4.5.2017

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti Tolvanen

Kirkon keskusrahaston, Konevitsan luostarin ja Petsamon luostarin tilinpäätökset 2016

Kirkollishallitus käsitteli kirkon keskusrahaston, Konevitsan luostarin ja Petsamon luostarin vuoden 2016 tilinpäätöksen ja allekirjoitti ne.

Valamon luostarin 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja talouden seuranta

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja keskusteli luostarin taloustilanteen seuraamisen periaatteista.

Valamon luostarin vapautusanomus keskusrahastomaksusta  

Valamon luostari on lähettänyt 19.4.2016 kirkollishallitukselle vapautusanomuksen vuodelta 2016 määrättävästä keskusrahastomaksusta. 

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 38§ mukaan kirkollishallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta osittain tai kokonaan vapauttaa seurakunnan tai luostarin suorittamasta sille määrättyä keskusrahastomaksua tai viivästyskorkoa.

Kirkollishallitus päätti, että se ei myönnä vapautusta Valamon luostarille vuoden 2016 tulojen perusteella määrättävästä keskusrahastomaksusta. 

Keskusrahastomaksusta vapauttaminen on poikkeuksellista ja voi perustua vain erityisiin syihin, joita anomuksesta ei käy ilmi. Valamon luostari on tehnyt peruskorjausta kulttuurikeskuksena toimivaan kiinteistöön ja keskusrahastomaksusta säästyneillä varoilla rahoitettaisiin korjausta. Kulttuurikeskus on Valamon luostarin käyttöomaisuutta ja sen korjaaminen luostarin toimintaan normaalisti kuuluva velvollisuus. Keskusrahastomaksuista vapauttaminen käyttöomaisuus kiinteistöjen korjausmenoja vastaan tulisi asettamaan luostarin eriarvoiseen asemaan suhteessa seurakuntiin.

Konservointi- ja kiiltokultausavustukset vuonna 2017

Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2017 varattu konservointi- ja kiiltokultausavustuksiin yhteensä 20 000 euron suuruinen määräraha.  Kirkollishallitus päätti jakaa konservointi- ja kiiltokultausavustukset vuodelle 2017 seuraavasti:    

 • Helsingin seurakunta, Uspenskin ikonostaasin konservointi 10 000 euroa
 • Joensuun seurakunta, Korpiselän kirkon maalauksen konservointi  3 900 euroa
 • Saimaan seurakunta, kolmen ikonin konservointi 0
 • Ilomantsin seurakunta, Suistamon ikoneiden värien kiinnitys 500 euroa
 • Valamon konservointilaitos, Haminan kirkon saattoristin konservointi 3 326 euroa
 • Valamon konservointilaitos, Tervon tsasounan saattoristin konservointi 2 200 euroa

Yhteensä 19 926 euroa.

Saimaan seurakunnalta puuttuu lausunto Valamon konservointilaitokselta, jonka vuoksi avustusta ei voida myöntää. Saimaan seurakunta voi hakea avustusta uudelleen vuonna 2018.

Markku Salminen, nunna Elisabet ja Matti Tolvanen eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Valamon opiston avustushakemus

Valamon opisto hakee 9.9.2016 ehdollisena myönnetyn kuntotutkimuksiin osoitetun avustuksen muuttamista opistorakennuksen ja opiston majoitusrakennuksen ilmanvaihdon korjaushankkeeseen tai pintavesien ohjautumisen korjaushankkeeseen. 

Kirkollishallitus päätti kohdentaa myönnetyn 2000 euron avustuksen opiston rakennusten korjauksiin ehdolla, että opistoa ylläpitävä yhteisö sitoutuu myös avustamaan hanketta vähintään vastaavalla summalla.

Kehityshankeavustukset

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2017 varattu kehityshankkeisiin 63 000 euroa. Suunnitelmavuosille 2018-2019 määrää on asteittain kasvatettu. Tavoitteena on, että rahoituksella voidaan tukea kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa toteuttavia hankkeita, joiden avulla seurakuntien on mahdollista myös kokeilla sekä synnyttää uusia toimintamuotoja ja uudenlaista tapaa toimia. Hankkeiden on perusteluta olla sellaisia, että niistä saatuja kokemuksia ja malleja voidaan toteuttaa soveltaen myös muissa seurakunnissa. 

Hankerahoitus oli talousarviossa nyt ensimmäistä kertaa ja siksi on perusteltua jättää tässä vaiheessa osa rahoituksesta jakamatta. Loppurahoituksella olisi tarkoituksenmukaista tukea erityisesti esimerkiksi sellaisia hankkeita, joita useampi seurakunta toteuttaa yhdessä ja jotka tähtäävät toiminnan kehittämiseen seurakuntarajojen yli. Näitä hankkeita on mahdollista synnyttää nyt esillä olevien esimerkkien avulla.

Kirkollishallitus päätti myöntää Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle 4 000 euroa käytettäväksi vuonna 2017 johtoryhmän coachingiin. Tavoitteeksi asetetaan, että johtoryhmä selvittää miten johtaminen ja esimiestehtävien hoitaminen kehittyy ja miten siinä onnistumista arvioidaan. 

