26.11.2017

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Valamon luostarissa.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, piispa Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus ja Matti Tolvanen.    

Oikaisuvaatimukset Iisalmen seurakunnanneuvoston päätöksestä

Kirkollishallitus päätti kumota Iisalmen seurakunnan seurakunnanneuvoston kokouksen 24.8.2017, pöytäkirjan §:n 64 kohdalla tekemän päätöksen, jolla seurakunta on päättänyt ottaa vastattavakseen Evakko Säätiön hallituksen mahdollisesti päättämien vahingonkorvauskanteiden hoitamisesta aiheutuvista asianajokustannuksista ja hyväksynyt tähän mennessä seurakunnalle aiheutuneet asianajokustannukset lakimies Ikosen suorittamien toimenpiteiden osalta.

Piispa Arseni ja lakimies Jari Rantala eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Anja Lindströmin oikaisuvaatimus

Kirkollishallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Seurakunnanneuvosto on tehnyt kokouksessaan 6/15 §10 päätöksen haudanhoitorahaston perustamisesta ja samalla päättänyt selvittää, voidaanko myös seurakunnan hoitamien hautojen osalta ryhtyä käyttämään haudanhoitorahastoa. Selvitystyö on päätetty aloittaa syksyllä 2015 ja se koskee testamentteja, sijoitushautoja sekä sisäisiä siirtoja seurakunnan hoitamien hautojen osalta.

Asiaa on käsitelty seurakunnanneuvoston kokouksissa 8/15, 11/15, 3/16 ja asia on lopullisesti päätetty kokouksessa 5/17. Seurakunnanneuvosto on ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa ja tekemään lisäselvityksiä asiassa. Seurakunnanneuvosto voi myös kumota aikaisemmin asiassa tekemänsä päätöksen ja siihen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, kuten Anja Lindström on asiassa tehnyt.

Kirkollishallitus katsoo, että seurakunnanneuvosto ei ole ylittänyt toimivaltaansa asiaa päättäessään ja päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä ole lainvastainen. OrtL99, 100 ja 102 §:t.

Markku Salminen ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen valitseminen

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että varatuomari Risto Ikäheimolle myönnetään hänen omasta pyynnöstään ero kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen tehtävästä kesken toimikauden ja hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi käräjätuomari Heikki Piiroinen suostumuksensa mukaisesti.

Vuoden 2017 kirkolliskokouksen lopullisen asialuettelon vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa kirkolliskokouksen 2017 lopullisen asialuettelon, johon on lisätty asiakohta 10. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen valitseminen.

Vuoden 2017 kirkolliskokouksen asialuettelo:

Kokouksen järjestäytyminen 

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen

2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa

3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

5. Arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin

6. Kirkkojärjestyksen 11 §:n muuttaminen

7. Keskusrahaston vuoden 2018 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2020

8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

a) Aloite seurakunnanvaltuuston varajäsenten valitsemiseksi

b) Aloite piispanvaalin suoritustavan muuttamisesta

9. Lakityöryhmän raportin jatkovalmistelu

10. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen valitseminen

Tiedoksi merkittävät asiat 

11. Vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet

12. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2016.

13. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2016.

14. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2018

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:  

    •    Hallintovaliokunta: asiat: 5, 8a, 8b, 9, 10

    •    Lakivaliokunta: asiat: 6

    •    Sivistysvaliokunta: asiat: -

    •    Talousvaliokunta: asiat: 4 ja 7

Valamon luostarin johtokunnan 18.10.2017 3 §:n päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Valamon luostarin johtokunnan 18.10.2017 3 §:ssä tehdyn päätöksen Liperin kunnan Taipaleen kylässä olevan Pohjaranta RN:o 14:5 –nimisen tilan myynnistä Reeta Lehtiselle 1800 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Kirkollishallitus kiinnitti kuitenkin luostarin johtokunnan toiminnassa huomiota siihen, että luostari myy toistuvasti testamentilla tai lahjoituksin saatua omaisuuttaan, vaikka tarkoituksenmukaista on säilyttää saatua omaisuutta ja käyttää sen vuosittaista tuottoa luostarin menojen kattamiseen. Tässä tapauksessa omaisuuden arvo on vähäinen, mutta vuotta aikaisemmin luostari myi samalle ostajalle samaan testamenttisaantoon liittyvän määräalan 70 800 euron kauppahinnalla.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 9.11.2017 14 §:n päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 9.11.2017 14 §:ssä tehdyn päätöksen luovuttaa seurakunnan omistamasta hautausmaa alueesta 663,4 neliömetrin suuruisen maa-alueen hallinta- ja käyttöoikeuden Helsingin kaupungille.

