Seurakuntauudistus lausuntokierroksella

Ajankohtaista | 08.01.2019

Kaikki kiinnostuneet voivat tutustua seurakunnanvaltuustoille ja luostareiden johtokunnille lähetettyyn lausuntopyyntöön ja sen liitteisiin.

Seurakuntajakokartta

Kirkollishallitus on lähettänyt 14.12.2018 seurakuntien seurakunnanvaltuustoille ja luostareiden johtokunnille seurakuntauudistukseen liittyvän lausuntopyynnön.

Lausuntopyynnön liitteeksi on oheistettu yhteenvedot ja ennusteet seurakuntien talouskehityksestä vuosina 2015–2019 sekä ennustemalli vuoteen 2030 saakka.

Seurakuntauudistus on koko kirkkoa ja jokaista kirkon jäsentä koskeva prosessi. Siksi lausuntopyyntö julkaistaan nyt kirkon sivuilla liitteineen, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä päätöksenteon tueksi koottuun materiaaliin.

Lukuja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että talousluvuissa ei tässä vaiheessa ole huomioitu minkäänlaisia avustuksia minkään seurakunnan kohdalla.

Lausuntopyynnön taustaa

Kirkolliskokous, kirkollishallitus ja piispainkokous ovat marraskuussa 2018 tehneet päätöksen seurakuntauudistuksen käynnistämisestä siten, että Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien määräksi ehdotetaan seitsemän. Seurakunnat muodostettaisiin esityksen mukaan seuraavasti:

Helsingin hiippakunta
Helsingin hiippakuntaan kuuluisi kolme seurakuntaa. Itäisen seurakunnan muodostaisivat Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat ja läntisen seurakunnan Turun, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat. Kolmas seurakunta olisi Helsingin seurakunta. Toteuttamismalliksi on esitetty sitä, että Itäisen seurakunnan muut seurakunnat sulautuisivat Lappeenrannan seurakuntaan ja läntisen seurakunnan muut seurakunnat Turun seurakuntaan Helsingin seurakunnan jäädessä ennalleen. Muutoksen yhteydessä perustettaisiin riittävä määrä kappeliseurakuntia. Muutos astuisi voimaan 1.1.2020.

Kuopion ja Karjalan hiippakunta
Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluisi kaksi seurakuntaa. Itäisen seurakunnan muodostaisivat Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen ja Taipaleen seurakunnat ja läntisen seurakunnan Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat. Toteuttamismalliksi on esitetty sitä, että Itäisen seurakunnan muut seurakunnat sulautuisivat Joensuun seurakuntaan ja läntisen seurakunnan muut seurakunnat Kuopion seurakuntaan. Muutoksen yhteydessä perustettaisiin riittävä määrä kappeliseurakuntia. Muutos astuisi voimaan 1.1.2020.

Oulun hiippakunta
Oulun hiippakuntaan kuuluisi kaksi seurakuntaa. Eteläisen seurakunnan muodostaisivat Tampereen ja Vaasan seurakunnat ja pohjoisen seurakunnan Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat. Tampere ja Oulu olisivat keskuspaikkoja ja muut seurakunnat muodostaisivat kappeliseurakunnat. Toteuttamismalliksi on esitetty sitä, että eteläisen seurakunnan keskuspaikka olisi Tampere ja Vaasan seurakunta muodostaisi kappeliseurakunnan. Pohjoisen seurakunnan keskuspaikka olisi Oulu, Kajaanin ja Lapin seurakunnat muodostaisivat kappeliseurakunnat. Muutos astuisi voimaan 1.1.2020.

Lausuntopyyntö

Seurakunnanvaltuustoja pyydetään lausumaan esitetystä seurakuntauudistuksesta omalta osaltaan. Luostarien johtokunnat voivat lausua esityksestä halutessaan ja halumassaan laajuudessa.

