25.10.2016

Helsingissä pidetyn istunnon jälkeen kirkollishallitus vieraili eduskunnassa puhemiehen kutsusta.

Kirkollishallitus kokoontui tiistaina 25.10. Helsinkiin toiseksi viimeiseen kirkolliskokousta edeltävään istuntoonsa. Istunnon jälkeen kirkollishallitus vieraili eduskunnassa arkkipiispa Leon johdolla. 

Eduskunnan puhemies Maria Lohelan kutsusta toteutuneen vierailun aikana kirkollishallituksen jäsenet tapasivat eduskunnan hallintovaliokunnan jäseniä ja keskustelivat monista ajankohtaisista teemoista – esimerkiksi uskonnonopetuksesta.

Varsinaisessa istunnossaan kirkollishallitus päätti seuraavaa:

Varkauden ja Mikkelin ortodoksisten seurakuntien yhdistyminen

Mikkelin ja Varkauden ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustot ovat 16.9.2016 tekemillään lainvoimaisilla päätöksillä päättäneet seurakuntien yhdistymisestä 1.1.2017 lukien Saimaan ortodoksiseksi seurakunnaksi liitossopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kirkollishallitus päätti yhdistää Mikkelin ja Varkauden ortodoksiset seurakunnat Saimaan ortodoksiseksi seurakunnaksi 1.1.2017 lukien liitossopimuksen ehtojen mukaisesti.

Vuoden 2016 kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen

Kirkollishallitus vahvisti vuoden 2016 kirkolliskokouksen asialuettelon.

Kokouksen järjestäytyminen 

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen

2. Kirkolliskokouksen esityslistan vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa

3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

4. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta

5. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta

6. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

7. Keskusrahaston vuoden 2017 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2019

8. Kirkon tilintarkastajien valitseminen 

9. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

a)Aloite kirkon venäjänkielisen viestinnän kehittämisestä

b)Aloite kiinteistösuunnitelman laatimisesta

c)Aloite seurakunnan valtuustovaalin suoritustavan muuttamisesta

d)Aloite kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämisestä

e)Aloite venäjänkielisen papin toimen perustamisesta Karjalan hiippakuntaan ja tarvittavan määrärahan varaamiseksi kirkon talousarvioon

f)Aloite työryhmän nimeämisestä selvittämään arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron vaikutuksia.

10. Lakityöryhmän raportti

Tiedoksi merkittävät asiat 

11. Vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet

12. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteinen konsernilaskelma 2015 sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2015.

13. Konsernitilinpäätös, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2015.

14. Palvelukeskuksen taloustoimiston auditoinnin raportti  

15. Kirkon henkilöstön työhyvinvointikysely 2016 

16. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2017

Kirkolliskokouksen toimihenkilöiden valitseminen sekä menojen kattaminen ja palkkioista päättäminen

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimii arkkipiispa Leo, 1. varapuheenjohtajana metropoliitta Ambrosius 2. varapuheenjohtajana metropoliitta Elia sekä 3. varapuheenjohtajana on pappisjäsen ja 4. varapuheenjohtajana on maallikkojäsen.

Lisäksi esitetään, että sihteerinä toimii palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala.

Kirkollishallitus päätti esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta: asiat 9f, 10, 11

Lakivaliokunta: asiat 9c, 9d

Sivistysvaliokunta: asiat 9a

Talousvaliokunta: asiat 6,7, 9b, 9e

Edelleen kirkollishallitus päätti esittää, että mahdollisten tervehdysten lähettämisestä ja muista käytännön järjestelyistä huolehtii sihteeristö puheenjohtajiston johdolla. 

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen menot katetaan keskusrahaston varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti:

1. Matkakorvaukset, päivärahat ja mahdollinen ylityö maksetaan toimihenkilöille kirkon työehtosopimuksen mukaan. 

2. Edustajien ja avustajien majoitus sekä matkakorvaukset kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon varoista. Edustajat vastaavat mahdollisista puhelinkuluistaan itse. Palkkioina suoritetaan kokouspäiviltä puhemiehistölle 50 euroa ja muille kokousedustajille 40 euroa. Palkkion lisäksi kokousedustajille korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset annetun ohjeistuksen mukaan.

3. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50 euroa kokouspäivältä.

