Kirkollishallituksen työjärjestys

Kirkollishallitus on ortodoksisesta kirkosta annetun lain 36 §:n (985/2006) nojalla vahvistanut itselleen seuraavan työjärjestyksen:

1 luku

Kirkollishallituksen organisaatio

1 § Sovellettavat säännökset

Kirkollishallituksen toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan ortodoksisesta kirkosta annettua lakia, kirkkojärjestystä, hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muita sovellettavaksi tulevia lakeja ja asetuksia.

Kirkollishallituksen kollegion ja palvelukeskuksen toimintaa ja hallintoa koskevat yksityiskohtaiset määräykset vahvistetaan kirkollishallituksen työjärjestyksellä.

2 § Kollegio

Kirkollishallitusta johtaa kollegio, jonka tehtävät määräytyvät ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 33 §:n mukaan. Kollegion kokoonpano määräytyy ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 30 §:n mukaan.

Kollegion puheenjohtajana toimii kirkkojärjestyksen (174/2007) 51 §:n mukaan arkkipiispa. Kollegion sihteerinä toimii työntekijä, jonka tehtävänkuvaan sihteerin tehtävät kuuluvat.

3 § Palvelukeskus

Kollegion alaisuudessa toimivassa palvelukeskuksessa hoidetaan kirkollishallituksen toimivaltaan kuuluvia hallinnollisia, toiminnallisia ja taloudellisia asioita. Palvelukeskuksen työntekijät avustavat lisäksi arkkipiispaa, hiippakuntien piispoja ja piispainkokousta näiden toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä ja niiden valmistelussa.

Palvelukeskuksen toimintaa johtaa palvelukeskuksen johtaja. Palvelukeskuksen johtaja on palvelukeskuksen työntekijöiden esimies .

Palvelukeskuksen johtajan esimies on arkkipiispa.

Palvelukeskus jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

1) Kirkkopalvelut: kasvatus, koulutus, diakonia, lähetystyö ja maahanmuuttajatyö;

2) Henkilöstöhallinto ja lakipalvelut;

3) Viestintä-, julkaisu- ja tietohallintopalvelut;

4) Talous- ja rekisteripalvelut.

Kullakin palvelualueella on sen toiminnasta ja taloudesta vastaava työntekijä. Henkilöstöhallinto ja lakipalvelujen palvelualueen toiminnasta vastaa palvelukeskuksen johtaja.

Palvelukeskuksen toimintaa koordinoi, suunnittelee ja kehittää johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat arkkipiispa, palvelukeskuksen johtaja, palvelualueista vastaavat työntekijät ja lakimies.

2 luku

Kollegio

4 § Kollegion istunnossa päätettävät asiat

Kollegion istunnossa päätetään asiat, jotka koskevat

1) kirkolliskokouksen aikaa ja paikkaa;

2) kirkolliskokoukselle annettavia esityksiä ja lausuntoja;

3) muita periaatteellisesti merkittäviä esityksiä ja lausuntoja, jotka eivät kuulu kirkolliskokouksen toimivaltaan, tai joita ei ole erikseen delegoitu palvelukeskuksen työntekijälle;

4) lainkäyttöä;

5) kirkon ja seurakuntien edun valvontaa työmarkkina-asioissa, ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 33 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun työehtosopimuksen hyväksymistä sekä kirkon ja seurakuntien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan ohjaamista ja valvomista;

6) palvelualueista vastaavien työntekijöiden ja lakimiehen työsuhteiden solmimista ja päättämistä;

7) yhteistyösopimusten hyväksymistä;

8) kirkollishallituksen työjärjestystä;

9) talousarvioesitystä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa; sekä

10) yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

5 § Päätösvallan delegoiminen

Kollegion tehtäviin kuuluvia muita kuin 4 §:ssä määrättyjä asioita voidaan delegoida piispan tai sen työntekijän päätettäväksi, jonka tehtäväalaan kyseinen asia kuuluu.

6 § Asian valmistelu ja esittely

Asiat päätetään istunnossa esittelystä.

Palvelukeskuksen johtaja, palvelualueista vastaavat työntekijät ja lakimies sekä kollegion jäsenet esittelevät kollegion istunnossa tehtäviinsä kuuluvat asiat. Jos ei ole selvää, kenen tehtäviin asia kuuluu, päätöksen siitä tekee kollegion puheenjohtaja.

Kollegio voi erityisestä syystä yksittäisessä asiassa päättää asian esittelijästä toisin kuin 2 momentissa määrätään.

Palvelukeskuksen johtoryhmä käsittelee kollegion istuntoon menevät asiat. Esittelijä on vastuussa asian valmistelusta ja huolellisesta selvittämisestä.

Esittelijän on laadittava esiteltävästä asiasta esittelymuistio, joka sisältää esittelijän päätösehdotuksen perusteluineen.

Esittelymuistiot  toimitetaan kollegion sihteerille viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Sihteerin on toimitettava esityslista ja esittelymuistiot kollegion jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Asiakirjat voidaan yksittäistapauksessa erityisen painavasta syystä toimittaa myöhemminkin. 

7 § Asialista ja pöytäkirja

Istuntoa varten laaditaan asialista siten, että listasta ilmenee kunkin asian esittelijä.

Istunnosta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan laatii sihteeri taikka tehtävään määrätty jäsen tai työntekijä.

Pöytäkirjaan merkitään istunnon aika ja paikka, käsittelyyn osallistuvat jäsenet, asiat, päätökset ja muut toimenpiteet sekä äänestykset ja eriävät mielipiteet.

Pöytäkirjan varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Istunnossa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja.

8 § Päätöksenteko

Istunnossa noudatetaan ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 89 §:n 3 momentin mukaista äänestysmenettelyä.

9 § Toimituskirja

Kollegion tekemistä päätöksistä annettavat toimituskirjat allekirjoittaa ja niistä menevän maksun määrää kollegion sihteeri.

Muista päätöksistä annettavan toimituskirjan allekirjoittaa asian ratkaisija.

10 § Jäljennökset

Jäljennöksiä kirkollishallituksen asiakirjoista voivat viran puolesta todistaa oikeiksi palvelukeskuksen johtaja, palvelualueiden vastaavat työntekijät, kollegion sihteeri sekä henkilö, joka on allekirjoittanut alkuperäisen asiakirjan.