemusta.

Kirkollishallitus päätti myöntää avustuksia seuraavasti: 

1. Helsingin ja Lahden seurakunnille 4 300 euroa käytettäväksi vuonna 2018 Hyppää kyytiin nuori ortodoksi -yhteistyöhankkeen alkukartoitukseen. Hankkeessa etsitään uusia monialaiseen yhteistyöhön ja nykyaikaisiin kasvatusmenetelmiin perustuvia keinoja, joilla rakennetaan uudenlaista aluetoimintamallia. Hanke toteutuu yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Kehittämishanke toimii alueellisena pilotti-hankkeena, jonka tarkoituksena on käynnistää ja kehittää ortodoksisten seurakuntien toiminta-aluemallia erityisesti kirkollisen kasvatuksen saralla. Lopullisena tavoitteena on, että hankkeessa luotu aluetyön malli voi sovellettuna toimia myös muissa seurakunnissa. Kartoitusvaiheen jälkeen varsinainen hanke käynnistyy keväällä 2018. Kaksivuotiseksi suunnitellulle hankkeelle haetaan jatkorahoitusta ortodoksisen kirkon keskusrahastosta. Hanke kohdentuu nuorisotyöhön ja siksi se on erityisen tärkeä. Alkukartoituksen avulla se saadaan kohdennettua tarpeiden mukaisesti. 

2. Ilomantsin seurakunnalle 5 000 euroa äänentoiston ja induktiosilmukan hankkimiseen ja asentamiseen Ilomantsin Pyhän Elian kirkkoon vuonna 2017. Laitteiston avulla seurakunta voi kehittää palveluitaan erityisesti laitoksissa oleville sekä parantaa kirkon kuuluvuutta. Hankkeen aikana olisi hyvä kartoittaa yhteistyötä muiden meneillään olevien striimaus-hankkeiden kanssa sekä tiedottaa saaduista kokemuksista. Hankkeen aikana tulisi selvittää esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua virtuaalisesti entisen kotiseurakunnan toimintaan.

3. Haminan seurakunnalle 20 000 euroa käytettäväksi vuonna 2018 projektityöntekijän palkkaamiseen puoleksi vuodeksi. Projektissa Haminan ortodoksisen seurakunnan kokoelma (arkisto, kirjasto ja kansakoulun aineisto) valmistellaan siirrettäväksi Kansallisarkistoon, Kansalliskirjastoon tai kirkkomuseoon. Seurakunta on eräs kirkkomme vanhimmista ja sen esineistö, vanhat kirjat ja asiapaperit muodostavat harvinaisen ja arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Omaisuutta ei ole kuitenkaan kyetty hoitamaan asianmukaisesti ja se on vaarassa tuhoutua, mikäli sitä ei hoideta kuntoon asiantuntijavoimin. Tämä avustuspäätökseen ei voida vedota jatkossa vastaavien hankkeiden kohdalla vaan kirkollishallitus ratkaisee asiat tapauskohtaisesti. Hankkeisiin tulee olla erityiset perustelut kuten tässä tapauksessa seurakunnan poikkeuksellinen historiallisen omaisuuden arvo. Arkistojen ja esineistön hoito kuuluu seurakunnan normaaliin, lainmukaiseen tehtävään ja terveessä taloudellisessa tilanteessa se tulisi voida hoitaa seurakunnan normaalin talousarvion puitteissa. Haminan seurakunnan hankkeen ohjauksen ja valvonnan hoitaa tiedonhallinnan asiantuntija Sari Hirvonen.

4. Lahden, Haminan, Kotkan ja Hämeenlinnan seurakuntien kansainvälisyyshankkeelle 6 000 euroa vuosiksi 2017 (500 euroa), 2018 (2500 euroa) ja 2019 (3000 euroa). Hanke voi toimia myös kanavanaa seurakuntien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Tällaisia seurakuntien synergiaa hyödyntäviä hankkeita hiippakunnan alueella ei toistaiseksi ole ollut. Hanke on erinomainen mahdollisuus pienille seurakunnille avautua ulospäin hedelmällisellä tavalla. Itäisten seurakuntien alueella toimivan maahanmuuttajapapin sopimus päättyy ja avustaminen lakkaa. Kustannukset siirtyvät seurakunnille. Anottu hanke on luonteva jatko aloitetulle monikulttuurisuustyölle. Hankkeen tuloksia on hyvä jakaa ja tiedottaa laajasti. 

5. Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin seurakunnille yhteensä 17 000 euroa käytettäväksi vuonna 2018 hautausmaarekisterin kehittämiseen. Tavoitteena on turvata hautausmaarekisterien olemassa olevat tiedot ja samalla etsiä toimintatapoja ja välineitä, joiden avulla seurakuntien hautausmaiden hallinnointi saadaan ajan tasalle juridiset velvoitteet, tietoturva- ja tietosuoja-asiat ja seurakuntien käytännölliset näkökulmat huomioiden. Erityisenä perusteluna anomuksessa on Karjalan hiippakunnan kehitysprosessi. Tähän avustuspäätökseen ei voida vedota jatkossa vastaavien hankkeiden kohdalla vaan kirkollishallitus ratkaisee asiat tapauskohtaisesti. Hankkeisiin tulee olla erityiset perustelut, kuten tässä tapauksessa on esitetty Karjalan hiippakunnassa meneillään oleva prosessi. Hautausmaarekisterit kuuluvat seurakunnan normaaliin, lainmukaiseen tehtävään ja terveessä taloudellisessa tilanteessa se tulisi voida hoitaa seurakunnan normaalin talousarvion puitteissa.

6. Karjalan hiippakunnan muutosprosessin ohjausryhmän papistolle 5 000 euroa muutosvalmennuksen aloittamiseen ja tavoitteiden kartoitukseen käytettäväksi vuonna 2017. Karjalan hiippakunnassa käynnistynyt selvitys ja muutos on yksi Suomen ortodoksisen kirkon historian suurimmista. Muutoksen johtamisen tuella voidaan auttaa muutoksen läpiviemistä, tavoitteiden selkeyttämistä ja ohjausryhmän yhteistyötä. 

Vaasan seurakunta haki avustusta 20 henkilön osallistumiseen Valamon opiston järjestämälle ”Church for everyone” -kurssille  2.–4.2.2018. Hakemus ei ole varsinainen hankehakemus, joten kirkollishallitus päätti, että avustusta ei myönnetä. 

Edellä esitetyistä kohdan 2 ja 6 kulut kohdentuvat vuoteen 2017. Muiden osalta avustukset myönnetään, mikäli kirkolliskokous hyväksyy ne sisältyviksi vuoden 2018 talousarvioon ja suunnitelmavuodelle 2019. 

Markku Salminen ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.