4. Edustajille ei makseta kokouspäiviltä erillistä päivärahaa.

5. Edustajien tulee hakea korvauksia kahden kuukauden kuluessa kirkolliskokouksen päättymisestä.

Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valitseminen

Kirkolliskokousedustajia on pyydetty lähettämään ansioluettelo valiokuntiin nimeämisen tueksi. Tässä yhteydessä edustajilta on pyydetty omaa näkemystä siitä, missä valiokunnassa heidän osaamisensa parhaiten palvelisi kirkolliskokouksen työskentelyä. Tämän lisäksi valiokuntaesityksessä on otettu huomioon papiston, kanttoreitten sekä maallikoitten tasainen jakaantuminen eri valiokuntiin. Myös aiempi kokemus valiokuntatyöskentelystä on huomioitu esityksessä.

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että valiokuntiin nimetään edustajat seuraavasti:

Lakivaliokunta: Andreas Larikka, Marja Rauhala, Mikko Sidoroff, Matti Tolvanen

Sivistysvaliokunta: Maria Lampinen, Anatoli Lappalainen, Juhani Matsi, Risto Nordell, Juha Riikonen, Aleksander Roszczenko, Anna-Katriina Salmikangas, Aleksej Sjöberg, Vesa Uotila

Hallintovaliokunta: Tuovi Haikala, Pirjo Halonen, Veikko Halonen, Juha Lampinen, Sofia Laukkanen, Soili Penttonen, Mikael Sundkvist, nunna Elisabet (Liisa Toppila), Timo Tynkkynen

Talousvaliokunta: Jarmo Ihalainen, Martti Kähkönen, Ioannis Lampropoulos, Mari Mattila, Varvara Merras-Häyrynen, Hannele Meskus, Marko Patronen, Ulla Saarinen, Markku Salminen

Tarkastusvaliokunta: Pirjo Halonen, Jarmo Ihalainen, Matti Tolvanen, nunna Elisabet

Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valitseminen

Kirkollishallitus päätti esittää, että kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkollishallituksen neljä asiantuntijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

Kirkon tilintarkastajien valinta

Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkon tilintarkastajat OrtL:n 58§:n mukaisesti. Kirkon tilintarkastajana toimii KHT tilintarkastusyhteisö PWC Oy ja vastuulliset tilintarkastajat ovat Kuopion toimistosta.

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että aikaisemmin valittu tilintarkastusyhteisö jatkaa tehtävässä.

Aloite työryhmän nimeämisestä selvittämään arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron vaikutuksia

Kirkollishallitus päätti osittain yhtyä tehtyyn aloitteeseen. Tämän lisäksi kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkollishallitus nimeää ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan vuoden 2018 kirkolliskokoukselle selvityksen, josta tulee käydä ilmi taloudelliset ennusteet kaikkien seurakuntien osalta tulevaisuuden jäsenmäärien kehityksestä, arvioiduista verotuloista, henkilöstökulujen määrästä sekä kiinteistötuottojen ja –kulujen arvioidusta kehityksestä. Tämän selvityksen pohjalta voidaan arvioida arkkipiispan istuimen sijaintiin liittyvän aloitteen vaikutukset.

Hanketyöntekijä seurakuntien vapaaehtoistyön kehittämiseksi 

Vuoden 2015 kirkolliskokous hyväksyi kirkon diakonia- ja lähetystyön kehittämissuunnitelman, jonka mukaan seurakunnissa tulee vuoden 2016 aikana kartoittaa diakonia- ja lähetystyön tarpeet. Kartoitus toteutettiin yhteistyössä Filantropian kanssa. Tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä on käsitelty yleisellä tasolla kirkon viestinnässä ja esimirkiksi Valamon opiston diakoniatyön seminaarissa syyskuussa.     Tulosten pohjalta järjestöt ovat myös työstäneet yhteistä pitkän aikavälin koulutussuunnitelmaa seurakuntien vapaaehtoistoiminnan sekä diakonia- ja lähetystyön tueksi. 

