9.2.2016

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

SIB-työhyvinvointihanke

Kirkollishallitus päätti, että kirkko ei tässä vaiheessa osallistu julkishallinnolle suunnattuun kolmivuotiseen SIB työhyvinvointihankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. Kirkollishallitus totesi, että kirkko ei ole halukas toimimaan osapuolena vuonna 2015 käynnistyneessä pilottihankkeessa, jonka hyödyistä ei ole vielä kertynyt riittävästi kokemuksia. Hankkeeseen osallistumisen sijaan kirkossa toteutetaan kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti työhyvinvointikysely vuoden 2016 aikana. Jatkotoimista voidaan päättää vasta kun tästä kyselystä saadut tulokset on analysoitu.

Vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätökset ja toimeenpano

Kirkollishallitus käsitteli vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä. Vuoden 2015 kirkolliskokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan tämän uutisen liitteenä.

Kirkolliskokous päätti, että kokouspalkkioita ei makseta ja niihin varatut rahat ohjataan Filantropian joulupaastokeräykseen. Keräykseen on tilitetty 4680 euroa.

Asia 8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi, että kirkolliskokous päätti kirkollishallituksen esityksen mukaisesti hylätä kirkolliskokousedustaja Anja Lindströmin aloitteen ja siirtää sen piispainkokouksen harkintaan.

Asia 10. Iisalmen ortodoksisen seurakunnan anomus rahoitusjärjestelyistä

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi, että kirkolliskokous päätti hylätä Iisalmen seurakunnan kirkollishallitukselle osoittaman avustusanomuksen.

Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 

Merkittiin tiedoksi, että kirkolliskokous päätti vahvistaa kirkon keskusrahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöksen ylijäämä on 567 247,19 euroa. Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallituksen esityksestä poiketen ylijäämästä 500 000 euroa kirjataan kiinteistörahastoon ja loput 67 247,19 euroa edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Lisäksi kirkollishallitus päätti, että kiinteistörahaston osalta taloustoimisto konsultoi tilintarkastajia ja että kirkolliskokoukselle tuodaan jatkossa tiedoksi myös Petsamon ja Konevitsan luostarien tilinpäätökset.

Asia 8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi, että kirkolliskokous hylkäsi kirkolliskokousedustajien Matti Tolvasen ja Jyri Sarjaston aloitteen.

Asia 5. Kirkon strategia vuosille 2016-2020, strategiatyöryhmän loppuraportti, yhteenveto strategian toteutumista mittaavasta kyselystä ja strategialausunnoista sekä diakonia- ja lähetystyön tehtävä 

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi, että kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkon strategian vuosille 2016-2020 otsikolla Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2020 sekä kirkon diakonia- ja lähetystyön kehittämissuunnitelman 2016-2020. Kirkollishallitus päätti, että hyväksytyn tavoite- ja toimintasuunnitelman tulee ohjata kirkollishallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Palvelukeskuksen johtoryhmän valmistelun tulee perustua tavoite- ja toimintasuunnitelmaan, jonka mukaisen toiminnan tulee olla yhtenä kriteerinä päätettäessä seurakuntien toiminta-, peruskorjaus- ym. avustuksista.     

Päätöksen mukaisesti hiippakunnat ohjaavat tavoite- ja toimintasuunnitelman toimeenpanoa kukin hiippakunta omalla alueellaan. Kirkolliskokous totesi, että tavoite- ja toimintasuunnitelma on näky ja yhteinen suunta, jonka kirkko antaa. Sen toimeenpanosta vastaavat hiippa- ja seurakunnat. 

Kirkon keskushallinnon palvelualueista vastaavat toimihenkilöt vastaavat eri osasuunnitelmien laatimisesta ja päivityksestä uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisiksi (diakonia ja lähetys, viestintä ja julkaisut, kasvatus, kulttuuriperintö ja kiinteistötoimi). 

Materiaalin graafisessa muodossa kirkon jäsenistön kehityksestä (kastetut, vihityt, liittyneet, eronneet) tuottaa kirkon rekisteripalvelut. Tutkitaan mahdollisuus yhteisen kalenterijärjestelmän luomisesta siten, että sen avulla saadaan tiedot esimerkiksi ehtoollisella kävijöiden ja katumuksen sakramenttiin osallistujien määrästä. 

