29.11.2018

Kirkolliskokouksen päätöspäivän istunto pidettiin Valamon luostarissa. 

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Elia, piispa Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna ElisabetHannele MeskusMatti Tolvanen

Esittelijät: palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, talouspäällikkö Henna Mynttinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov.

Valamon luostarin talouden raportointi ja seuranta

Valamon luostarin tervehdyttämissuunnitelma toimitettiin kirkollishallitukselle 18.11.2018. Vuoden 2018 alusta Valamon opiston toiminta on liitetty luostarin alaisuuteen.

Kirkollishallitus merkitsi saadun suunnitelman tiedoksi. Suunnitelmassa kuvataan niitä ongelmia ja riskejä, jotka tekevät toiminnasta erityisen haavoittuvan talouden osalta. Suunnitelman konkreettisin ja ehkä myös realistisin tulosodotus liittyy Viinihermanni Oy:n liiketoiminnan kehittymiseen. Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen ja talouskehitys on kirkollishallituksen tarkastelussa seuraavan kerran, kun se käsittelee luostarin vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Suomen ortodoksisen kirkon talouden seuranta 2018

Vuoden 2018 talousarvio on vuoden 2017 kirkolliskokouksen hyväksymä. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin poikkeamiin.

Suomen ortodoksisen kirkon lokakuun talouden raportointi on tehty. Lokakuun tuloslaskelman perusteella on syytä arvioida, että 4–6 kustannuspaikan budjetti tulee poikkeuksellisesti ylittymään vuonna 2018.

Vuoden aikana on valmisteltu hallinnon uudistusta. Kirkollishallitus päätti ottaa avukseen selvitysmiehen. Selvitysmiehen palkkiot on kirjattu kirkollishallituksen kollegion kustannuspaikalle 111 asiantuntijapalveluihin. Talousarvion valmisteluvaiheessa näitä kustannuksia ei osattu huomioida.

Kirkon taloustoimiston (kustannuspaikka 112) ohjelmiston vaihdos on tehty nopealla aikataululla. Talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut käytettävissä tarkkaa tarjousta ohjelmiston uusimisen kustannuksista. Ohjelmiston muutos ja aikataulu on aiheuttanut lisäkustannuksia henkilöstökuluihin sekä asiantuntijapalveluihin. Ohjelmistonmuutoskulut on kaikki kirjattu kirkon kirjanpitoon, seurakunnilta ei ole laskutettu ohjelmistokuluja.

Helsingin seurakunnalta on vuokrattu lisää toimitiloja Helsingin hiippakunnan käyttöön. Vuokrakulut on kirjattu kustannuspaikalle 702 Muut vuokrahuoneistot. Lisääntyvät vuokrakustannukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintahetkellä.

Kirkon keskustalolla Kuopiossa (kustannuspaikka 704) ilmeni sisäilmaongelmia työtiloissa. Ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin tiivistyskorjauksia, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Korjaukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne käsitellään kirjanpidossa vuosikuluina.

Kirkollishallitus on saanut asian tiedoksi. Lopulliset kustannukset vuodelta 2018 raportoidaan ensi vuoden alussa ja kirkollishallitus käsittelee ne vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä.

Skiitta Oy:n lainanmaksusuunnitelman muutos

Kirkollishallitus on myöntänyt Skiitta Oy:lle lainaa asunto-osakkeiden ostamista varten. Lainat on myönnetty kirkollishallituksen istunnoissa 28.4.2015 sekä 17.3.2016. Lainapääoma oli yhteensä 1 260 000 euroa. Lainanlyhennykset ja korot sovittiin tehtäväksi tasaerissä niin, että vuosittainen maksuerä on yhteensä 50 710,00 euroa ja laina-aika kolmekymmentä vuotta.

Skiitta Oy:n liikevaihdon arvioidaan olevan noin 60 000 euroa vuodessa ja kulujen noin 29 000 euroa vuodessa ilman korkoja ja poistoja. Skiitta Oy ei pysty noudattamaan aiemmin sovittujen lainojen ehtoja lyhennyssuunnitelman osalta.

Kirkollishallitus päätti muuttaa Skiitta Oy:lle myöntämien lainojen ehtoja niin että lainanlyhennyksen ja korkojen tasaerä on yhteensä 30 000 euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Lisäksi laina-aikaa pidennetään niin että jäljellä oleva laina-aika on neljäkymmentä vuotta. Lainaehtoja tarkastellaan uudelleen kymmenen vuoden kuluttua.

