Kirkolliskokous 2021: Kuudes täysistunto

Ajankohtaista | 24.11.2021

Istunnossa saatiin päätökseen seitsemän asian käsittely. Pöydälle pantiin viisi mietintöä.

Kirkolliskokous teki kuudennessa täysistunnossa seuraavat päätökset:

Asia 4: Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Talousvaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen ja esittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksymistä seuraavin huomioin. 

Ylijäämä 251 369,25 euroa kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. 

Talousvaliokunta esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 

Vuoden 2020 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 60 000 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 251 369,25 euroa (vuonna 2019: 175 707,63 euroa) ja taseen loppusumma 17 219 664,48 euroa (vuonna 2019: 16 963 681,77 euroa). 

Vuoden 2020 talouden kehitykseen vaikutti merkittävästi koronaepidemia. Suurimmat erot talousarvion ja toteuman välillä olivat seuraavat: 

Toimintatuottoja kertyi 125 838,42 euroa vähemmän kuin oli arvioitu. 

  • Vuokratuotot (keskustalo/kirkkomuseo ja seminaari): noin -35 000 euroa 
  • Tuohusten myyntituotot: noin -79 604 euroa 

Toimintakulut kokonaisuudessaan vähenivät n. 645 000 euroa. 

  • Palvelujen ostot: -226 940 euroa 
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat: -93 164 euroa 
  • Annetut avustukset: -140 264 euroa 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut: -165 416 euroa 

Talousvaliokunta toteaa, että tietojärjestelmien hankinta, ylläpitäminen ja kehittäminen aiheuttavat ennakoimattomia kustannuksia. Valiokunta esittää, että kirkollishallitus selvittää tietojärjestelmien ylläpitämistä eri yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on kustannusten hallinta ja ennakoitavuus. 

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta on hoidettu huolellisesti, ennakoivasti ja ammattimaisesti koko kirkon hyväksi.

Asia 7f: Aloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa

Hallintovaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen. Valiokunta toteaa, että toimintaohje koskee myös luostareita, ortodoksista seminaaria ja kirkon kanssa yhteistyösopimuksen tehneitä järjestöjä. Valiokunta esittää, että kirkollishallitus perustaa työryhmän otsikossa mainitun toimintaohjeen laatimiseksi. Toimintaohjeen on oltava selkeä ja sen on otettava huomioon erityisesti lapset, vanhukset ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Toimintaohje on käännettävä seurakunnissa käytettäville yleisimmille kielille ja sen on oltava helposti saatavilla.

Työryhmän kokoonpanon on oltava riittävän laaja-alainen ja tarvittaessa on kuultava ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmän on perehdyttävä muissa yhteisöissä, kuten ev.lut. kirkossa ja muissa ortodoksissa kirkoissa aiemmin laadittuihin toimintaohjeisiin ja menettelytapoihin.

Toimintaohjeeseen on sisällytettävä mm.:

1. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrittely ja sen tunnistaminen
2. Aikuisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän määrittely ja tunnistaminen
3. Nollatoleranssin toteaminen kirkon sisällä ja mitä toimia väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi jokaisessa toimintayksikössä pitää tehdä
4. Miten epäilyksen syntyessä toimitaan kirkon sisällä ja kenelle mahdollisesta epäilystä ilmoitetaan (hiippakunnalliset vastuuhenkilöt, viestintä ulospäin jne.) ja miten ilmoitukset käsitellään
5. Miten tapauksista viestitään ulospäin (huomioiden asian luottamuksellisuus) ja miten ilmaistaan valmius ottaa vastaan ilmoituksia häirinnästä

Kaikkien kirkon työntekijöiden on perehdyttävä toimintaohjeisiin ja noudatettava niitä. Tämä koskee myös kirkon yhteistyösopimuksen tehneitä järjestöjä. Papisto tarvitsee koulutuksen ja ohjeen, miten hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyjä käsitellään rippisalaisuuden piirissä.

Kirkollishallitus hyväksyy toimintaohjeen 30.4.2022 mennessä.