Filantropia, Ortodoksisten Nuorten Liitto, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta sekä Valamon opisto ovat tiivistäneet yhteistyötään. Keskushallinnon vuoden 2017 talousarviossa on esitetty järjestöavustusten muuttamista kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaiseksi hankerahoitukseksi, mikä osaltaan mahdollistaa toimintojen toteuttamisen tiiviimmässä yhteistyössä.  Yhteistyön tarvetta ja tavoitetta on työstetty yhdessä järjestöjen työntekijöiden kanssa ja esillä oleva esitys hanketyöntekijän palkkaamisesta on osa tätä prosessia.

Kirkollishallitus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja näkee järjestöyhteistyön edellytyksenä hankkeen eteenpäin viemiselle. Hanke päätettiin jättää jatkovalmisteluun niin että siinä voidaan huomioida Helsingin seurakunnasta jo saadut kokemukset.

Keskusrahaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 taloussuunnitelman linjaukset

Kirkollishallitus käsitteli talousarvion linjauksia kokouksessaan 9.9.2016. Istunnossa esillä ollutta esitystä on tarkennettu istunnon jälkeen esiin tulleiden asioiden osalta. Muutokset edelliseen esitykseen ovat seuraavat:

– Taloustoimiston järjestelmän toimittaja on ilmoittanut, että he tulevat lopettamaan taloushallinnon järjestelmän kehittämisen. Taloustoimiston kustannuspaikalle on lisätty 5000 euroa asiantuntijapalveluihin uuden järjestelmän kartoittamista varten.

– Vuonna 2018 astuu voimaan uusi EU-tietosuoja-asetus, joka tulee korvaamaan henkilötietosuojalain. Keskeisiä muutoksia ovat oman valvonnan roolin korostuminen ja tietoturvaloukkausten sanktiot. Keskusreskisterin kustannuspaikalle on varattu 30 000 euroa projektin käynnistämiseen asetuksen vaatimalla tavalla.

– Asiantuntijapalveluihin muun kiinteistötoimen kustannuspaikalle on varattu 50 000 euroa seurakuntien EU-tukihakemusten ja muiden hankkeiden valmistelua varten. Vastaava summa on vähennetty peruskorjausavustuksista vuodelta 2017 kustannuspaikalta 301 avustukset ja yhteistyösopimukset.

– Muihin avustuksiin ja lähialueyhteistyöhön on vuodelle 2017 varattu 20 000 euroa vähemmän kuin edellisinä vuosina. 

– Kirkko omistaa osakehuoneistoja Suokatu 41. Asunto-osakeyhtiöön on suunniteltu uuden hissin rakentamista, johon on mahdollista saada toistaiseksi valtion avustusta. Kirkon osuus kustannusarviosta on noin 25 000 euroa ja arvioitu poistoaika 15 vuotta. Vuosittainen poisto on noin 1700 euroa.

Talousarvion kokonaissumma on noin 6,9 miljoonaa euroa (noin 6,9 miljoonaa euroa vuonna 2016). Vuoden 2015 toteumaan verrattuna vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot ovat 3,0 prosenttia pienemmät. Valtionapu tulee säilymään samansuuruisena kuin vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna toimintakulujen arvioidaan pysyvän samansuuruisina. Vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen 31 700 euroa, suunnitelmavuosien 2018 – 2019 aikana tilikauden tuloksen arvioidaan kääntyvän ylijäämäiseksi (vuonna 2018 2675 euroa ja vuonna 2019 120 775 euroa). 

Kirkollishallitus päätti lähettää kirkolliskokoukselle Keskusrahaston vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019.

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti kustannuspaikka ja että kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Ahti Mäkisen oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti hylätä Ahti Mäkisen Haminan kirkkoherran vaaliin liittyvän oikaisuvaatimuksen. Palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja asian käsittelyn ajan sihteerinä toimi Sirpa Koriala.    

Veikko Purmosen oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti hylätä Veikko Purmosen oikaisuvaatimuksen. Markku Salminen, Tuovi Haikala ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. 

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa, että Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra on käyttänyt työnantajan direktio-oikeutta siirtäessään seurakunnan palveluksessa olevan papin hoitamaan toista seurakunnan papin tehtävää. Kirkkoherran päätös seurakunnan esimiehenä on seurakunnan viranomaisen hallinnollinen päätös, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella OrtL:n 99§:n perusteella.