Markku Salminen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Kustannuspaikan 704 (keskustalo) talousarvion ylittäminen

Kustannuspaikan 704 talousarvion mukainen budjetin loppusumma on -138 400 euroa.

Keskustalon yllättävistä vesivahingoista johtuvien korjauskustannusten vuoksi kustannuspaikka 704 tulee ylittymään. Kustannuspaikka 704 tullaan ylittämään noin 35 000 eurolla mikä on noin 25 prosenttia kustannuspaikan loppusummasta, mikäli arvio vakuutuskorvausten määrästä otetaan huomioon laskennassa. Ilman arvioituja vakuutuskorvauksia ylitys on noin 90 000 euroa eli 65 prosenttia.

Residenssissä havaittiin kiertovesiputken vuoto 21.4.2017 (OP Pohjolan korvauspäätös EK17-044359-2 / 19.4.2017). Toimistohuoneessa havaittiin patterin vuoto 8.5.2017 (OP Pohjolan korvauspäätös 7.6.2017). Kattokaivon vuoto havaittiin 14.9.2017 (OP Pohjolan korvauspäätös EK17-115122-2 / 6.10.2017).

Korjauskustannuksista osa kuuluu vakuutuksesta korvattaviin kustannuksiin, mutta yli 40 vuotta vanhojen kattokaivon ja patteriliitoksen vuodoista korvataan vain puolet. Kattokaivon korjauksen lopulliset kustannukset ovat esityksessä arvio, koska korjaustyöt ovat vielä kesken.

Kirkollishallitus katsoi, että kustannuspaikan 704 ylitys on Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2017 koko talousarvioon verrattuna kohtuullinen, eikä sillä ole keskusrahaston kokonaistulokseen merkittävää vaikutusta.

Asiakirjahallinnon järjestäminen mahdollisen arkkipiispan istuimen siirron yhteydessä

Kirkollishallitus päätti, että mikäli kirkolliskokous päättää siirtää arkkipiispan istuimen Helsinkiin, kaikki arkistonmuodostajat jatkavat toimintaansa. Karjalan hiippakunnan alueella toimivan hiippakunnan nimenmuutos huomioidaan ja päätetään kaikki auki olevat asiat vuoden vaihteessa. Uudet asiat 1.1.2018 avataan uudella nimellä. Muut hiippakunnat jatkavat toimintaansa, Helsingin hiippakunnan asiakirjahallintoon yhdistetään arkkipiispan tehtävissä syntyvät asiakirjat ja huomioidaan nimenmuutos.

Karjalan ja Helsingin hiippakuntien 31.12.2017 mennessä kertyneet arkistot seulotaan. Seulotut asiakirjat ja niiden tietopalvelu keskitetään Kuopioon, kirkollishallituksen päätearkistoon. Helsinkiin hankitaan paloturvakaappi lähiarkistosäilytystä varten.

Tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa asiakirjoja aletaan tallettaa digitoinnin jälkeen Kansallisarkistoon, sillä Kansallisarkisto ottaa vastaan vain seulottua, pysyvästi säilytettävää, yli 40 vuotta vanhaa aineistoa, joka on digitoitu tai digitoidaan Kansallisarkistossa tallettajan kustannuksella.

Kansliatyössä otetaan käyttöön sähköinen pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettu tietojärjestelmä (Therefore) ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen pilvipalvelu. Tärkeät asiakirjat viedään sinne sähköisesti käsiteltäväksi. Salatun sähköpostin lähettämistä varten hankitaan sovellus.