Kotkan seurakunnan peruskorjausavustushakemus

Vuoden 2018 peruskorjausavustuksista on myöntämättä 22 000 euroa. Kyseinen avustusmääräraha on jätetty tarkoituksella kohdentamatta siltä varalta, että joku merkittävä kohde tarvitsee pikaisia toimenpiteitä. Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon korjaustöissä on ilmaantunut odottamattomia ongelmia heikkolaatuisista tiilistä muuratuissa kantavissa ulkopylväissä. Kirkkorakennuksen kattoa kannattelevien pilarien korjaamiseen on myönnetty avustusta 2018. Seurakunta on laadituttanut suunnitelmat ja teettänyt perustusten korjaustyöt avustuksella, mutta töiden loppuunsaattamiseksi seurakunta anoo lisäavustusta 20 000 euroa.

Kirkollishallitus päätti myöntää Kotkan ortodoksiselle seurakunnalle 20.000 euroa Pyhän Nikolaoksen kirkon pohjoissiiven pilarien korjaustöiden loppuunsaattamiseksi ja jatkotöiden selvittämiseen. Avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana.

Lapin seurakunnan peruskorjausavustusten jatkoaika-anomukset

Lapin ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty Sevettijärven seurakuntatalon purku- ja muutostöihin 50 000 euroa sekä Ivalon kirkon ja seurakuntasalin sadevesijärjestelmien rakentamiseen 15 000 euroa peruskorjausavustusta 2017.

Sevettijärven seurakuntatalon purkaminen on viivästynyt, sillä seurakunta ei ole toistaiseksi saanut tarvittavia tietoja museoviranomaiselta historiallisten pyyntikuoppien ja asuinpaikkojen sijainneista seurakuntasalin läheisyydessä. Ivalon kirkon ja seurakuntasalin sadevesijärjestelmän korjaamistyöt on sovittu aloitettavaksi 2019 touko-kesäkuussa. Seurakunta anoo molemmille peruskorjausavustuksille lisäaikaa vuoden 2019 loppuun asti.

Kirkollishallitus päätti myöntää Lapin seurakunnan molemmille peruskorjausavustukselle jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun asti.

Ilomantsin seurakunnan peruskorjausavustuksen jatkoaika-anomus

Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta 2017 Elian kirkon lattian maalausta varten 10 000 euroa. Työ on myöhästynyt, koska kirkon värianalyysin ja työsuunnitelman laatiminen on edelleen kesken. Seurakunta anoo peruskorjausavustukselle lisäaikaa vuoden 2019 loppuun asti.

Kirkollishallitus päätti myöntää Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Eliaan kirkon lattian maalaamiseen kohdistetulle peruskorjausavustukselle jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun asti.

Saimaan seurakunnan peruskorjausavustuksen käyttötarkoituksen muutos

Saimaan seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta 2018 Mikkelin ylienkeli Mikaelin kirkon sadevesijärjestelmän rakentamiselle 17 000 euroa. Kirkon kiinteistöpäällikkö on käynyt seurakunnan pyynnöstä selvittämässä kirkon sadevesijärjestelmän uusimisen laajuutta ja samalla tullut siihen tulokseen, että kirkon sadevesijärjestelmän korjaamisen yhteydessä tulisi korjata koko perustusten kuivatusjärjestelmä eikä siihen seurakunnalla ollut 2018 vuoden budjetissa riittävästi rahaa. Tämän takia hanketta siirrettiin vuodelle 2019.

Saimaan seurakunta anoo peruskorjausavustuksen käyttötarkoituksen muuttamista kirkon sadevesijärjestelmän korjaamisesta palovahingon aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen.

Kirkollishallitus päätti, että Saimaan seurakunnan peruskorjausavustuksen käyttötarkoitus muutetaan sadevesijärjestelmän korjauksesta kirkon remontteihin kohdistettavaksi.

Helsingin hiippakuntakanslian ja arkkipiispan asunnon remontointikulut

Helsingin ortodoksisen seurakunnan omistamissa Liisankatu 29 kolmannen kerroksen vuokrahuoneistoissa A8 ja A9 on tehty korjaus- ja muutostöitä Helsingin hiippakunnan ilmoitettua halukkuutensa siirtää kanslian toiminnot kotikirkon yhteyteen. Huoneistoon A8 on remontoitu tilat kanslialle ja huoneistoon A9 asunto arkkipiispalle. Molemmat huoneistot ovat olleet aikaisemmin asuinkäytössä ja olivat pinnoiltaan jo kuluneita.

