Kirkollishallituksen päätöksiä 25.11.

Ajankohtaista | 25.11.2019

Kirkollishallitus kokoontui toimikautensa viimeiseen istuntoon Valamon luostarissa.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti Tolvanen

Helsingin hiippakunnan uusien seurakuntien perustaminen

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella kirkollishallitus päättää, että vuoden 2021 alusta Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat yhdistyvät Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan. Samoin Kotkan ja Haminan ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät Lappeenrannan ortodoksiseen seurakuntaan. Seurakunnat ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen seurakunnanvaltuustojen päätöksillä ja kirkollishallitus on vahvistanut valtuustojen päätökset.

Markku Salminen ja nunna Elisabet eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan uusien seurakuntien perustaminen

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella kirkollishallitus päätti, että vuoden 2021 alusta Joensuun ja Ilomantsin ortodoksiset seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdistyy Joensuun seurakuntaan.

Samoin Nurmeksen ortodoksinen seurakunta yhdistyy Taipaleen ortodoksiseen seurakuntaan ja Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan.

Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Oulun hiippakunnan uusien seurakuntien perustaminen

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella kirkollishallitus päätti, että vuoden 2021 alusta Oulun, Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät Oulun ortodoksiseen seurakuntaan. Samoin Vaasan ortodoksinen seurakunta yhdistyy Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan.

Hannele Meskus ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Palvelukeskuksen johtajan tehtävien hoito 1.1.2020 alkaen

Kirkollishallitus päätti, että palvelukeskuksen johtajan toimi laitetaan haettavaksi välittömästi siten että hakuaika päättyy 15.12.2019. Tehtävä on 2 vuotta määräaikainen. Päätös tehdään kirkollishallituksen sähköpostikokouksessa hakuajan päätyttyä.

Palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Viestintätyöryhmän perustaminen

Kirkollishallitus on asettanut jo aiemmin tavoitteeksi kirkon yhteiseen lehteen siirtymisen vuoden 2021 alusta. Käsitellessään keskusrahaston vuoden 2020 talousarviota (8.10.2019) kirkollishallitus päätti varautua uusien keskitettävien palveluiden tuottamiseen. Näihin palveluihin sisältyy kirkon julkaiseman valtakunnallisen lehden tuottaminen. Lehti korvaa nykyisin ilmestyvät hiippakunta- ja seurakuntalehdet ja sen kustannukset katetaan keskusrahastomaksulla. Yhteiseen lehteen siirtymisen tavoitteena on pienentää nykymallilla laadittujen lehtien kustannuksia.

Taloustyöryhmä on tehnyt laskelman nykymallilla tuotettujen lehtien seurakunnille aiheuttamista kustannuksista.

Kirkollishallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan esityksen valtakunnallisen lehden formaatista, sivumäärästä, ilmestymistiheydestä ja mahdollisten alueellisten liitteiden lukumäärästä. Esityksen tulee sisältää myös laskelmat esityksen mukaisen lehden vuosikustannuksista (henkilöstö, taitto, paino ja jakelu) sekä aikataulutettu suunnitelma siitä, miten siirtymä nykyisistä lehdistä uuteen julkaisuun tapahtuu. Työryhmän on sisällytettävä esitykseen myös siitä, kuka toimii uuden julkaisun päätoimittajan esimiehenä sekä ehdotus uuden julkaisun toimitusneuvoston kokoonpanosta.

Työryhmään esitetään valittavaksi Aamun Koiton levikkialuetta edustava toimitussihteeri Mari Vainio Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta, Paimen-Sanomien levikkialuetta edustava Oulun kirkkoherra Marko Patronen Oulun hiippakunnasta, Ortodoksiviestin levikkialuetta edustava Lappeenrannan kirkkoherra Timo Tynkkynen Helsingin hiippakunnasta, yksityinen viestintäalan yrittäjä Sari Helin-Sarvamaa Helsingistä sekä pastori Tuomas Kallonen Taipaleen seurakunnasta. 

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä kirkollishallituksen käsiteltäväksi 19.2.2019 mennessä. 

