Seurakuntien valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyy 21.9.

Ajankohtaista | 21.09.2023

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa vaalit on keskeytetty, muissa seurakunnissa ehdokkaita voi asettaa vielä tänään.

Ehdokasasettelujuliste

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa Helsingin ortodoksista seurakuntaa lukuun ottamatta (kts. uutinen 21.9.) toimitetaan marraskuussa seurakunnanvaltuustovaalit.

Vaaleissa valitaan kunkin seurakunnan valtuustoon 9–21 jäsentä. Valittavien määrä riippuu seurakunnan koosta. Seurakunnassa, jonka jäsenmäärä on 1 500 tai vähemmän, seurakunnanvaltuustoon valitaan 9 jäsentä; 12 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 1 500, mutta enintään 2 500; 15 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 2 500, mutta enintään 5 000; ja 21 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 5 000.

Mitä seurakunnanvaltuusto tekee ja mistä se päättää?

Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto. Mitä nämä asiat sitten ovat? Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 56 § määrittelee valtuuston tehtävät lyhyesti: Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.

Kirkkojärjestys kertoo jo enemmän. Siinä todetaan, että seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
 • valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
 • päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
 • valita papit, diakonit ja kanttorit;
 • hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
 • asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
 • päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
 • hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
 • hyväksyä seurakunnan talousarvio;
 • päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
 • hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
 • valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
 • päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

Listaa lukiessa huomaa, että valtuusto tekee varsin konkreettisesti seurakunnan elämään vaikuttavia päätöksiä. Valtuuston jäsenyys onkin vastuullinen luottamustoimi, jossa seurakuntaelämään pääsee vaikuttamaan aitiopaikalta.

Seurakunnanvaltuuston jäsen voi esimerkiksi itse nostaa asioita valtuuston käsittelyyn tekemällä kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

Ehdolle asettuminen / ehdokkaiden asettaminen 21.9. mennessä

Ehdokkaiden asettaminen on teknisesti varsin helppoa. Tarvitaan vain kaksi seurakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotka haluavat asettaa vaaliin ehdokkaan / ehdokkaita.

Äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Ehdolle asettuminen edellyttää kuitenkin 18 vuoden ikää. 

Mahdolliselta ehdokkaalta on kysyttävä, onko hän käytettävissä. Jos on, kannattaa vielä kertaalleen tarkistaa, että ehdokas kuuluu esittäjien kanssa samaan vaalialueeseen (jos seurakunta on jaettu useampaan vaalialueeseen). Sen jälkeen kaksi saman vaalialueen äänioikeutettua jäsentä voivat yhdessä ehdokkaan kanssa täyttää ehdokasasettelulomakkeen.

Vaalialuejako ja seurakunta/vaalialuekohtainen valittavien valtuutettujen määrä selviää seurakuntien vaalikuulutuksista. Ne on julkaistu kesäkuun Aamun Koitossa, seurakuntien ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Aamun Koitossa on julkaistu myös valmis ehdokasasettelulomake. Lomakkeita saa myös seurakuntien kanslioista tai tulostamalla tämän uutisen lopusta löytyvä pdf-tiedosto (huomaa: kaksi sivua).

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkua 21.9.2023.