Kirkollishallitus

Kirkollishallitus hoitaa kirkon yhteisiä asioita, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua.

Kirkollishallitus

Kirkollishallitus (jota kutsutaan myös kirkollishallituksen kollegioksi) hoitaa kirkon yhteisiä asioita, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua. 

Kirkollishallituksen jäseniä ovat arkkipiispa, hiippakuntien piispat sekä kirkolliskokouksen omaksi toimikaudekseen valitsemat neljä asiantuntijajäsentä. Kirkolliskokous valitsee jokaiselle asiantuntijajäsenelle myös henkilökohtaisen varajäsenen.

Kirkollishallituksen asiantuntijajäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.  Asiantuntijajäsenistä yhden tulee olla papin toimeen kelpoinen pappi ja yhden tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittanut.

Kirkollishallituksen tehtävänä on, jollei ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä:

 • hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa
 • antaa kirkolta pyydetyt lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole säädetty kirkolliskokouksen tehtäväksi
 • valmistella asiat kirkolliskokoukselle
 • huolehtia kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta
 • ohjata ja valvoa kirkolliskokouksen sen yhteyteen perustamien toimielinten työtä
 • valvoa kirkon ja seurakuntien etua työmarkkina-asioissa, ohjata kirkon ja seura- kuntien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä neuvotella ja sopia kirkon ja seurakuntien puolesta niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista työehtosopimuslaissa (436/1946) säädetyssä järjestyksessä
 • huolehtia kirkollishallitukselle 73 ja 74 §:n mukaan kuuluvista kirkonkirjojen pitämiseen liittyvistä tehtävistä
 • määrätä kirkon yhteisistä kolehdeista
 • hoitaa ne tehtävät, jotka eivät kuulu kirkon muulle viranomaiselle.

Kirkollishallitus kokoontuu yleensä 6–8 kertaa vuodessa. Pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla heti kun ne on tarkistettu. 

Kirkollishallituksen jäsenet tällä toimikaudella:

 • Puheenjohtaja: Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo
 • Jäsenet:
  • Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni
  • Oulun metropoliitta Elia
  • rovasti Marko Patronen (varajäsenenä rovasti Markku Salminen)
  • Matti Tolvanen, lakimiesjäsen (varajäsenenä Heikki Piiroinen)
  • Anna-Katriina Salmikangas (varajäsenenä Jarmo Ihalainen)
  • Liisa Toppila eli nunna Elisabet (varajäsenenä Ritva Bly)

Kirkollishallituksen istuntopäivät vuonna 2021:

 • 3.2.2021 klo 13.00
 • 3.3.2021 klo 13.00
 • 16.4.2021 klo 10.00
 • 9.6.2021 klo 13.00
 • 25.8.2021 klo 13.00
 • 15.9.2021 klo 13:00
 • 13.10.2021 klo 13.00
 • Kirkolliskokous 22.–24.11.