Sijoitusten hoitamisen valtuutus koskien sijoituksia Danske Bank Oyj:ssä

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa talouspäällikkö Henna Mynttisen allekirjoittamaan kaikki omaisuudenhoitosopimusta koskevat asiakirjat Suomen ortodoksisen kirkon puolesta. Lisäksi Henna Mynttinen valtuutettiin ostamaan ja myymään sijoittajaprofiilin mukaisesti sijoitusrahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä.  Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Sijoitusten hoitamisen valtuutus koskien sijoituksia Nordeassa

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa talouspäällikkö Henna Mynttisen allekirjoittamaan kaikki omaisuudenhoitosopimusta koskevat asiakirjat Suomen ortodoksisen kirkon puolesta. Lisäksi Henna Mynttinen valtuutettiin ostamaan ja myymään sijoittajaprofiilin mukaisesti sijoitusrahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä. Lisäksi hänet valtuutetaan saamaan tietoja kirkon arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahasto-osuuksista, säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista sekä muista omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Edustajan nimeäminen Asutusmuseosäätiön hallitukseen

Asutusmuseosäätiö on pyytänyt kirkollishallitusta nimeämään Asutusmuseosäätiön hallituksen kirkon edustajan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2020-2022.

Kirkon edustajana Asutusmuseosäätiön hallituksessa on toiminut aiemmin Teresa Töntsi.

Kirkollishallitus päätti, että Teresa Töntsi jatkaa tehtävässä seuraavan kolmivuotiskauden 2020-2022. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.

Suomen ortodoksisen kirkon talouden seuranta 2019

Vuoden 2019 talousarvio on vuoden 2018 kirkolliskokouksen hyväksymä. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin poikkeamiin.

Suomen ortodoksisen kirkon lokakuun talouden raportointi on tehty. Lokakuun tuloslaskelman perusteella on syytä arvioida, että kahden kustannuspaikan budjetti tulee ylittymään enemmän kuin 10 prosenttia vuonna 2019.

 • Kirjavaraston alaskirjaus (111 221 euroa) tullaan tekemään kustannuspaikalle 401 julkaisutoiminta. Kirkollishallitus päätti siirtää olemassa olevan kirjavaraston vastikkeetta Valamon luostarille (KH 8.10.2019, §82). Julkaisutoiminnan muutoksia ei osattu ennustaa talousarvio vaiheessa.
 • Keskustalolla Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kanslian ilmanvaihtoremontin kulut ylittyivät merkittävästi kalliiden asbestipurkutöiden vuoksi. Asia on käsitelty kirkollishallituksen istunnossa 14.6.2019. Keskusrekisterin siivessä on ilmennyt syksyn aikana sisäilmaongelmia. Tilannetta on kartoitettu ja korjaustoimenpiteitä suunnitellaan. Arvio tulevista korjauskustannuksista on noin 10 000 euroa.

Kirkollishallitus on saanut tiedoksi lokakuun 2019 talouden raportit sekä arvion budjetin ylityksistä. Lopulliset kustannukset vuodelta 2019 raportoidaan ensi vuoden alussa ja kirkollishallitus käsittelee ne vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Suomen ortodoksisen kirkon saatavat Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiöltä ja niiden käsittely

Keskusrahastolla on ollut vuoden 2018 tilinpäätöksessä kirjanpidon pitkäaikaisissa saamisissa 90 737,05 euron saatava Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiöltä. Lainasaamisiin on lisätty vuoden 2019 aikana 6 kuukauden vuokraa vastaava määrä (KH 14.6.2019, §52). Pitkäaikainen saatava on muodostunut vuonna 2014 valmistuneesta museon peruskorjaus- ja muutostöistä. Lainasaamista on kuitattu vuosina 2018 ja 2019 museosäätiölle myönnetystä avustuksesta 1/5 lainan määrästä eli 30 245,68 euroa vuodessa.

Kirkkomuseon säätiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen on epätodennäköistä, että säätiö pystyy suorittamaan kaikki saatavansa keskusrahastolle. Kirkollishallitus päätti kirjata 1/5 osa eli yhden vuoden lainan lyhennyksen määrän (30 245,68 euroa) peruskorjauksen aikana syntyneestä lainasta luottotappioksi vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Perustelut:
Saatavat on arvostettava varovaisuuden periaatteen mukaisesti tilinpäätökseen. Kirjanpitolautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan numero 1827/2008 riitautettujen myyntisaamisen kirjaamiseen. Jos taseeseen merkitty saatava on niin epävarma, että siitä ei todennäköisesti saada suoritusta, tulee se vähentää tuloslaskelmassa kuluna.

Virtuaalikirkkohankkeelle myönnetyn kehitysavustuksen jatkoaikahakemus

Virtuaalikirkkohankkeelle on myönnetty kehityshankeavustusta kirkollishallituksen istunnossa (17.4.2018, §26) yhteensä 21 000 euroa. Hanketta hallinnoidaan ONL:n kautta ja järjestö osallistuu myös hankkeen kustannuksiin. Marraskuuhun 2019 mennessä ONL on esittänyt kirkolle tositteet noin 7000 euron kustannuksista, jotka ovat kohdistuneet hankkeeseen. Kehityshankeavustusten käyttöön on sovellettu samoja periaatteita kuin peruskorjausavustuksiin, eli avustusta maksetaan syntyneiden kustannusten mukaan ja avustus on käytettävissä myöntövuonna sekä sitä seuraavana vuonna.