Neljännessä kerroksessa sijaitsevat kirkollishallituksen kokous- ja edustustilat jäävät entiseen käyttöön. Niiden yhteydessä on majoittumistilat keskushallinnon työntekijöille työmatkoja varten. Majoitustilaa saadaan lisää, kun arkkipiispan käytössä ollut huone vapautuu. Tästä ei muodostu remonttikustannuksia, vaan tarkoitus on saada säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kirkollishallitus totesi, että tähän mennessä huoneistojen korjaus- ja muutostöihin on käytetty yhteensä 171 000 euroa, peruskorjauksen ja kaluston osuus kustannuksista tullaan tilinpäätöksessä aktivoimaan taseeseen ja poistamaan poistosuunnitelman mukaan. Kirkollishallitus päätti, että poistosuunnitelma käydään läpi kirkon tilintarkastajien kanssa ennen tilinpäätöksen valmistumista. Peruskorjausmenot tullaan aktivoimaan muihin pitkävaikutteisiin menoihin, jotka poistetaan vaikutusaikanaan. Kustannuspaikan kuluiksi remontista jäävät menot, joita ei voi lukea aktivoitaviin menoihin.

Ylimääräinen 10 000 euron apuraha teologisiin opintoihin

Kirkollishallitus on varannut istunnossaan (12.9.2018) ylimääräisen 10 000 euron apurahan teologisiin jatko-opintoihin (vähintään pro gradu-taso).  Määräaikaan 19.11.2018 mennessä tuli seitsemän hakemusta.

 • TM (läntinen tutkinto) Sami Fyrqvist hakee 2 300 euron apurahaa pro-gradututkielmaan aiheenaan ”Suomenortodoksisen kirkon kanonien käyttö papiston kurinpitotoimissa arkkipiispa Paavalin kaudella (1960-1987). Suosittelijana on apulaisprofessori Pekka Metso.
 • Teologian opiskelija Johannes Koskinen, hakee 3 000 euron apurahaa pro-gradututkielman loppuun saattamiseksi. Hänen aiheensa käsittelee ”Uutisointia 2000-luvulla ja etenkin populaarimedian ja nettilehtien merkitystä ortodoksiselle kirkolle”.
 • FM Mikko Punkki, hakee 2 580 euron apurahaa pro-gradututkielmaan aiheenaan ”Kadotettu sukupolvi”. Kyselytutkimuksen tehtävänä on selvittää miksi 20-45 vuotiaiden ikäryhmä on kirkollisesti passiivinen.
 • Kirkkomuusikko Stiina Hakonen hakee 10 000 euron apurahaa pro-gradututkielmaan, jossa hän vertailee professori Nikola Resanovicin kokoaman kirkkoslaavinkielisen ja englanninkielisen kaksiäänisen liturgian melodiatyyppien formuloita vastaavaan suomenkieliseen sovitukseen.
 • Teologian opiskelija Sami Matikainen, hakee 600 euron apurahaa osallistuakseen ikonimaalauksen kurssille Valamossa.
 • TM Mika Bergman (Helsingin yliopisto, systemaattisen teologian linja), hakee 10 000 euron apurahaa väitöskirjan tekemiseen. Hänen aiheensa käsittelee Johannes Damaskolaisen ja Martin Chemnitzin teologioita. Suosittelijana on dosentti Olli-Pekka Vainio.
 • TT Petri Piiroinen hakee 13 200 euron apurahaa ”Konstantinopolin yhteydessä”- teoksen julkaisemiseen. Suosittelijana on arkkimandriitta Sergei.

Kirkollishallitus päätti myöntää apurahat seuraavasti:

Sami Fyrqvist               2 300 euroa
Stiina Hakonen            2 566 euroa
Johannes Koskinen      2 566 euroa
Mikko Punkki              2 566 euroa                

Kirkollishallitus on varannut teologisiin jatko-opintoihin 20 000 euroa vuosittain. Koska apurahaa on jäänyt jakamatta, kirkollishallitus päätti istunnossaan 12.9.2018 jakaa 10 000 euroa ortodoksisen teologian tutkimukseen (vähintään pro gradu-taso). Pro gradujen tekijöiden on vaikeaa saada apurahoja ja tutkinnon valmistuminen voi viivästyä taloudellisten seikkojen myötä. Keskushallinnon apurahalla voidaan vauhdittaa opintojen loppuun saattamista.

