Kirkollishallituksen päätöksiä 8.10.

Ajankohtaista | 08.10.2019

Kirkollishallitus vahvisti vuoden 2021 alussa toteutuviin seurakuntaliitoksiin liittyvät sopimukset ja hyväksyi vuoden 2019 kirkolliskokouksen asialistan. 

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti Tolvanen (puhelimen välityksellä)

Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen päätösten vahvistaminen koskien yhdistymissopimuksen hyväksymistä

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 26.8.2019 §9, Lahden ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 26.8.2019 §5 ja Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 26.8.2019 §37 päätökset koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä, kuitenkin siten, että varsinainen täytäntöönpano tapahtuu 1.1.2021 alkaen (OrtL 65-67 §:t).

Yhdistymiset tapahtuvat kaikissa seurakunnissa samaan aikaan 1.1.2021, jolloin liittyvät seurakunnat lakkaavat. Kirkollishallitus toteaa, että OrtL:n 8§:n ja Kj 13§:n mukaisesti Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat voivat aloittaa sopimukseen perustuvan yhteistyön 1.1.2020 alkaen, mutta säilyvät itsenäisinä seurakuntina vuoden 2020 loppuun saakka.

Markku Salminen ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen päätösten vahvistaminen koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 20.8.2019 §6, Kotkan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 30.7.2019 §7 ja Haminan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 19.8.2019 §6 päätökset koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä, kuitenkin siten, että varsinainen täytäntöönpano tapahtuu 1.1.2021 alkaen (OrtL 65-67 §:t).

Yhdistymiset tapahtuvat kaikissa seurakunnissa samaan aikaan 1.1.2021, jolloin liittyvät seurakunnat lakkaavat. Kirkollishallitus toteaa, että OrtL:n 8§:n ja Kj 13§:n mukaisesti Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan ortodoksiset seurakunnat voivat aloittaa sopimukseen perustuvan yhteistyön 1.1.2020 alkaen, mutta säilyvät itsenäisinä seurakuntina vuoden 2020 loppuun saakka.

Kirkolliskokouksen toimihenkilöiden valitseminen sekä menojen kattaminen ja palkkioista päättäminen

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimii arkkipiispa Leo, 1. varapuheenjohtajana metropoliitta Arseni 2. varapuheenjohtajana metropoliitta Elia sekä 3. varapuheenjohtajana on pappisjäsen ja 4. varapuheenjohtajana on maallikkojäsen.

Lisäksi kirkollishallitus päätti esittää, että sihteereinä toimivat palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala ja hallinnon assistentti Annaleea Kemppainen.

Edelleen kirkollishallitus päätti esittää, että mahdollisten tervehdysten lähettämisestä ja muista käytännön järjestelyistä huolehtii sihteeristö puheenjohtajiston johdolla.

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen menot katetaan keskusrahaston varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti:

 • 1. Matkakorvaukset, päivärahat ja mahdollinen ylityö maksetaan toimihenkilöille kirkon työehtosopimuksen mukaan.
 • 2. Edustajien ja avustajien majoitus sekä matkakorvaukset kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon varoista. Edustajat vastaavat mahdollisista puhelinkuluistaan itse. Palkkioina suoritetaan kokouspäiviltä puhemiehistölle 50 euroa ja muille kokousedustajille 40 euroa. Palkkion lisäksi kokousedustajille korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset.
 • 3. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50 euroa kokouspäivältä.
 • 4. Edustajille ei makseta kokouspäiviltä erillistä päivärahaa.
 • 5. Edustajien tulee hakea korvauksia kahden kuukauden kuluessa kirkolliskokouksen päättymisestä.