Hankkeen johtaja on lähettänyt 21.11.2019 kirkollishallitukselle jatkoaika-anomuksen avustuksen käytöstä vuodelle 2020.

Kirkollishallitus päätti myöntää hankeen avustuksen käytölle jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun aloitetun hankkeen loppuun saattamiseksi.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen jatkoaikahakemus

Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta Iisalmen kirkon kunnostuksiin 2018 yhteensä 3 000 euroa, josta on toistaiseksi käyttämättä 1 357 euroa. Iisalmen seurakunta on päättänyt kunnostaa kirkon sähköjärjestelmiä yhteensä 10 244 eurolla vuodella 2020 ja anoo käyttämättä jääneen avustuksen osan siirtämistä vuodelle 2020. Seurakunnalle on myönnetty Iisalmen ja Kiuruveden kirkkojen sähköjärjestelmien korjauksiin peruskorjausavustusta vuonna 2019 yhteensä Iisalmen kirkkoon kohdistettuna 4 500 euroa ja Kiuruveden kirkkoon 1 500 euroa.

Kirkollishallitus päätti myöntää Iisalmen ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen käyttämättä jääneelle 1357 euron osuudelle jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun asti. Seurakunta voi käyttää Kiuruveden kirkon sähköjen kunnostukseen myönnettyä 1 500 euron avustusta myös Iisalmen kirkon sähkökorjauksiin.

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 10.11.2019 40§ vahvistaminen

Asia jätettiin pöydälle, koska oikaisuvaatimusaika on vielä vireillä.

Valamon opiston yhteistoiminnan arviointi vuodelta 2018

Valamon opiston ja kirkon yhteistoiminnan arviointikeskustelu pidettiin 14.10.2019 Valamon opistolla. Paikalla olivat rehtori Sirpa Koriala ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov.

Valamon opistolla on ollut monia muutoksia lähivuosina. Opiston ja luostarin budjetit yhdistettiin. Opistosta tuli yksi luostarin kustannuspaikoista. Budjettien yhdistämisen jälkeen voidaan liikutella työntekijöitä eri tehtävissä. Valamon veljestön johtokunta on kokonaisuudessaan opiston johtokunnassa. Lisänä ovat koulutusasiantuntijat.

Rehtorit ovat vaihtuneet ja opistoa on hoidettu väliaikaisin voimin ja apulaisrehtorivetoisesti. Sirpa Koriala aloitti rehtorina 1.8.2019, joten vuoden 2018 yhteistoimintaa tarkasteltiin lähinnä numeraalisesti keskeisiin tavoitteisiin peilaten.

Valamon opisto on aikuiskasvatuksen oppilaitos. Valamon ikoniakatemian kursseja pidettiin 35. Näistä opiston ulkopuolisten opettajien pitäminä 11. Kymmenen kurssia peruuntui. Ikonimaalauksessa on kaksi niin sanottua pitkää linjaa (5 kk). Niihin osallistuu yhteensä 17 opiskelijaa.

Opiskelijaviikkoja on yhteensä 1300. Viikkomäärä on sama kuluvanakin vuonna.

Opisto kerää jokaisesta kurssista välittömän palautteen, joka käsitellään työntekijöiden yhteisessä kokouksessa. Suunnitteilla on jälkikäteen tehtävä vaikuttavuuden arviointi.

Kirkon avustus 73 000 euroa on 7% kaikista Opiston tuloista. Kirkon tukemille ”kirkollisille” kursseille on osallistunut 832 opiskelijaa.

Kirkollishallitus päätti hyväksyä yhteistoiminnan raportin.

Suomen ortodoksisen kirkon ja Valamon opiston yhteistyösopimus vuosille 2020–2022

Valamon opisto sitoutuu toteuttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjauksia ortodoksisessa hengessä toimivana vapaan sivistystyön oppilaitoksena.

Opiston keskeiset tavoitteet palvelevat kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa seuraavasti:

Valamon opisto toteuttaa kirkon aikuiskasvatuksen tehtävää järjestämällä noin 150 lyhytkurssia vuodessa. Näistä yli 60% liittyy kirkon visioon ”rukoilevasta ja läsnäolevasta kasvun yhteisöstä”. Opiston oppimisympäristö on ainutlaatuinen ja se tarjoaa hyvät puitteet hengelliseen perineeseen liittyvien kurssien järjestämiseen, kuten jumalanpalveluselämään liittyvät kurssit ja retriitit (kirkon strategia linjaus ”aktiivinen jumalanpalveluselämä, jäsenyyden ja identiteetin vahvistaminen”).