Kirkon säännölliset työhyvinvointikyselyt mittaavat työyhteisön tilaa ja toimintaa. Tuloksista raportoidaan kirkolliskokoukselle ja tulokset käsitellään hiippakunnittain. Seuraava kysely toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Kirkollishallitus totesi, että tavoite- ja toimintasuunnitelma on kirkon nettisivuilla. Esillä ovat myös tehtävä ja arvot. Palvelukeskuksen johtoryhmä on käsitellyt asiaa sekä tehnyt suunnitelmaa viestinnän osalta. 

Päätöksen mukaisesti kirkon keskushallinnon vastuulla on, että diakonia- ja lähetystyön johtaminen ja vapaaehtoisten ohjaaminen sisällytetään kirkon työntekijöiden taitoihin esimerkiksi osana kirkon omia opintoja. 

Palvelukeskuksen johtoryhmä sekä hiippakunnat laativat arviointikriteerit tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutuksen seuraamiseksi.

Asia 6. Keskusrahaston vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi, että kirkolliskokous hyväksyi keskusrahaston vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018.

Kirkollishallitus totesi, että kirkolliskokouksen tekemät muutokset talousarvioon on tehty ja viety kirjanpidon järjestelmään. Budjetin loppusumma on 6,9 miljoonaa euroa ja sen ylijäämäksi tulee näillä muutoksilla 110 000 €. Suunniteltujen investointien määrä lisääntyy 55 000 €. 

Kirkolliskokouksen päätöksen perustelujen mukaisesti kirkollishallitus päätti kiinnittää tarkempaa huomiota poikkeamien perusteluihin seuraavaa talousarviota ja tilinpäätöstä laadittaessa. Lisäksi kirkollishallitus päätti, että avustuspäätösten perusteluna ovat strategian linjaukset sekä yhteistyön kehittäminen. 

Kirkollishallitus päätti edelleen, että kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö laativat poistosuunnitelman, joka tuodaan kirkollishallitukselle tiedoksi syyskuun istuntoon.

Kirkollishallitus totesi, että uusi talouspäällikkö on aloittanut tehtävässään 1.2.2016 ja hän tuo maaliskuun istuntoon istuntoon esityksen auditoinnin tavoitteista. Sisäistä laskentaa kehitetään auditoinnissa esille tulevien tavoitteiden pohjalta. 

Kirkollishallitus totesi myös, että peruskorjausavustusten sekä muiden avustusten hakua on vuoden 2016 osalta aikaistettu niin, että hakemukset tuli lähettää kirkollishallitukselle 1.2.2016 mennessä ja ne tulevat käsiteltäväksi kirkollishallituksen istunnossa 17.3.2016.

Kirkollishallitus päätti, että vuoden 2016 tilinpäätöksessä Skiitta Oy:n tilit ovat osa kirkon konsernitilinpäätöstä. Lisäksi kirkollishallitus päätti, että taloustoimiston toimistopäällikkö konsultoi auditoinnista Markku Salmista ja kirkon tilintarkastajia.

Asia 7. Hiippakuntakeskeinen hallintomalli 

Kirkollishallitus käsitteli kirkolliskokouksen päätöstä toimintakulttuurin muuttamisesta  hallinnossa.

Kirkollishallitus on asettanut 18.4.2011 lakityöryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia hallinnon uudistusta varten. Kirkkojärjestykseen tarvittavia täydennyksiä varten on käytettävä työryhmää. Hallintovaliokunta seuraa työn edistymistä. Kirkkojärjestyksen muutosehdotukset on esiteltävä kirkolliskokoukselle 2016. 

Kirkollishallitus totesi, että lakityöryhmän jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä ja päätti, että työryhmä tuo esityksen asiassa kirkollishallituksen kesäkuun istuntoon. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset kirkkojärjestyksen täydentämisestä siten, että yhteistoiminta mahdollistuu helpommin. Työryhmä selvittää myös seurakuntayhtymämallin soveltuvuutta ortodoksisen kirkon käytäntöön.

