Työkenttänä koko maailma

Ajankohtaista | 31.05.2019

Jooa Sotejeff-Wilson edusti Suomen ortodoksista kirkkoa Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission kokouksessa Helsingissä 16.–22.5.2019.

Kuva kokoustilasta

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) lähetys- ja evankelioimiskomissio kokoontui kulttuurikeskus Sofiassa 16.–22.5.2019. Kokouksessa oli paikalla 30 komissioedustajan lisäksi KMN:n työntekijöitä, muiden komissioiden edustajia sekä kumppanuuskirkkojen ja -järjestöjen edustajia, yhteensä yli 50 henkilöä eri puolilta maailmaa. Edustettuina komissiossa ovat muun muassa alkuperäiskansojen ja vammaisjärjestöjen verkostot.

Ortodoksisten ja orientaalisten kirkkojen edustajia oli komissiossa paikalla kaikkiaan seitsemän. Suomen ortodoksista kirkkoa edusti maaliskuussa 2018 Arushan maailmanlähetyskonferenssiin yhdessä teologian opiskelija Annamari Moilasen kanssa osallistunut kanttori Jooa Sotejeff-Wilson.

Komissio kokoontuu kahden vuoden välein ja sitä moderoivat metropoliitta Mor Geevarghese Coorilos (Syyrian ortodoksinen kirkko, Intia) sekä Rev. Dr. Janet Corlett (metodistikirkko, Iso-Britannia). Ortodoksisten ja orientaaliortodoksisten kirkkojen komissioedustajia oli paikalla kahdeksan. Kokouksessa toivotettiin tervetulleeksi mukaan komissioon sen syksyllä 2018 valittu uusi johtaja, Risto Jukko.

Kokouksen asialistalla olivat seuraavat tavoitteet:

  • 1. Raportoida maaliskuussa 2018 Arushassa pidetystä maailman lähetyskonferenssista ja sen jatkotyöskentelystä KMN:ssa ja jäsenkirkoissa;
  • 2. Raportoida komission ja sen eri työryhmien työskentelystä;
  • 3. Valmistella lähetysaiheista täysistuntoa KMN:n keskuskomitean kokoukseen vuodelle 2020 ja suunnitella komission osuutta KMN:n yleiskokouksessa Karlsruhessa, Saksassa, vuonna 2021;
  • 4. Vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta;
  • 5. Tutustua suomalaiseen kirkkojen ja lähetystyön kontekstiin.

Arushan maailmanlähetyskonferenssin arvioinnissa ja analyysissa todettiin sen olleen historiallinen tapahtuma KMN:n ja kirkkojen elämässä. Erityisen tärkeäksi Arushassa koettiin afrikkalaisen kontekstin ja kulttuurin esiin tuleminen, ja arvioinneissa korostettiin paljon sitä, että kristinuskon painopiste on siirtynyt pohjoisessa globaaliin etelään. Monissa arvioissa tuotiin esiin kuitenkin se, että tästä huolimatta niin KMN:ssa kuin sen jäsenkirkoissakin vaikuttavat edelleen vanhat kolonialistiset ja eurooppakeskeiset rakenteet ja toimintatavat, usein tiedostamatta.

Arushan konferenssi oli merkityksellinen tapahtuma niin KMN:n jäsen- ja kumppanuuskirkoille kuin yksittäisille osallistujille innoittajana ja vahvistajana kirkon mission toteuttamisessa. Sen jatkotyöskentely ja viestin ”Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen” jalkauttaminen kirkoissa ja yhteiskunnissa niiden kaikille tasoille on vasta alkamassa. Yksi merkkipaalu tämän työn edistämisessä oli kulttuurikeskus Sofiassa maanantaina 20.5. pidetty Arushan raportin julkaisutilaisuus, joka Suomen evankelisluterilaisen kirkon avustuksella striimattiin suorana lähetyksenä KMN:n sivuille. Linkit tilaisuuden taltiointiin sekä Arushan raporttiin ovat tämän artikkelin lopussa.

Arushan ja komission työskentelyn raportoinnin ja analysoinnin lisäksi tärkeä osa kokousta oli tulevaisuuden suunnittelu niin koko komission kuin sen pienempien työryhmienkin osalta. Entisten työryhmien mandaatti päättyi nyt pidettyyn kokoukseen, ja niinpä nyt muodostettiin uudet komissiot työskentelemään jäljellä olevan toimikauden ajan eli yleiskokoukseen 2021 asti. Entisistä työryhmistä Mission from the Margins ja Transforming Discipleship jatkavat. Uusina työryhminä perustettiin Theology of Mission teologiseksi resurssiksi komissiolle ja sen muille työryhmille sekä Events -työryhmä suunnittelemaan erityisesti vuoden 2020 keskuskomitean kokousta sekä vuoden 2021 yleiskokousta.