Kyseessä ei ole uuden papin valitseminen hoitamaan kyseistä työtehtävää, eikä myöskään uuden työtehtävän perustaminen seurakuntaan ja tämän vuoksi asiasta päättäminen ei ole kuulunut seurakunnanvaltuuston toimivaltaan, vaan työnjohdollisesti seurakunnan työntekijöiden esimiehenä toimivan kirkkoherran toimivaltaan. Kirkkoherra ei ole menetellyt päätöstä tehtäessä OrtL:n tai kirkkojärjestyksen vastaisesti ja sen vuoksi oikaisuvaatimus hylätään.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan yhteistyösopimus vuosille 2017–2019

Kirkollishallitus päätti, että Veljeskunnalle myönnetään vuosittaista avustusta 50 000 euroa vuosille 2017–2019. Piispa Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Edelleen kirkollishallitus päätti, että yhteistyösopimukseen tulee lisätä lause: ”Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaan veljeskunnan tulee tiivistää yhteistyötä kirkon muiden järjestöjen ja Valamon opiston kanssa yhteisten projektien kautta. Sopimuskaudella 2017-2019 tämä tarkoittaa sitä, että järjestö arvioi ja päättää yhdessä muiden toimijoiden kanssa siitä, millainen vakiintunut toimintamalli palvelee toimintaa vuodesta 2020 alkaen 

PSHV:n anomus lainan takaisinmaksuehtojen muuttamisesta

Kirkollishallitus on myöntänyt 28.11.2011 Pyhän Sergein ja Hermanin Veljeskunnalle 45 000 euron lainan järjestön talouden tasapainottamista varten. Lainan korko on ollut kaksi prosenttia vuodessa ja lainapääoma erääntyisi maksettavaksi 1.12.2016

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on lähettänyt Kirkollishallitukselle 5.10.2016 anomuksen lainan takaisinmaksuehtojen muuttamisesta. Veljeskunta ehdottaa, että lainaa lyhennettäisiin vuosittain 1. joulukuuta 5 000 euroa ja vuotuinen korko olisi edelleen kaksi prosenttia jäljellä olevalle pääomalle.

Kirkollishallitus päätti, että veljeskunta lyhentää lainaa vuosittain 1.12.2016 alkaen 5000 euroa vuodessa ja jäljellä olevasta pääomasta peritään kahden prosentin vuosittainen korko. Yhteistyösopimuskauden päättyessä vuonna 2019 jäljellä oleva lainapääoma kuitataan kokonaan järjestölle maksettavasta avustuksesta. 

Piispa Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Hankekoordinaattorin projektin jatkaminen

Kirkolliskokous päätti, että hankekoordinaattorin projektia jatketaan työsuhteen päättyessä 16.11.2016 alkaen ostettavina asiantuntijapalveluina. Hankekoordinaattorin kulut korvataan peruskorjausavustusten määrärahoista kustannuspaikalta 710.

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa muun muassa seuraavaa: Rahoitusasiantuntija Juha Välilä on vienyt tietoisuutta ja kartoittanut mahdollisuuksia hankerahoitukselle noin kolmasosassa seurakuntia kahden työssäolokuukauden aikana. Hankeaihioita on kertynyt hakemuksiksi jalostettaviksi toistakymmentä ja hankeideoiden kokonaiskustannusten yhteenlaskettu määrä liikkuu 2-3 milj. euron suuruusluokassa, josta mahdollinen julkinen tuki voi kattaa 50-70%. Useiden seurakuntien tarpeet ja mahdollisuudet ovat vielä kartoittamatta. Lisäksi tietoisuuden ja osaamisen karttuessa mahdolliset uudet hankeideat voidaan punnita ja jalostaa hankkeiksi niissä seurakunnissa, joihin osaamista ja tietoisuutta on karttunut.

Hankekoordinaattori Juha Välilä oli paikalla asiaa käsiteltäessä ja esitteli projektin aikana käynnistettyjä hankkeita.

Valamon luostarin tilinpäätöksen vahvistaminen

Valamon luostari on toimittanut keväällä Kirkollishallitukselle vuoden 2015 tilinpäätöksen. Valamon luostarilta on pyydetty tarkempia talouden raportteja vuodelta 2015 sekä lisäselvitystä toiminnan tappiollisuudesta ja toimista tilanteen tasapainottamiseksi. Luostari toimitti lisätietoja 4.8.2016 kirkollishallitukselle.