Helsingin seurakunnan avustushakemus kohdentuu yksittäisiin työhyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin, jotka kuitenkin tukevat kirkon työhyvinvointikyselyn tuloksista nousevien kehityskohteiden toteuttamista. Hakemuksessa ei käy ilmi, miten esitettyjen toimenpiteiden tuloksia arvioidaan tai miten varmistetaan toimenpiteiden vieminen käytäntöön. Työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan sekä toimintakulttuurin kehittäminen on johtoryhmälle kuuluvaa arjen operatiivista toimintaa. Avustus johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen voi olla tukena tämän roolin ja vastuun selkeyttämisessä. 

Kirkollishallitus päätti myöntää Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle 5 000 euroa vuodelle 2017 hankkeeseen, jossa toteutetaan kaikkien hiippakuntien osalta väestö- ja talousanalyysi kirkon hallinnon kehittämisen tueksi. Kirkollishallitus palaa hakemukseen kirkolliskokouksen jälkeen vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa.

Ilomantsin seurakunnan hankkeen tavoitteena on toteuttaa uudenlaista toimintatapaa yhdessä keskushallinnon kanssa. Hanke on kolmevuotinen mutta pääasiallinen talousanalyysien toteuttaminen keskittyy vuoden 2017 kirkolliskokouksen valmisteluun. Vastaavana henkilönä tässä tehtävässä toimisi kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, joka on tuottanut talous- ja väestöanalyysin Karjalan hiippakuntaan. Tarve hankkeelle on esitetty kirkolliskokouksen päätöksessä liittyen lakityöryhmän raportin jatkovalmisteluun. Päätöksessä todetaan, että vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätöksenteon ja jatkotyöstön pohjaksi on toimitettava riittävä taustamateriaali, johon kuuluvat väestön- ja talouden kehitysennusteet kaikissa hiippakunnissa seurakuntatasolla sekä yksilöity raportti niistä seikoista, jotka tekevät nykyhallinnosta raskaan; kustannus- ja muut resurssivaikutukset. Analyysi on järkevää toteuttaa jo olemassa olevan mallin mukaisesti ja yhteismitallisesti. Mikäli kirkolliskokous päättää jatkaa selvitysten tekemistä tai muuta vastaavaa työtä, voidaan avustamiseen muiden vuosien osalta palata. 

Kirkollishallitus päätti, että Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle ei myönnetä avustusta leirikeskuksen maalämpöön muuttamiseen. 

Joensuun hankehakemus liittyy leirikeskuksen peruskorjaukseen. Hakemuksessa on joitakin ideoita siitä, miten leirikeskuksen korjaaminen kehittää seurakunnan taloutta mutta ei varsinaista hankesuunnitelmaa. Hakemuksessa ei käy ilmi, miten leirikeskuksen maalämpöön muuttamisen tuloksia arvioidaan toiminnan kehittämisen näkökulmasta tai miten varmistetaan, että muutostyö kehittää seurakunnan toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen näkökulmat rakennusten korjaustöissä ovat sinänsä kannatettavia sekä kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisia.

Kirkollishallitus päätti myöntää Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle yhteensä 27 500 euroa käytettäväksi vuosina 2017-2019 SOLINA -hankkeeseen. 

Kuopion seurakunnan hakemus on erittäin hyvin perusteltu. Hakeuksesta käy ilmi konkreettisesti monimuotoisen vapaaehtoistoimintahankkeen tavoite, toteutussuunnitelma, arviointikriteerit sekä talousarvio. Hankkeella on yhteistyökumppaneita sekä hankeorganisaatio, joka varmistaa toteutumisen sekä seurannan. Lisäksi hanke pohjautuu vuosina 2016 ja 2017 saatuihin kokemuksiin sekä arvioinnin tuloksiin, mikä varmistaa hankkeen sisällön tarpeellisuuden seurakunnalle.

Kirkollishallitus päätti myöntää Lapin ortodoksiselle seurakunnalle 4 000 euroa VOK-hankkeeseen (Virtuaalinen ortodoksisuus -kurssi) käytettäväksi vuosina 2017-2019. Hankehakemuksen tavoitteiden lisäksi tavoitteena on kirkon office365 palveluun sisältyvän skype for business (entinen lync) alustan käytön kokeileminen etäopetuksessa ja saadun osaamisen siirtäminen muille seurakunnille. 

Lapin ortodoksisen seurakunnan hanke on jatkoa vuonna 2016 alkaneelle projektille. Pitkien välimatkojen seurakuntana Lappi voi olla edelläkävijä ja pilotoida etäopetuksen mahdollisuuksia kirkon aikuiskasvatustyössä. Seurakuntien käytössä oleva office365-paketti sisältää monenlaisia etätyöskentelyn ja –opiskelun mahdollistavia välineitä, jotka eivät kuitenkaan ole riittävällä tavalla käytössä. Lapin hankkeen kokemukset ja osaaminen onki perusteltua siirtää myös muille seurakunnille.

