Keskusrekisterin johtosääntö

Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahallinnon, Arkistolaitoksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Keskusrekisterin tehtävä

Suomen ortodoksisessa kirkossa on kirkollishallituksen alainen keskusrekisteri (KJ 110 §), jonka tehtävänä on hoitaa seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa. Keskusrekisteri ylläpitää kirkon sähköistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja. Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahallinnon, Arkistolaitoksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Kirkon jäsentietojärjestelmä

Keskusrekisterissä hoidetaan seuraavia tehtäviä:

•  kasteen ja mirhallavoitelun rekisteröinti

•  avioesteiden tutkinnat, vihkimisten ja kirkollisten avioerojen rekisteröinnit sekä avioliiton solmimiseen liittyvät nimenmuutokset

•  kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen rekisteröinnit

•  hautaustietojen kirjaaminen

•  seurakuntien äänioikeutettujen luetteloiden tuottaminen 

•  seurakuntien lehtien osoiterekisterien ylläpito 

•  jäsentilastojen laadinta

•  tietojen vertailu ja korjaukset toimialan muiden viranomaisten kanssa

 

Tietojen luovutus- ja asiakaspalvelu

Keskusrekisterissä

• annetaan virkatodistukset

• laaditaan sukuselvitykset

• hoidetaan todistusten ja selvitysten laskutus

• annetaan neuvontaa kirkon keskustalon asiakaspalveluaikana (kello 9-15)

 

Henkilöstö

Keskusrekisterissä on keskusrekisterin johtaja ja rekisterisihteereitä.

Keskusrekisterin johtaja

• vastaa siitä, että kirkon keskusrekisteri toimii asetettujen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti

•  valmistelee keskusrekisterin talousarvion ja seuraa sen toteutumista

•  valmistelee toimialaansa kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset

•  toimii keskusrekisterin henkilöstön lähiesimiehenä

•  hoitaa muut erikseen määrättävät tehtävät

Rekisterisihteeri

• hoitaa edellä 2. ja 3. kohdissa mainittuja käytännön tehtäviä

• toimii keskusrekisterin johtajan sijaisena sisäisen työnjaon mukaisesti

•  hoitaa muut erikseen määrättävät tehtävät

 

Johtosääntö on hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen istunnossa 17.3.2009.