Työryhmän on pohdittava ainakin, miten kirkkojärjestys voisi ohjata seuraavissa asioissa: 

    •       Hiippakuntaneuvosto tekee suunnitelmat kirkon strategian toimeenpanoksi hiippakunnan alueella

    •       Hiippakuntaneuvosto käsittelee seurakuntarajat ylittävät yhteistyöhankkeet ja tekee suosituksia. Esimerkkeinä yhteistyön kohteista ovat mm. kasvatus, diakonia, henkilöstökoulutus

    •       Hiippakuntaneuvosto käsittelee hiippakunnan toimintakertomuksen 

Lisäksi työryhmän on ehdotettava, miten tarkennetaan hiippakuntaneuvoston kokoon kutsumista. 

Kirkollishallitus totesi, että työryhmän ensimmäinen kokous on 25.2.2016 Kuopiossa.

Lisäksi kirkollishallitus päätti, että palvelukeskuksen johtoryhmän toimintaa ja valmistelua sekä kirkollishallituksen päätöksentekoa ohjaa kirkolliskokouksen päätöksessä määritelty toimintakulttuurin muutos. Hiippakunnat etsivät ja käynnistävät yhteistyöhankkeita sekä -kokeiluja alueellaan ja raportoivat tuloksista vuosittain kirkolliskokoukselle.

Asia 9. Esitys kustannussäästöjen linjauksista

Kirkolliskokous päätti hyväksyä esityksen kirkon kustannussäästöjen linjauksista. Lisäksi kirkolliskokous päätti, että vuoden 2016 kirkolliskokoukseen mennessä selvitetään, mikä oli vuoden 2006 valtionavun jakauma eri toiminnoille, missä määrin sen aikaiset linjaukset sitovat nykyistä kustannusjakaumaa ja miten kirkon taloutta on sopeutettava suhteessa näihin. 

Kirkollishallitus päätti, että selvitys vuoden 2006 valtionavun jakaumasta eri toiminnoille voi olla osa taloushallinnon auditointiprosessia. 

Kirkollishallitus päätti, että kiinteistöpäällikkö tekee tarvittavat laskelmat, joiden pohjalta omia tiloja voidaan verrata vuokra- ja lainatilojen kustannuksiin. Laskelma on talousvaliokunnan käytettävissä seuraavassa kirkolliskokouksessa.

Lisäksi kirkollishallitus päätti, että kustannussäästöjen linjaukset yhdessä kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman kanssa  ohjaavat palvelukeskuksen johtoryhmän työskentelyä ja valmistelua sekä toimivat perusteluina kirkollishallituksen päätöksenteossa. 

Seminaarin peruskorjauksen rahoittaminen

Kirkollishallitus päätti tarjousvertailun perusteella valtuuttaa palvelukeskuksen johtajan jatkamaan lainaneuvotteluja valitun pankin kanssa saadun tarjouksen puitteissa. Seminaarin peruskorjaushankkeen kustannusarvio on 2,2 miljoonaa euroa. Kirkollishallitus esittää perusteluna, että sijoituksia ei ole nykyisellä lainan korkotasolla perusteltua purkaa, vaan hanke on perusteltua rahoittaa lainalla. 

Lapin seurakunnan avustusanomus

Kirkollishallitus päätti myöntää kertaluonteisesti Lapin seurakunnalle sen anoman 10 000 euron suuruisen avustuksen erityisjärjestelyistä syntyneisiin ylimääräisiin henkilöstökuluihin.

Tilien käyttöoikeuksien päivittäminen 

Kirkollishallitus päätti myöntää tehtävässään 1.2.2016 aloittaneelle talouspäällikölle tilinkäyttöoikeudet.

Valamon opiston yhteistoimintasopimus

Kirkollishallitus päätti laatia Valamon opiston kanssa yhteistyösopimuksen kaudelle 2016–2018. Sopimukseen sidottu avustus määritellään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. 