Kirkollishallitus päätti myöntää Saimaan ortodoksiselle seurakunnalle 15 000 euroa maahanmuuttajatyöprojektiin käytettäväksi esitetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti (syksy 2017–kesä 2019). 

Saimaan seurakunnan hakemus on eritäin hyvin perusteltu ja siinä on esitetty konkreettisesti hankkeen tavoitteet, tarve sekä talousarvio. Hakemuksessa on esitelty myös hankeen tulosten arviointi sekä organisaatio, joka varmistaa hankkeen etenemisen. Hankkeen avulla pyritään toimimaan aktiivisesti maahanmuuttajien integroimiseksi seurakunnan toimintaan myös kieliopintojen kautta. Hanke voi toimia esimerkkinä muille seurakunnille uudenlaisen toiminnan synnyttämisessä. Saimaan ja Kuopion hankkeilla voi olla yhteisiä tavoitteita ja myös muuta yhteistä kosketuspintaa, jota on syytä tutkia hankkeiden edetessä.

Vuoden 2017 osalta avustusten yhteenlaskettu määrä keskusrahaston talousarviossa on 27 000 euroa. Arvioon verrattuna tämä on 36 000 euroa vähemmän. Jäljelle jäävä osuus jätetään käytettäväksi kirkollishallituksen päätöksellä mahdollisiin vielä suunnittelussa oleviin seurakuntien kehityshankkeisiin.

Kaikki avustuksen saajat toimittavat raportin hankkeen tuloksista ja avustuksen käytöstä kirkollishallitukselle hankkeen päätyttyä. Avustussumma on maksimi, joka maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan selvitystä vastaan.

Vuosien 2018-2019 osalta esitykset perustuvat vuoden 2016 kirkolliskokouksessa hyväksyttyihin suunnitelmavuosiin ja ne otetaan huomioon vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. 

Markku Salminen, nunna Elisabet ja Matti Tolvanen eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Apurahoja teologisiin opintoihin

Kirkollishallitus on varannut teologisiin jatko-opintoihin käytettäväksi apurahaksi 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaan keskusrahaston apurahalla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Piispa Aleksin stipendirahastosta on jaettavana 500 € ulkomailla tapahtuvaan ortodoksisen teologiseen opiskeluun.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 10 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014). 

Kirkollishallitus päätti jakaa apurahat seuraavasti:

Johannes Mureen rahastosta:

 • Diakoni Lasarus Jalonen        1 000 euroa
 • TK Tapio Juntunen            1 000 euroa
 • Darja Potkonen            1 000 euroa
 • TK Larissa Qvintus-Petsalo    1 000 euroa

Piispa Aleksin stipendirahastosta:

 • Opiskelija Ville Paananen          500 euroa (mikäli Paananen saa hakemansa opiskelupaikan)

Kirkon keskusrahastosta:

 • TM Teo Merras            8 500 euroa
 • TM Ari Koponen            5 000 euroa

Kirkkomuseon säätiön hallituksen täydentäminen

Kirkollishallitus päätti täydentää kirkkomuseon säätiön hallitusta valitsemalla jäseniksi suostumustensa mukaisesti taidehistorian professori Heikki Hankan Jyväskylän yliopistosta, rovasti Timo Mäkirinnan Jyväskylästä ja rovasti Iivo Suvannon Joensuusta. 

Huomionosoitukset

Siunauskirja:

 • Erwin Woitsch                16.2.2017
 • Dimitri Tolonen            16.2.2017 
 • Eleftharios Gavrielides        16.2.2017
 • Ritva Armila                16.2.2017
 • Raili Komulainen            16.2.2017
 • Vilho Mutanen                22.3.2017
 • Jari Mustonen                3.4.2017
 • Lilia Melnikova            24.4.2017
 • Vladimir Sushin            24.4.2017
 • Vladislav Volkov            24.4.2017
 • Jukka Jauhiainen            24.4.2017

PKR:n   mitali M I:

 • Timo Riikonen                21.2.2017
 • Evgenia Sultan                25.4.2017

PKR:n ritarimerkki  R I:

 • Liisa Tynkkynen            27.3.2017
 • Ritva Suotula                27.3.2017  
 • Anneli Pietarinen            27.3.2017
 • Eila Kovalainen            27.3.2017
 • Kirsti Olanto-Pirhonen        27.3.2017
 • Radi Mosa Sintayhu            27.3.2017
 • Silja Sormunen                27.3.2017
 • Aino Blom                27.3.2017
 • Leena Marketta Konttinen        27.3.2017
 • Abok Akoor Doot Myan        27.3.2017
 • Paula Hirvonen            27.3.2017
 • Piia Martikainen            27.3.2017
 • Inkeri Hattunen            30.3.2017
 • Tatiana Dyachkova            30.3.2017
 • Armi Leppänen            30.3.2017
 • Timo Liene                4.4.2017
 • Silja Hämäläinen            11.4.2017
 • Lea Rissanen                25.4.2017