Kirkon strategian mukainen lähetystehtävä toteutuu kaikessa, luostarin yhteydessä olevassa, opiston työssä. Opiston kurssitarjonta tavoittaa vuodessa noin 2000 opiskelijaa.

Valamon opiston ikoniakatemia toimii suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja sen antama opetus on korkealaatuista. Opetuksessa hyödynnetään myös kansainvälistä verkostoa. Ikoniakatemia toteuttaa kirkon kulttuuriperinnön strategiaa.

Kirkon strategiassa todetaan vapaaehtoistyön uusien muotojen etsiminen ja vapaaehtoisten osaamisensa kehittäminen. Opistossa toteutetaan vapaaehtoistyön toimijoiden koulutuksia.

Kirkon omiin opintoihin liittyvää koulutusta toteutetaan erikseen sovittavalla tavalla.

Suomen ortodoksisen kirkon avustus kohdennetaan suoraan kurssimaksuihin. Kirkon tukemia eri pituisia kursseja on vuonna 2020 yhteensä 23.

Kirkon avustus 73 000 euroa vahvistetaan vuosittain kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen esityksestä. Sopimusta arvioidaan vuosittain yhteisesti kirkon palvelukeskuksen toimihenkilöiden ja opiston rehtorin kanssa. Arvioinnista raportoidaan kirkollishallitukselle.

Kirkollishallitus päätti hyväksyä yhteistoimintasopimuksen vuosille 2020 – 2022.

Saimaan ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen jatkoaikahakemus

Saimaan ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta Mikkelin kirkon sadevesijärjestelmän uusimiseen 13.2.2018. Avustuksen käyttötarkoitusta laajennettiin 9.4.2019 kirkollishallituksen kokouksessa kattamaan kirkon vesijohdon uusimisen.

Seurakunnassa tapahtuneen ikävän palovahingon vuoksi seurakunta haki ja sai kirkollishallitukselta luvan käyttää 17 000 euron avustusta myös palovahingon omavastuuosuuteen, mikäli sellaista määräytyy. Seurakunta on korjannut kirkon sisältä palovahingon vaurioista pääasiassa vakuutusyhtiön kustantamana, mutta työt ovat vielä hieman kesken ja omavastuuosuuden lopullinen summa ei ole toistaiseksi tiedossa. Seurakunta hakee 17 000 euron avustukselle jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Kirkollishallitus päätti myöntää Saimaan ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustukselle jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Vuoden 2020 kirkollishallituksen istuntojen aikataulut

 • ke 19.2.2020 Kuopio klo 13
 • ke 22.4.2020 Kuopio klo 13
 • pe 5.6.2020 Kuopio klo 13 (Kirkolliskokousseminaari 5.-6.6.2020)
 • ke 16.9.2020 Kuopio klo 13
 • ke 14.10.2020 Kuopio klo 13
 • to 26.11.2020 Valamo klo 13

Huomionosoitukset

Arkkipiispa Leon myöntämät siunauskirjat:

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta
Tapio Miinin 30.10.2019

Tampereen ortodoksinen seurakunta

 • Rauno Arvola 30.10.2019
 • Irina Chernyuk 30.10.2019
 • Heikki Enqvist 30.10.2019
 • Riitta Hietala 30.10.2019
 • Marina Knuuttila 30.10.2019
 • Mika Lintu 30.10.2019
 • Raine Vähätalo 30.10.2019

Arkkipiispa Leon myöntämät kunniamerkit:

Kajaanin ortodoksinen seurakunta

 • Oiva Hiltunen I luokan mitali 30.9.2019
 • Päivi Tervonen I luokan mitali 30.9.2019
 • Veli Tikkunen I luokan mitali 30.9.2019

Lapin ortodoksinen seurakunta

 • Sauli Puljula II luokan ritarimerkki 1.10.2019
 • Inkeri Peuna II luokan ritarimerkki 1.10.2019

Tampereen ortodoksinen seurakunta

 • Sirpa Häyhtiö I luokan mitali 30.10.2019
 • Matti Pulkkinen II luokan mitali 30.10.2019
 • Marja Rauhala I luokan ritarimerkki 30.10.2019

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta
Anneli Lempiäinen I luokan mitali 30.10.2019

Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat:

 • Brita Pystynen
 • Kauko Puruskainen
 • Jorma Savinainen