Oulun ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustusten jatkoaika-anomus 

Oulun ortodoksinen seurakunta anoo Tornion kirkon korjaukseen 2.6.2015 (vuoden jatkoaika myönnetty KH 27.11.2016) ja 14.6.2016 myönnettyjen 50 000 ja 40 000 euron peruskorjausavustusten siirtoa vuodelle 2018. 

Kirkollishallitus päätti, että sen myöntämät peruskorjausavustukset on käytettävissä täysimääräisenä 2018 vuoden loppuun asti Tornion kirkon julkisivujen korjaamiseen.

Hannele Meskus ei osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat

Karjalan ja Helsingin hiippakuntakanslioiden henkilöstöjärjestelyt

Vuoden 2016 kirkolliskokous päätti käynnistää selvityksen arkkipiispan istuimen mahdollisesta siirtämisestä Helsinkiin. Selvitystä varten kirkollishallitus asetti selvitysmiehen ja ohjausryhmän. Selvitys jätettiin kirkollishallitukselle 4.9.2017 ja kirkolliskokous keskusteli asiasta seminaarissa 8.-9.9.2017. Kirkollishallitus on kokouksessaan 10.10.2017 esittänyt kirkolliskokoukselle, että arkkipiispan istuin siirretään Helsinkiin 1.1.2018. Kirkolliskokous päättää asiasta 27.-29.11.2017.

Ortodoksisen kirkon yhteistoimintamenettelyn mukaan työnantajan tulee ennen asian ratkaisemista neuvotella henkilöstön kanssa silloin, kun mahdolliset kehityshankkeet vaikuttavat olennaisesti heidän asemaan tai jos työtehtäviin tai työmenetelmiin on mahdollisesti tulossa muutoksia tai jos kyse on töiden ja työtilojen mahdollisista järjestelyistä sekä siirroista työtehtävästä toiseen. Neuvoteltavien asioiden piiriin kuuluvat myös mahdolliset tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavat lomauttamiset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisut. 

Koska arkkipiispan istuimen Helsinkiin siirtäminen koskee toteutuessaan Helsingin hiippakuntakanslian koko henkilöstöä (neljä henkilöä) ja Karjalan hiippakuntakanslian koko henkilöstöä (kolme henkilöä), on kansliahenkilöstön kanssa neuvoteltu valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista yhteistoimintakokouksissa 30.10.2017 (Helsinki) ja 1.11.2017 (Kuopio). Yhteistoimintamenettely on päättynyt yhteisessä kokouksessa 20.11.2017.

Mahdollisesta arkkipiispan istuimen siirrosta johtuvat asianomaisten työntekijöiden työsopimusten ehtojen mahdolliset muutokset työnantaja hoitaa työlainsäädännön edellyttämällä tavalla irtisanomisajat huomioiden.

Mikäli arkkipiispan istuin siirtyy Helsinkiin, päättää piispainkokous kirkkojärjestyksen 67 §:n nojalla nykyisen Karjalan hiippakunnan piispan tehtävien hoitamisesta. 

Asia merkittiin tiedoksi.

Kirkollishallituksen istuntoaikataulu vuodelle 2018

Merkittiin tiedoksi istuntopäivät vuonna 2018:

13.2.

17.4. Tilinpäätöskokous

8.6. Kirkolliskokousseminaarin yhteydessä 8.-9.6. 

4.9.

9.10.

26.–28.11. Kirkolliskokouksen yhteydessä

Huomionosoitukset

Siunauskirja 

  • Eero Tupitsa 29.9.2017 
  • Aino Norppa 18.10.2017
  • Pierre Aminoff 18.10.2017
  • Inkeri Andersson 18.10.2017
  • Annikki Fröcklin 18.10.2017
  • Heikki Häyhtiö     19.10.2017
  • Jukka Laaksonen 19.10.2017

PKR:n ritarimerkki R

  • Helli Penttonen 19.10.2017

PKR:n ritarimerkki R I

  • Jurvanen Tyyne Annikki 17.10.2017