Kaikilla päätösesityksessä mainituilla hakijoilla on suosittelijat ja opinnoilla on aikataulutus. Näistä perustutkimuksista etenkin FM Mikko Punkin työ voi hyödyttää kirkkoa tulevaisuuden linjauksia ja painopisteiden pohdintaa.

Kollegion aikaisempien linjausten mukaisesti jatko-opintojen apurahat jaetaan isompina erinä. Uusi apurahahaku tulee auki jälleen keväällä.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan avustushakemus

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan omistamien Hotel Artos Oy ja Matkatoimisto Artos Oy –nimisten yhtiöiden konkurssien ja seurakunnan hallinnoiman Evakkosäätiön asioiden hoitamiseksi seurakunta on joutunut palkkaamaan asiamiehen oikeudellisen avun saamiseksi ja seurakunnan taloudellisten ja oikeudellisten etujen turvaamiseksi. Kirkollishallitus on katsonut, että koko kirkon etu vaatii Iisalmen ortodoksisen seurakunnan taloudellisten asioiden ja vastuukysymysten selvittämistä ja tämän vuoksi myöntänyt seurakunnalle sen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi avustusta asiamiehen palkkioiden maksamiseksi. Seurakunta esittää, että kirkollishallitus myöntäisi sille avustusta viimeisten erääntyneiden ja erääntyvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen yhteensä 25.000 euroa.

Kirkollishallitus päätti myöntää Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle 25.000 euroa korottomana kymmenen vuoden lainana.

Seurakunnan maksettavaksi on erääntynyt yhtiöiden konkursseista ja säätiön hallinnoimisesta aiheutuneita asiamiehen palkkioita ja kuluja yhteensä 19.298,53 euroa. Aikaisempien avustuspäätösten perusteluiden mukaisesti kirkollishallitus katsoo, että vireillä olevat tutkintapyynnöt ja muut oikeudelliset prosessit on saatettava loppuun ja seurakunnan heikon taloudellisen tilan vuoksi kirkollishallitus myöntää seurakunnalle toiminta-avustuksen. Viimeisenä toimenpiteenä vireillä on säätiön purkaminen, josta seurakunnalle tulee vielä vähäisessä määrin kuluja.

Lintulan luostarin johtokunnan päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Lintulan luostarin johtokunnan 20.11.2018 § 2 tekemän päätöksen myydä luostarin testamentilla saama kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 771-427-3-22, Sundin kunnan Tranvikin kylässä 56.000,00 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin Anders Karlströmille.

Luostari on saanut testamentilla kaupan kohteena olevan kiinteistön, joka sijaitsee Ahvenanmaalla ja luostarin johtokunta on päättänyt myydä kiinteistön. Kiinteistökauppa on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi OrtL 98 §:n 1 momentin 1. kohdan perusteella. Kiinteistö on ollut julkisessa myynnissä ja sen kauppahinta ylittää hintapyynnön. Kiinteistö sijaitsee kaukana Lintulan luostarista. Päätöstä kiinteistön myymisestä ei ole pidettävä epätarkoituksenmukaisena, eikä päätöksen vahvistamiselle ole muutakaan estettä.

Seurakunnanvaltuustojen ja luostareiden johtokuntien kuuleminen seurakuntajakoehdotuksesta

Vuoden 2017 kirkolliskokous edellytti kirkollishallitukselta toimenpiteitä, joilla seurakuntarajat ja
-rakenteet arvioidaan sekä muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla 1.1.2020 alkaen. Seurakuntarakenteiden uudistusprosessi on vireillä kaikissa hiippakunnissa. Seurakuntien rakenteiden uudistukseen kirkkomme edellyttäminä toimenpiteinä liittyy myös hiippakunta- ja seurakuntajärjestelyjen arviointi ja tältä osin kirkollishallitus on tehnyt ehdotuksensa seuraavasti:

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa kirkollishallitus päätti jatkaa valmistelua kahden seurakunnan muodostamisesta Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen sekä Taipaleen seurakunnat ja läntiseen Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat. Seurakunnat muodostetaan 1.1.2020 siten, että muut seurakunnat sulautuvat Joensuun ja Kuopion seurakuntaan ja niiden alueella tulevaisuudessa toimii riittävä määrä kappeliseurakuntia.