Seurakuntia kehotetaan lausunnon laatimiseksi ja perustelemiseksi käymään keskustelua muiden esitettyyn uuteen seurakuntaan kuuluvien nykyisten seurakuntien kanssa ainakin siitä, mitä esitetty muutos tarkoittaa ja miten se olisi toteutettavissa seurakuntanne osalta. Tavoitteena tulisi olla se, että uudistus voitaisiin viedä läpi sovintoteitse, jolloin seurakunnilla olisi paras mahdollisuus itse vaikuttaa lopputulokseen ilman, että kirkollishallituksen tarvitsisi käyttää päätös- ja ratkaisuvaltaa asiassa.

Seurakuntia pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista seikoista:

1. Seurakuntauudistus lähtee ajatuksesta, että kaikki seurakunnat ovat keskenään tasavertaisia. Lainsäädännöstä ja taloudellisista kysymyksistä johtuen toteuttamismalli on kuitenkin OrtL 65 - 68 §:ien mukaisesti sellainen, että muut seurakunnat sulautuvat kokonaisuudessaan keskusseurakuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki seurakuntanne työntekijät siirtyvät vastaanottavan seurakunnan palvelukseen vastaaviin työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaisesti kuin seurakuntien välillä sovitaan (OrtL 65 §) ja omaisuus siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavalle seurakunnalle (OrtL 67 §). Jos seurakunnat eivät pääse sopimukseen em. asioista, niin asian ratkaisee kirkollishallitus. Seurakuntia pyydetään lausumaan esitetystä toimintamallista ja sen toteuttamisesta edellä tässä kohdassa esitetyistä seikoista sekä tarvittaessa esittämään vaihtoehtoinen malli perusteluineen, jos edellä esitetty malli ei ole seurakunnan mielestä toimiva.

2. Lähtökohtaisesti uudistuksen taustalla on ajatus, että muista kuin vastaanottavista seurakunnista muodostetaan kappeliseurakuntia (OrtKj 15 - 19 §:t). Seurakuntia pyydetään ottamaan kantaa kappeliseurakuntakysymykseen ja erityisesti siihen, mitä seikkoja tulisi huomioida ohjesäännössä (OrtKj 18 §), kappelineuvostosta (OrtKj 16 §), testamentilla tai lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä (OrtKj 19 §). Perusteltua kannanottoa pyydetään myös siihen, miten edellä kohdassa yksi mainituista asioista tulisi määrätä ohjesäännössä ja mitä kappeliseurakuntaa koskevia ehtoja tulisi mahdollisesti ottaa liittymissopimukseen.

3. Uudistuksessa ovat tarkastelun kohteena seurakuntien nimet (OrtKj 108 §). Seurakunnilta pyydetään kannanottoa seurakunnan nimeen, kappeliseurakunnan nimeen ja myös siihen, voitaisiinko nimitys kappeliseurakunta korvata jollakin muulla nimityksellä, esim. alueseurakunta.

4. Muutosjohtaminen on uudistuksen kannalta keskeisen tärkeää. Arkkipiispa ja hiippakuntien piispat ovat sitoutuneet tukemaan seurakuntia muutoksessa, koordinoimaan sitä sekä vastamaan muutosjohtamisesta. Seurakunnilta pyydetään kannanottoa ja ehdotusta siihen, miten muutosjohtaminen tulisi käytännössä järjestää uudistuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea seurakunnat muutoksessa tarvitsevat.

Päätöksenteon aikataulu

Kirkollishallitus pyytää lausunnot 1.3.2019 mennessä ja valmistelee ne 9.4.2019 kokoukseen, jossa päätös uusista seurakunnista tehdään. Kirkolliskokous 25.-27.11.2019 päättää tarvittavat säädösmuutokset. Muutos astuu voimaan 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2019 valtuustovaalit tullaan toimittamaan nykyisen lainsäädännön puitteissa ja aikataulussa.

Ennen lausunnon antamista seurakuntia pyydetään olemaan yhteydessä hiippakunnan piispaan ja sopimaan mahdollisesta yhteisestä neuvottelusta. 

Lausuntopyynnön liitteet:

https://ortfi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maria_hattunen_ort_fi/EviiRq31FCBMuHAxUhuxlnsBXSTZxeBRFAu2gnf5ildvDQ?e=afdooE