Kirkolliskokouksen 2019 asialuettelon vahvistaminen

Kirkollishallitus päätti vahvistaa vuoden 2019 kirkolliskokouksen asialuettelon seuraavasti:

Kokouksen järjestäytyminen

 • 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
 • 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 • 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

 • 4. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta
 • 5. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta
 • 6. Kirkon tilintarkastajien valitseminen
 • 7. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 • 8. Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
 • 9. Apulaispiispan toimen täyttäminen
 • 10. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 • a) Nunna Elisabetin aloite palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnista
 • b) Kuopion ortodoksisen seurakunnan ja Esko Huovisen aloite avustuksen myöntämisestä Kuopion
 • ortodoksiselle seurakunnalle
 • c) Metropoliitta Arsenin ja Metropoliitta Elian aloite hiippakuntarajojen tarkastuksesta
 • d) Kanttorien (Merras-Häyrynen, Matsi, Laukkanen) aloite avustuksen myöntämisestä kirkkolaulupäiviä
 • varten
 • 11. Lakityöryhmän raportti
 • 12. Kiinteistötyöryhmän raportti
 • 13. Taloustyöryhmän raportti
 • 14. Hallinnon uudistuksen ohjausryhmän raportti
 • 15. Lakityöryhmän toimeksiannon jatkaminen

Tiedoksi merkittävät asiat

 • 16. Vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
 • 17. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 18. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 19. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2020

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

 • Hallintovaliokunta, asiat: 10a, 12, 14
 • Lakivaliokunta, asiat: 9, 10c, 11, 15
 • Sivistysvaliokunta, asiat: -
 • Talousvaliokunta, asiat: 7, 8, 10b, 10d, 13

Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valitseminen

Kirkolliskokous valitsee talous-, hallinto-, sivistys-, laki- sekä tarkastusvaliokunnan jäsenet toimikaudekseen.

Kirkollishallitus päätti esittää, että valiokuntien jäsenet valitaan tehtäviin seuraavasti:

 • Lakivaliokunta: Ritva Bly, Mikko Sidoroff, Matti Tolvanen, Jonas Bergenstad
 • Sivistysvaliokunta: Tuovi Haikala, Anna Kasdaglis, Juhani Matsi, Risto Nordell, Elina Palola, Juha Riikonen, Aleksander Roszczenko, Ulla Saarinen, arkkimandriitta Sergei
 • Hallintovaliokunta: Heikki Huttunen, Jarmo Ihalainen, Dmytro Lang, Sofia Laukkanen, Lea Oravalahti-Pehkonen, Mikael Sundkvist, nunna Elisabet (Liisa Toppila), Timo Tynkkynen, Teo Merras, Jaana Tanhuanpää
 • Talousvaliokunta: Armas Hakkola, Esko Huovinen, Ioannis Lampropoulos, Mari Mattila, Hannele Meskus, Varvara Merras-Häyrynen, Marko Patronen, Anna-Katriina Salmikangas, Markku Salminen
 • Tarkastusvaliokunta: Lea Oravalahti-Pehkonen, Anna Kasdaglis, Marko Patronen, Matti Tolvanen

Ehdotuksessa on huomioitu kirkolliskokouksen edustajien omat toiveet, kirkollishallitukselle toimitetuista ansioluetteloista ilmenevä ammattitaito, aikaisempi työskentely valiokunnissa, esteellisyydet, sukupuolijakauma sekä jäsenten lukumääräinen jakautuminen mahdollisimman tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri valiokuntien välillä.

Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valitseminen

Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkollishallituksen neljä asiantuntijajäsentä ja henkilökohtaista varamiestä OrtL:n 31 ja 32 §:n mukaisesti.

Kirkollishallitus päätti esittää, että kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkollishallituksen neljä asiantuntijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

Kirkon tilintarkastajien valinta

Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkon tilintarkastajat OrtL:n 58§:n mukaisesti. Kirkollishallitus päätti esittää, että nykyinen KHT tilintarkastusyhteisö PWC Oy jatkaa tehtävässä.

Kirkon ja sen seurakuntien hallinnon uudistaminen on vireillä ja keskitetyn taloushallinnon kautta on pyrkimyksenä yhtenäistää kaikkien yksiköiden toimintatapoja ja kirjanpitokäytäntöä. Tässä työssä nykyinen tilintarkastusyhteisö on paras vaihtoehto tuntiessaan kirkon hallinnollisen sekä taloudellisen rakenteen ja yhteisö toimii tällä hetkellä myös eräiden seurakuntien tilintarkastajana.