Työryhmissä vietettiin useita kokoussessioita. Itse kuulun Mission from the Margins -ryhmään, joka muiden ryhmien tavoin keskittyi suunnittelemaan jo mainittuja kahta kokousta. Keskuskomitean kokoukseen päätettiin laatia konseptipaperi, jossa käsitellään marginalisoitumista ilmiönä, eri marginalisoitujen ryhmien asemaa kirkoissa ja ohjataan KMN:n toimimaan siten, että marginaalit eivät olisi mukana ja olemassa vain marginaalien edustajina vaan täysivaltaisesti neuvoston kaikissa toiminta-alueissa ja hallintoelimissä. Mission from the Margins -työryhmän tavoitteena on tuoda marginaalit toiminnan keskiöön, pois marginaaleista.

Työryhmän keskustelussa tuli esiin myös se, keitä ovat ne marginalisoidut ryhmät tai kansanosat, joista kirkot ovat valmiita puhumaan, kenen asemaa kirkot ovat halukkaita edistämään ja kenestä vaietaan. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja usein pelkästä olemassaolosta KMN:ssa ei edelleenkään pystytä julkisesti puhumaan, vaikka asia koskettaa ja myös jakaa useimpia jäsenkirkkoja. Mission from the Margins -työryhmä on yksi foorumi, jossa tätä keskustelua on kuitenkin mahdollista käydä.

Tulevaan yleiskokoukseen Mission from the Margins -työryhmä osallistuu järjestämällä työpajoja sekä ekumeenisia keskusteluita (ecumenical conversations). Lisäksi työryhmä kokoaa oman, kaikki marginaalit yhteen ja esiin tuovan osaston yleiskokouksen ”torille”, jossa eri kirkoilla, järjestöillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus esittäytyä.

KMN:n tulevasta yleiskokouksesta ja sen teemasta komissiolle kertoi neuvoston apulaispääsihteeri Ioan Sauca. Yleiskokouksen teema on Christ’s love moves us to reconciliation and unity. Teema on hyvin monitahoinen ja myös haasteellinen, ja sillä pyritään muun muassa palauttamaan kristologia osaksi KMN:n temaattista työskentelyä.

Kokouksessa saatiin tutustua perusteellisesti Suomen kirkkoihin ja niiden lähetysjärjestöihin, mukaan lukien Filantropia. Ortodoksisesta, katolisesta ja luterilaisesta kirkosta komission Sofiaan ja Suomeen tervetulleiksi toivottivat metropoliitta Ambrosius, piispa Teemu Sippo sekä arkkipiispa Tapio Luoma. Sunnuntaina pääsimme myös osallistumaan näiden kolmen kirkon jumalanpalveluksiin. Muina kokouspäivinä kokoonnuttiin komission omiin aamu- ja iltahartauksiin kulttuurikeskus Sofian kauniiseen kappeliin.

Varsinaisia päätöksiä komissio teki yhdeksän, joista osa oli normaalin kokousprotokollan mukaisia, kuten esimerkiksi edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Uutena jäsenenä komissioon hyväksyttiin Suomen lähetysneuvosto sillä ehdolla, että jäseneksi hyväksymismenettely noudattaa komission sääntöjä. Arushan kokousta taloudellisesti tukeneille kirkoille päätettiin lähettää komissiolta kiitoskirje. Yhteistyötä Usko ja elämä -komission kanssa päätettiin syventää ja Kirkkojen kansainvälisten asioiden komission kokoukseen päätettiin lähettää edustaja. Lisäksi päätettiin, että komission seuraava kokous pidetään Kuubassa 1.-8.12.2020.

Arushan raportin julkaisutilaisuuden tallenne: https://www.oikoumene.org/en/resources/videos/livestream

Arushan raporttimateriaalit:
https://www.oikoumene.org/en/mission2018/arusha-report

Arushan konferenssissa Suomen ortodoksista kirkkoa yhdessä Jooa Sotejeff-Wilsonin kanssa edustaneen Annamari Moilasen artikkeli konferenssista:
https://ort.fi/uutishuone/2018-04-23/kaikki-kirkon-tyo-lahetystyota

Teksti: Jooa Sotejeff-Wilson
Kuva: Kirkkojen maailmanneuvosto