Valamon luostarin tilikauden 2015 tilinpäätös on tappiollinen -245 344,95 euroa. Tappiota pienentää luostarin saama lahjoitus 206 846,88 euroa. Luostarin toiminta ei ole taloudellisesti terveellä pohjalla. Toiminnan tuloihin ja menoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämän takia Valamon luostaria pyydetään toimittamaan hiippakunnan piispalle viimeisimmät talouden raportit vuodelta 2016,  talousarvio ja talouden tervehdyttämissuunnitelma 31.1.2017 mennessä. Suunnitelman tulee sisältää laskelma ja erittely toimista, joilla luostarin talous saadaan tasapainoon.

Kirkollishallitus päätti, että se ei vahvista Valamon luostarin vuoden 2015 tilinpäätöstä, koska luostarilta pyydetyt lisäselvitykset vuoden 2015 tappiollisesta tuloksesta ja talouden tervehdyttämisestä eivät tyydytä kirkollishallitusta. Kirkollishallitus edellyttää, että vuoden 2015 osalta suoritetaan erityistilintarkastus, jossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten luostarin talouden hoidossa on noudatettu aikaisemmin hyväksyttyä saneeraussuunnitelmaa.

Kolttakulttuurisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Suomen ortodoksisella kirkolla on ollut edustaja Kolttakulttuurisäätiön hallituksessa. Uusi hallituskausi alkaa ensi vuonna. Nykyinen edustaja on ollut rovasti Rauno Pietarinen.

Kirkollishallitus päätti nimetä ortodoksisen kirkon edustajaksi kaudelle 2017–2020 rovasti Rauno Pietarisen hänen suostumuksensa mukaisesti.

Museosäätiön hallituksen täydentäminen

Kirkollishallitus on kokouksessaan 14.6.2016 täydentänyt säätiön hallitusta ja valinnut uusiksi jäseniksi Merja Heiskasen ja Leo Houtsosen. Kirkollishallitus päätti tehdä päätöksen muista hallituksen lisäjäsenistä myöhemmin. Kirkkomuseon säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 4 – 8 jäsentä. Tehdyn valinnan jälkeen hallituksessa on viisi jäsentä. Säätiön vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi taloudellista osaamista hallituksessa on vahvistettava ja tämä mahdollisuus on ensin selvitettävä.

Kirkollishallitus päätti valita Museosäätiön hallitukseen talouden asiantuntijaksi yrittäjä Pekka Viljakaisen hänen suostumuksensa mukaisesti.

Piispa Arsenin opintovapaan myöntäminen

Joensuun piispa Arseni on anonut opintovapaata ajalle 1.1.-30.6.2017 väitöskirjatyön loppuun saattamiseksi.

Kirkollishallitus päätti myöntää piispa Arsenille opintovapaata ajalle 1.1.-30.6.2017. Sijaista ei nimitetä.  

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa, että anottu opintovapaa täyttää opintovapaalain vaatimukset. Opintovapaan myöntäminen ei aiheuta tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle ja siksi se voidaan myöntää anotun mukaisesti.

Piispa Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kultausavustuksen maksuperusteet

Kirkollishallitus päätti, että taseen velkoihin kirjatut vuoden 2012 jälkeen kertyneet kiiltokultausavustukset voidaan käyttää Uspenskin katedraalin ikonostaasin kiiltokultausten konservointiin. Avustusta voi käyttää myös kultaustyön suunnitteluun. Kertynyttä avustusta maksetaan seurakunnalle tulleita laskuja vastaan ja avustus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Markku Salminen, Tuovi Haikala ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa, että kiiltokullatut ikonostaasit ovat kirkkomme merkittävää kulttuuriomaisuutta, jonka säilyttäminen ja huoltaminen on kirkon kulttuuristrategian mukaista kulttuuriomaisuuden hoitamista. Suomen ortodoksisen kirkon pyhäköistä Uspenskin katedraali on merkittävin. Hanke on erittäin mittava ja siksi avustusten kerryttäminen on ollut perusteltua. Avustuksella tuetaan vain osaa kustannuksista ja Helsingin seurakunnalle jää tämän jälkeen huomattava vastuu hankkeen loppuun saattamisessa. 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön anomus avustusennakosta

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on toimittanut 17.10.2016 kirkollishallitukselle anomuksen avustusennakosta. Säätiö anoo maksettavaksi 55 000 euroa vuoden 2017 toiminta-avustuksesta. 