Valmis toimintaohje julkaistaan kirkon ja seurakuntien verkkosivuilla. Seurakunnat, ortodoksinen seminaari, luostarit ja kirkon piirissä yhteistyösopimuksella toimivat järjestöt raportoivat hiippakunnan piispalle ohjeen käyttöönotosta.

Asia 7j: Aloite kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja tavoitteista

Sivistysvaliokunta esittää kirkollishallituksen esityksen mukaisesti, että kirkon kulttuuriperintöstrategian valmistelua varten perustetaan työryhmä. Työryhmän tulee ottaa huomioon kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjaukset sekä kirkollisen kulttuuriperintötyön monialainen kokonaisuus. Työryhmä raportoi työn etenemisestä kirkollishallitukselle.

Asia 7q: Aloite pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta

Sivistysvaliokunta kiittää metropoliitta Arsenia arvokkaista huomioista ja esittää, että kirkollishallitus perustaa määräaikaisen työryhmän kirkkokalenterin kehittämiseksi. Työryhmän keskeinen tehtävä on kirkkokalenterin päivittäin muisteltavien pyhien nimien ja nimipäiväkalenterin päivittäminen. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen kirkkokalenterin matrikkeliosion kehittämisestä. Työryhmä antaa ehdotuksensa piispainkokoukselle ja raportoi työn etenemisestä seuraavalle kirkolliskokoukselle.

Asia 7h: Aloite kirkon barometrin käynnistämisestä

Sivistysvaliokunta esittää määrärahan varaamista Suomen ortodoksisen kirkon barometrin toteuttamiseksi yhteistyösopimuksella Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston kanssa. Ensimmäinen barometri toteutettaisiin vuonna 2022 ja sen jälkeen esimerkiksi neljän vuoden välein. Näin saadaan säännöllisesti karttuvaa tietoa kirkon tilanteesta, toiminnasta ja kehitystarpeesta.

Barometrissa kerättäisiin säännöllisin välein perustietoa kirkon tilasta, toiminnasta ja kehityksestä, esimerkiksi kirkon jäsenmäärän kehittymisestä ja sen takana olevista ilmiöistä. Lisäksi barometrissä voitaisiin kohdennetusti keskittyä kulloinkin ajankohtaisiin, kirkon toiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.

Asia 7g: Aloite seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta

Kirkollishallituksen esityksen mukaisesti. Aloite hylätään.

Asia 11: Kirkon valmiussuunnitelma

Lakivaliokunta esittää Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelman yleistä osaa hyväksyttäväksi. Kirkollishallituksen pitää vuoden 2022 aikana valmistella arvio kustannusvaikutuksista vuoden 2023 talousarviota varten.

Kirkon kaikkien yksiköiden pitää laatia tietoturvasuunnitelma. Hiippakuntien on varmistettava, että valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Valmiussuunnitelman jatkovalmistelussa pitää ottaa huomioon varautuminen diakoniatyön vaihtoehtoisiin toimintamalleihin. Lisäksi kasvatus- ja nuorisotyön pitää pystyä tavoittamaan kohderyhmänsä myös kriisiaikoina. Kirkon omat kriisiviestinnän toimintamallit pitää saada pikimmiten kuntoon, samoin kriisiviestinnän koordinointi ja koulutus. Ohjeisiin pitää lisätä, että valmiusryhmät toimivat normaalioloissakin.

Pöydälle jätetyt mietinnöt asioista 7b, 7k, 7p (aloite Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta, aloite venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021–2023 ja aloite koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä) käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Pöydällepanot kuudennessa täysistunnossa

Hallintovaliokunta jätti pöydälle mietinnön asiasta 9 (Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi).

Sivistysvaliokunta jätti pöydälle mietinnön asioista 7e, 7r, 7s ja 7i (Aloite digiviestinnän kehittämisestä, aloite kirkon yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä sekä aloite kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta sekä aloite kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä).

Kuudennen istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Istunto päättyi kello 12.37. Seitsemäs täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 24.11. kello 15.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).