Toiminta-avustukset syrjäseutuja palvelevaan hengelliseen toimintaan

Kirkon keskusrahastosta on maksettu toiminta-avustusta kolttia sekä syrjäseutuja palvelevaa hengellistä toimintaa varten. Kirkko on saanut hakemuksesta luvan edelleen avustaa toimintaa saamastaan valtionavustuksesta vuosina 2018 ja 2019.

Lapin ortodoksisen seurakunnan kanssa on kirkolla voimassa oleva sopimus avustamisesta 31.12.2020 saakka. Vaasan ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien kanssa olevat sopimukset päättyvät vuoden 2019 loppuun.

Joensuun ortodoksinen seurakunta on hakenut avustusta 31.5.2018 ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020.

Kirkollishallitus on käsitellyt asiaa 12.9.2018 budjettikäsittelyn yhteydessä ja avustamista on päätetty jatkaa siirtymäajan ennen mahdollista organisaatiomuutosta vuosi kerrallaan, mikäli edelleen avustaminen valtionapupäätöksestä sallitaan.

Vaasan ja Oulun ortodoksinen seurakunta on lähettänyt kirkollishallitukselle hakemuksen Kokkolan alueelle sijoittuvan matkapapin ja kanttorin palkkauksen avustamiseen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.

Kirkollishallitus päätti, että Joensuun sekä Vaasan ja Oulun seurakuntien työparien avustamista jatketaan siirtymäajan, ennen mahdollista organisaatiomuutosta vuosi kerrallaan, mikäli edelleen avustaminen valtionapupäätöksessä sallitaan.

Molempien seurakuntien maantieteellinen alue on laaja ja seurakunnissa on alueita, joilla jäsenistöä on harvassa. Jäsenistön ikääntyminen lisää hengellisen työn tarvetta kodeissa ja hoitolaitoksissa, kun ikääntynyt väestö ei enää jaksa käydä kirkossa. Nuorten säilyttäminen kirkon jäseninä vaatii myös läsnäoloa ja nuorten sitouttamista kirkon piiriin.

Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio

Kirkollishallitus käsitteli talousarvion linjauksia kokouksessaan 27.8.2019. Talousarvioesitys on laadittu olemassa olevien tietojen perusteella. Keskitettävistä keskushallinnon toimesta tuotettavista uusista palveluista, kuten kiinteistönhallinta, yhteinen lehti ja vapaaehtoistyön palvelut on laadittu erillinen laskelma ja selvitys. Ne eivät sisälly liitteenä olevaan talousarvioesitykseen, aikaisemmissa päätöksissä ei ole otettu kantaa, miten uudet keskitettävät palvelut tullaan rahoittamaan.

Kirkollishallitus päätti varautua keskusrahaston talousarviossa uusien palvelujen tuottamiseen vuodesta 2021 alkaen esitetyssä laajuudessa. Kirkollishallitus päätti myös, että palvelujen kustannukset katetaan keskusrahastomaksulla.

Päätöksen mukaiset muutokset viedään talousarvioon ja se käsitellään seuraavassa kirkollishallituksen istunnossa.

Skiitta osakeyhtiön talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021 – 2022

Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2020 on ylijäämäinen 12 000 euroa. Vuokratulojen arvioidaan olevan noin 62 000 euroa. Suurimmat kuluerät ovat vastikkeet (17 000 euroa) ja Suomen ortodoksiselta kirkolta saadun lainan korko (14 500 euroa).

Kirkollishallitus päätti hyväksyä Skiitta Oy:n talousarvion ja –suunnitelman ja lähettää sen kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Maahenki Oy:n kanssa solmitun julkaisutoimintaa koskevan sopimuksen irtisanominen ja kirkon kirjavaraston siirto Valamon luostarille

Suomen ortodoksisen kirkon ja Maahenki Oy:n välillä on solmittu julkaisujen tuotanto-, myynti- ja markkinointisopimus 20.9.2006.

