Kirkolliskokouksen päätökset lyhyesti

Ajankohtaista | 24.11.2022

Lakipaketin valmistelu jatkuu, Aamun Koitto ilmestyy vuonna 2023 viidesti, hiippakuntiin perustetaan nuorisovaltuustot, seurakuntarakenteen muutoksen vaikutuksia toimintaan tutkitaan, työ Ukrainan pakolaisten parissa jatkuu ja kulttuuriperintöstrategian toimeenpanoa varten perustetaan työryhmä.

Kuva täysistuntosalista

Vuoden 2022 kirkolliskokous päättyi Valamon luostarissa keskiviikkona 23. marraskuuta. Asialistalla oli yhteensä 12 päätöksiä edellyttävää asiaa kokouksen järjestäytymistä koskevien ja kirkolliskokoukselle tiedoksi saatettavien asioiden lisäksi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kirkon sivustolla heti sen valmistuttua, viimeistään joulukuun puolivälissä. Kokouksen täysistuntojen verkkolähetystallenteisiin voi tutustua YouTube -kanavalla pian myös tekstitetyssä muodossa. 

Tässä kokouksen keskeiset päätökset tiivistetyssä muodossa.

Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Kirkolliskokous hyväksyi kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Ylijäämä (664 025,06 euroa) kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätös 2021 sekä vertailuvuosi 2020 ovat koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisia eivätkä ne kuvaa kirkon todellista taloudellista tilannetta. Kirkolliskokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja talousvaliokunta kiitti taloustoimistoa hyvästä työstä.

Asiat 5 ja 7. Keskusrahaston vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 ja kirkolliskokousaloite ukrainankielisen papin palkkaamiseksi

Asiakohdat käsiteltiin budjettivaikutusten vuoksi yhdessä. 

Kirkolliskokous hyväksyi kirkon keskusrahaston vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 pöytäkirjasta ilmenevin muutoksin. Talousarviovuoteen 2023 tehdyt muutokset lisäävät talousarviovuoden kustannuksia 197 000 euroa ja näin ollen talousarviovuoden 2023 tulos on alijäämäinen 259 100 euroa.

Käytännössä lisäresursseja ohjattiin mm. ukrainalaispakolaisten parissa työskentelevän papin palkkaukseen, osallistumisen toimintaohjelmassa (asia 11) mainittujen nuorisovaltuustojen matka- ja kokouskuluihin, kiinteistöjen peruskorjausavustuksiin, kriisiavustuksiin ja kulttuuriperintöstrategiatyöryhmän sekä taloustyöryhmän toimintaan.

Kirkolliskokous ohjasi varoja merkittävässä määrin myös Aamun Koittoon ja kirkon viestintään. Päätökset tarkoittavat sitä, että Aamun Koitosta ilmestyy vuonna 2023 viisi numeroa joka kotiin kannettuna. ONL ry:n julkaisema lasten ja nuorten lehti Tuohustuli sai lisätukea ja rahaa varattiin myös keskeisten jumalanpalvelusten striimaamiseen Uspenskin katedraalista. Vuonna 2023 käynnistyy myös ort.fi -sivuston ja kirkon intran uudistaminen.

Taloussuunnitelmavuosiin 2024 ja 2025 tehdyt muutokset lisäävät taloussuunnitelmavuosien kustannuksia 142 000 euroa ja 137 000 euroa. Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat alijäämäisiä 186 100 euroa ja 156 100 euroa. Talousarviovuoden 2023 sekä suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 alijäämä katetaan edellisten kolmen vuoden lisääntyneellä kassavirralla.

Asia 6. Itä-Suomen yliopiston tutkimusraportti ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamiseksi ja hallituksen esitykseksi

Kirkollishallituksen hyväksymät työryhmän säädösesitykset perusteluineen lähetetään lausuntokierrokselle. Lausuntopyynnöt lähetetään piispainkokoukselle, seurakunnille, kolttien kyläkokoukselle sekä kirkon piirissä toimiville ja kirkon henkilöstöä edustaville järjestöille.

Lopullinen ehdotus säädösmuutoksiksi valmistellaan vuoden 2023 kirkolliskokoukselle. Tavoite on saada lakihanke eduskunnan käsittelyyn vuonna 2024.

Asia 8. Kirkolliskokousaloite kirkon lakipalveluiden järjestelyistä

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen työryhmän perustamisesta. Kirkollishallitus arvioi lakipalveluita lakimiehen tehtävää täytettäessä.

Asia 9. Kirkolliskokousaloite ortodoksisen matrikkelin laatimiseksi

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 10. Kirkolliskokousaloite seurakuntarakenteiden uudistukseen liittyvästä tutkimuksesta

Selvitys toteutetaan seurakuntien osalta. Selvityksen toteuttaminen aloitetaan jo vuonna 2023 tekemällä lähtötilanteen kartoitus toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten osalta. Varsinainen arvioinnin toteutus aloitetaan vuonna 2024. Selvitystä jatketaan joka toinen vuosi vuoteen 2028 saakka hyödyntäen aiemmassa vaiheesta saatuja tuloksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia toimintaan.

Selvityksessä tutkitaan muutoksen vaikutuksia seurakunnan jäsenten yhdenvertaisuuden, hallinnon ja työntekijöiden toimintamahdollisuuksien kannalta.

Asia 11. Kirkolliskokousaloite osallistumisen toimintaohjelmasta

Kirkolliskokous päätti, että kirkossa järjestetään vuosittain luottamushenkilöiden hiippakuntakokoukset, joille sovitaan yhteinen valtakunnallinen teema. Lisäksi joka hiippakuntaan perustetaan vapaamuotoinen nuorisovaltuusto, johon piispa kutsuu edustajat seurakuntien ehdotusten perusteella. Ortodoksistoon luodaan oma osio luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten osallistumisen tukemiseksi ja kehittämiseksi. Seurakuntalaisten aktiivisuuden edistäminen huomioidaan seurakuntien ja kirkon viestinnässä.

Asia 12. Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksun tason, määräytymisperusteiden sekä tarkoituksenmukaisen käytön arviointi ja selvitys niiden uudistamistarpeista

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 13. Kirkolliskokousaloite työryhmän perustaminen kirkolliskokouspäätösten tuloksellisuuden tutkimiseksi

Kirkolliskokous katsoi, että työryhmän perustamiseen ei ole tarvetta, vaan kirkolliskokousten päätösten seuranta toteutetaan olemassa olevan johtamisjärjestelmän kautta. Päätösten toimeenpanon pitkäaikainen seuranta aloitetaan vuoden 2022 kirkolliskokouksesta.

Asia 14. Työryhmän ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaksi

Kirkolliskokous päätti hyväksyä kulttuuriperintöstrategian. Toimeenpanoa varten perustetaan moniammatillinen työryhmä.

Asia 15. Suomen ortodoksisen kirkon barometrin käynnistäminen

Supistettu barometrihanke toteutetaan ja siihen varatut varat käytetään kuluvan vuoden aikana.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Antti Juva