Helsingin hiippakunnassa kirkollishallitus päätti jatkaa valmistelua kolmen seurakunnan muodostamisesta Helsingin hiippakuntaan. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat ja läntiseen Turun, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat sekä kolmantena nykyinen Helsingin seurakunta. Helsingin hiippakunnan nykyisestä alueesta Tampereen ortodoksinen seurakunta liitetään Oulun hiippakuntaan. Seurakunnat muodostetaan 1.1.2020 siten, että muut seurakunnat sulautuvat Lappeenrannan ja Turun seurakuntaan ja Helsingin seurakunta jäisi ennalleen. Näiden seurakuntien alueella tulevaisuudessa toimii riittävä määrä kappeliseurakuntia.

Oulun hiippakunnassa kirkollishallitus päätti ehdottaa, että hiippakuntaan muodostetaan kaksi seurakuntaa. Eteläiseen seurakuntaan kuuluvat nykyiset Tampereen ja Vaasan seurakunnat. Pohjoiseen seurakuntaan kuuluvat nykyiset Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat. Eteläisen seurakunnan keskuspaikka on Tampere, nykyinen Vaasan seurakunta muodostaa kappeliseurakunnan. Nykyisen Vaasan seurakunnan alueelta ihmisten on luontevaa katsoa Tampereen suuntaan. Muodostettava seurakunta on väestörakenteeltaan varsin monikulttuurinen. Pohjoisen seurakunnan keskuspaikka on Oulu (koko Pohjois-Pohjanmaa) ja nykyiset Kajaanin ja Lapin seurakunnat muodostavat kappeliseurakunnat. Nykyisten Kajaanin ja Lapin seurakuntien alueelta ihmisten on luontevaa katsoa Oulun suuntaan. Muodostettava seurakunta olisi selkeästi identiteetiltään pohjoissuomalainen seurakunta. Seurakunnan on huolehdittava myös saamelaistyöstä ja Saamen kielilain velvoitteista.

Kirkollishallitus päätti pyytää seurakunnanvaltuustojen ja luostareiden johtokuntien lausunnot ehdotuksesta 15.2.2019 mennessä erillisen lausuntopyynnön mukaisesti. Lausuntopyyntöön liitetään tarvittavat talous- ja väestöanalyysit sekä ennusteet ehdotetun seurakuntajaon mukaisesti ja lausuntopyynnössä yksilöidään ne asiat, joihin erityisesti pyydetään lausunnoissa kiinnittämään huomiota.

Lausuntojen pohjalta hiippakuntien piispat tekevät lopulliset ehdotukset seurakuntajaosta kirkollishallitukselle, joiden perusteella kirkollishallitus päättää uudesta seurakuntajaosta huhtikuussa 2019 pidettävässä istunnossa.

Kirkolliskokousvaalien toimihenkilöiden palkkiot

Kirkolliskokousvaalin toimitsijoille on kirkollishallituksen päätöksellä korvattu kuluja keskushallinnon varoista.

Kirkollishallitus päätti, että matkakulut korvataan halvimman matkustustavan mukaan ja lisäksi maksetaan 40 euron palkkio vaalipäivää kohden. Päivärahaa ei makseta. Kulut kohdennetaan kirkollishallituksen kustannuspaikalle.

Huomionosoitukset

Helsingin ortodoksinen seurakunta, Helsingin hiippakunta:

 • Director cantus, 03.11.18, Petri Hakonen
 • PKR ritarimerkki 2 lk, 30.10.18, Riitta Pesonen
 • Siunauskirja, 22.10.18, Mia Jyrkinen
 • Siunauskirja, 22.10.18, Anne Uotila

Joensuun ortodoksinen seurakunta, Kuopion ja Karjalan hiippakunta:

 • PKR 1 lk ritarimerkki, 31.10.18, Sirpa Timonen
 • PKR 1 lk ritarimerkki, 15.11.18, Elsa Issakainen
 • PKR 1 lk mitali, 15.11.18, Eija-Helena Kettunen

Kajaanin ortodoksinen seurakunta, Oulun hiippakunta:

 • Siunauskirja, 23.10.18, Hilkka Komulainen
 • Siunauskirja, 23.10.18, Martti Palviainen
 • Siunauskirja, 23.10.18, Leila Huotari

Taipaleen Seurakunta, Kuopion ja Karjalan hiippakunta:

 • Siunauskirja, 11.10.18, Hannu Mutanen

Suomen ortodoksinen kirkko:

 • PKR 1.lk mitali, 11.9.18, Irma Aikonen
 • PKR 1 lk ritarimerkki, 1.11.18 (30.11.18), Pertti Lampi
 • Siunauskirja, 1.11.18 (30.11.18), Hannu Kilpeläinen