Kuluvan vuoden osalta keskusrahasto on myöntänyt museolle avustusta 263 000 euroa. Museosäätiön vuokran maksusuunnitelmaa on käsitelty kirkollishallituksen istunnoissa 3.5.2016 ja 14.6.2016. Museosäätiölle on myönnetty vuokramaksuun lykkäystä, niin että vuoden viimeisen kolmanneksen (1.9-31.12.2016) vuokrat säätiö maksaa vuoden 2017 alussa saatuaan Kuopion kaupungin avustuksen.

Keskusrahaston taseessa on remontissa syntynyt saatava museosäätiöltä. Saatavan selvitys on tällä hetkellä keskeneräinen. Ennen tilinpäätöksen valmistumista on asia käytävä läpi ja selvitettävä saatavan perusteet ja jatkotoimenpiteet.

Kirkollishallitus päätti, että säätiölle maksetaan vuoden 2017 avustuksesta ennakkoa 20 000 euroa.

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa, että Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa on laadittu kymmenen vuoden vuokrasopimus sekä yhteistyösopimus vuosille 2013 – 2017. Yhteistyösopimuksen puitteissa kirkko on sitoutunut museon avustamiseen. Avustusennakko kuitataan pois vuoden 2017 avustuksesta.

Aloite venäjänkielisen papin toimen perustamisesta Karjalan hiippakuntaan ja tarvittavan määrärahan varaamiseksi kirkon talousarvioon, toissijainen vaatimus

Sofia Laukkanen, Martti Kähkönen ja Anna-Katriina Salmikangas ovat tehneet kirkolliskokoukselle aloitteen jossa ensisijaisesti esitetään, että Karjalan hiippakuntaan perustettaisiin venäjänkielisen papin toimi ja toissijaisesti sielunhoidosta aiheutuvat kustannukset katettaisiin kirkon talousarvioon otettavalla määrärahalla.

Kirkollishallitus on 9.9.2016 pidetyssä istunnossa ratkaissut aloitteen ensisijaisen vaatimuksen osalta.

Kirkollishallitus päätti esittää, että aloitteen toissijainen vaatimus hylätään.

Perusteluissaan kirkollishallitus toteaa, että kirkolliskokous vahvistaa vuosittain talousarvion, jossa on avustusten kustannuspaikalla varattu määräraha, jonka käytöstä kirkollishallitus päättää saapuneiden hakemusten perusteella. Talousarviossa ei ole avustusten käytön osalta erikseen ennalta merkittyjä kohteita, vaan avustusten jakamisesta päättää kirkollishallitus. 

Skiitta osakeyhtiön talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet 2018-2019

Skiitta Oy:n talousarvio vuonna 2017 on ylijäämäinen 5 760 euroa. Vuokratulojen arvioidaan olevan noin 52 000 euroa. Suurimmat kuluerät ovat vastikkeet (11 500 euroa) ja Suomen ortodoksiselta kirkolta saadun lainan korko (15 300 euroa). Vuonna 2017 on suunnitelmissa rakentaa hissi Suokatu 41 asunto-osakeyhtiöön. Skiitta Oy:n osuus hissin kustannuksista on noin 29 000 euroa ja poistoajaksi on arvioitu 15 vuotta ( poistot 1900 euroa/vuodessa).

Kirkollishallitus päätti hyväksyä Skiitta osakeyhtiön talousarvion ja -suunnitelman ja lähettää sen kirkolliskokoukselle tiedoksi. Sirpa Koriala ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Huomionosoitukset

Siunauskirja:

  • Veikko  Miikkola                                  2.9.2016
  • Ritva Mentu                                          2.9.2016
  • Eija Salminen                                        2.9.2016
  • Ikonin Ystävät – toimintapiiri          2.9.2016
  • Lappeenrannan tiistaiseura               2.9.2016
  • Lidia Ustinov                                         3.10.2016
  • Eija Tenhunen                                    11.10.2016

PKR:n Ritarimerkki  R

  • Lea Soiniola                                         14.9.2016
  • Raija Tiittanen                                     14.9.2016
  • Hannu Mutanen                                 14.9.2016