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan esitys

Kirkollishallitus päätti hylätä Iisalmen ortodoksisen seurakunnan esityksen siitä, että kirkollishallitus antaisi Hotelli Artos Oy:n lainojen takaukseksi tarvittavan vakuuden, jotta kirkkoa ei tarvitse kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi. Kirkollishallitus totesi, että vuoden 2015 kirkolliskokous hylkäsi kirkollishallituksen esityksen takausten antamisesta Iisalmen seurakunnalle lainojen vakuudeksi. Kirkollishallituksella ei siis ole toimivaltaa käsitellä esitystä.

Lahden, Haminan ja Kotkan ortodoksisten seurakuntien yhteistyösopimus maahanmuuttajatyön papin toimesta

Seurakunnat ovat esittäneet, että ne laativat yhteistyösopimuksen maahanmuuttajatyön papista, joka sijoitettaisiin Lahden seurakuntaan ja sen johdon ja valvonnan alaisuuteen. Haminan ja Kotkan seurakunnat hankkisivat tarvitsemansa palvelut ostopalveluna. Kirkolliskokous on varannut vuoden 2016 talousarvioon määrärahan papin palkkauskustannuksiin. Lisäksi esitetään, että kirkollishallitus vastaisi papin palkkauksesta aiheutuvista kuluista vuoden 2017 loppuun saakka.

Kirkollishallitus päätti kannattaa yhteistyösopimuksen laatimista ja siirtää asian jatkovalmistelun Helsingin hiippakunnan vastattavaksi ja ottaa asian käsiteltäväksi Helsingin hiippakunnan esityksen pohjalta seuraavassa kirkollishallituksen istunnossa.

Asian siirtäminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Lahden ortodoksisen seurakunnan oikaisuvaatimus asiassa

Kirkollishallitus päätti siirtää asian hallintolain 21§:n mukaisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 10.11.2015 §:n 20 päätöksen myydä Sotkamon kunnassa sijaitseva kiinteistö Tuula ja Markku Väisäselle 65 000 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla.

Taloussäännön 16 §:n, 17 §:n ja 20 §:n 3 momentin muuttaminen 

Kirkollishallitus teki kirjanpitolain puitteissa muutoksia tilinpäätösprosessiin liittyviin aikarajoihin. Kirkollishallitus täsmensi investointimenoksi luokiteltavien hankintojen ylärajaksi 5 000 euroa sekä täsmensi toimihenkilöiden vastuurajoja talousarvion mukaisten, alle 3 000 euron avustusten myöntämisessä. 

Sähköpostikokouksen 14.1.2016 pöytäkirjan hyväksyminen

Kirkollishallitus päätti hyväksyä 14.1.2016 pidetyn sähköpostikokouksen pöytäkirjan.

Pyhän Hermanin kirkon lapsikuoron avustusanomus Romanian matkaa varten 27.6.-3.7.2016

Pyhän Hermanin kirkon lapsikuoro anoo 6 000 euron avustusta Romanian matkan matkakulujen kattamiseksi sekä romanialaisen Anima Fratres-kuoron saamiseksi elokuussa vastavierailulle Suomeen.

Kirkollishallitus päätti myöntää Pyhän Hermanin lapsikuorolle avustusta 100€/henkilö (max 28 henkilöä) Romaniaan suuntautuvan kuoromatkan kuluihin. Anima Fratres-kuoron vierailusta ei ole ohjelmaa eikä budjettiarviota, joten sitä ei voi huomioida tässä avustuspäätöksessä.

Huomionosoitukset

Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi seuraavat myönnetyt huomionosoitukset:

Siunauskirja:

 • Tapio Mäkitalo                                    
 • Kati Toivanen                                            
 • Margit Manninen                                       
 • Eija Liukko                                                
 • Tiina Kaltio                                               
 • Matti Jyrkinen                                            

PKR:n II lk:n mitali:

 • Anne Hokkinen                                          

PKR:n I lk:n mitali:

 • Maritta Koskinen                                       
 • Erkki Vesterinen                                        

PKR:n I lk:n ritarimerkki:

 • Irene  Ahtinen                                            

PKR:n siunauskirja:

 • Veijo Martikainen                                   
 • Markku Martiskainen                            

PKR:n II lk:n mitali:

 • Hannu Hoskonen                                  
 • Ritva Huurinainen                                  
 • Jouni Puruskainen