Sopimuksen mukaisesti Maahenki Oy on myynyt kirkon toimeksiannosta julkaistuja tuotteita ja sitoutunut tilittämään myyntitulot sovitulla provisiolla vähennettynä kirkolle. Kirjavarasto on sopimuksen mukaisesti kirkon omaisuutta.

Maahenki Oy on toistuvasti laiminlyönyt tilittää myyntituotot kirkolle, eikä ole huomautuksista huolimatta suorittanut erääntyneitä saatavia. Sopimuksen ehtojen mukaisesti toisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti laiminlyönnin johdosta, jos sitä ei ole korjattu 30 päivän kuluessa huomautuksesta. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Kirkon omistamaa kirjavarastoa säilytetään Porvoon Kirjakeskus Oy:n tiloissa, jonka kanssa Maahenki Oy:llä on voimassa oleva sopimus.

Kirkollishallitus päätti irtisanoa Maahenki Oy:n kanssa solmitun sopimuksen heti ilman irtisanomisaikaa sopimusrikkomuksen vuoksi.

Kirkollishallitus päätti luopua julkaisutoiminnan harjoittamisesta ja siirtää olemassa olevan kirjavaraston Valamon luostarille, joka jatkaa kirjojen myyntiä ja markkinointia oman nettikaupan kautta ja yhteistyössä Porvoon Kirjakeskuksen kanssa.

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 12.8.2019 §28 a) vahvistaminen, koskien pääkirkon purkamisen kumoamista

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.8.2019 tehnyt yksimielisen päätöksen: 28 § a) Valtuusto päätti esittää kirkollishallitukselle Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon purkuluvan kumoamista.

Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee kirkon tai rukoushuoneen rakentamista tai purkamista.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 12.8.2019 § 28 a).

Kirkolliskokouksen asettaman työryhmän selvityksen perusteella tulee Hämeenlinnan seurakunnan ydinalueella olla tila, jossa palveluksia ja toimituksia pidetään seuraavan 10-20 vuoden tarkastelujakson ajan. Kirkkorakennus on myös kauniilla paikalla vanhan hautausmaan yhteydessä, joten myös miljöön puolesta säilyttäminen on parempi vaihtoehto kuin purkaminen. Hämeenlinnan kirkon ei katsota olevan korjauskelvoton eikä alueen kokoon nähden sopimaton tiloiltaan tai sijainniltaan, joten purkamispäätöksen kumoamisen vahvistaminen on alueen kirkollisen toiminnan jatkuvuuden kannalta myös perusteltua.

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen § 28 b) vahvistaminen, koskien Hämeenlinnan kirkon peruskorjaamista

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.8.2019 tehnyt yksimielisen päätöksen: 28 § b) Valtuusto päätti esittää kirkollishallitukselle Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaamista ja uudistamista sekä rakennuslupaa hankkeelle.

Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee kirkon tai rukoushuoneen rakentamista tai purkamista.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 12.8.2019 § 28b) Hanketta koskevat asiat tulee saattaa kirkon kiinteistöpäällikön tiedoksi ennen niistä päättämistä, jotta kiinteistöpäällikkö voi seurata hankkeen etenemistä ja suorittaa valvontaa.

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen § 28 c) vahvistaminen, koskien tarjouksen hyväksymistä

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.8.2019 tehnyt yksimielisen päätöksen: 28 § c) Valtuusto päätti, että seurakunta hyväksyy Sweco Oy:n tarjouksen. Valtuusto esittää kirkollishallitukselle, että pääkirkko uudistetaan ja peruskorjataan yhteistyössä Sweco Oy:n kanssa. Hankkeen keskeisin lähtökohta ja päämäärä on vaurioiden korjaus sekä rakennuksen teknisen käyttöiän pidentäminen vähintään 20 vuodeksi eteenpäin. Esitetty kustannusarvio perustuu Raksystems Oy:n korjaustapaehdotukseen sekä sisältää rakennuttajakonsultin tarjouksen kustannukset. Tarkempi kustannusarvio laaditaan yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa.

Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee kirkon tai rukoushuoneen rakentamista tai purkamista.

Kirkollishallitus päätti, että se ei vahvista Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöstä 12.8.2019 § 28c). Hämeenlinnan seurakunnan hankintamenettely on Laki julkista hankinnoista ja käyttösopimuksista 1397/2016 vastainen, koska sen kokonaisarvo ylittää palvelujen oston kynnysarvon 60 000 euroa. Seurakuntaa ohjeistetaan kumoamaan hankintapäätös, ilmoittamaan hankinnan keskeytyksestä kaikille osapuolille ja kilpailuttamaan palveluhankinta Laki julkista hankinnoista ja käyttösopimuksista 1397/2016 mukaisesti.

Uskonnonopetusavustukset vuodelle 2019

Uskonnonopetuksen avustamiseen on varattu 58 000 euroa. Avustuksia on haettu seuraavasti:

 • Helsinki: Helsingin seurakunnan alueella osa ortodoksisista oppilaista on vaarassa jäädä opetuksen ulkopuolelle, koska opettajille ei makseta kilometrikorvauksia. Helsingin uskonnonopetuskuluja nostaa se, että alueella on myös ruotsinkielistä opetusta ja yksityiskouluja.
 • Lappi: Maantieteellisesti laaja alue.
 • Oulu: Oulu hakee 700 euroa koululaispalvelusten kustannuksiin Meri-Lapin alueella.
 • Rautalampi: Opettajien matkalaskuihin ja opetuskuluihin.
 • Saimaa: Seurakunnan alueella on paljon pieniä kuntia, joissa ei täyty ns. kolmen sääntö ja sekä opetus- että matkakulut maksaa seurakunta.
 • Vaasa: Opetusryhmät ovat pieniä ja kaukana toisistaan. Avustusta haetaan sekä matka että palkkakuluihin.

Kirkollishallitus päätti jakaa avustukset seuraavasti:

 • Helsinki 8 000 euroa
 • Lappi 11 300 euroa
 • Oulu 700 euroa
 • Rautalampi 7 500 euroa
 • Saimaa 16 000 euroa
 • Vaasa 14 500 euroa

Yhteensä 58 000 euroa.

Kirkollishallitus pitää tärkeänä, että uskonnonopetus kouluissa turvataan. Avustusten myöntämisperusteina ovat uskonnonopetusmenot, seurakunnan maksuvalmius, aikaisemmat avustukset ja uskonnonopetusjärjestelyt seurakunnan alueella.

Kirkollishallitus kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien ei pidä maksaa kuitenkaan kunnille kuuluvia velvoitteita. Uskonnonopetusjärjestelyjä pitää tarkastella seurakunnan alueella kokonaisuutena ja pyrkiä koordinoimaan opetus niin, ettei turhia matkakuluja synny. Tämä edellyttää yhteistyötä koulujen kanssa, sillä opetus on kuntien vastuulla. Myös osittaista verkko-opetusta tulee harkita alueilla, jossa välimatkat ovat pitkiä.

Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan.

Markku Salminen, nunna Elisabet ja Hannele Meskus eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Ortodoksisten nuorten liitto (ONL) ry yhteistyösopimus

Suomen ortodoksisen kirkon ja Ortodoksisten nuorten liitto ry (ONL) yhteistyösopimus päättyy 2019. Uusi sopimus on kolmivuotinen (2020-2022). Yhteistyösopimuksen käsittely jätettiin pöydälle odottamaan jatkovalmistelua.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön taloudellinen tilanne

Kirkollishallitus keskusteli museon taloudellisesta tilanteesta ja palaa asiaan 22.10. pidettävässä istunnossa.

Huomionosoitukset

Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat:

Maritta Levy 6.9.2019
Helena Mehtonen 6.9.2019
Anitta ja Markku Julkunen (yhteinen) 6.9.2019