Aikuiskasvatus

Kirkollisen aikuiskasvatuksen tavoitteena on aina parantaa seurakuntalaisten tietämystä oman kirkkonsa traditiosta ja uskosta.

Aikuiskasvatus

Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatus on elinikäistä oppimista parhaimmillaan, sillä kirkon traditiossa riittää aina uutta omaksuttavaa kaikille kirkon jäsenille iästä ja koulutuksellisesta taustasta riippumatta.

Seurakunnissa aikuiskasvatuksesta vastaavat seurakunnissa hengellisen työn tekijät – diakonit, papit ja kanttorit. Aikuiskasvatus voi saada monia muotoja ja nimiä: jossain järjestetään säännöllistä, kirkon oppiin ja ortodoksiseen elämäntapaan perehdyttävää seurakuntaopetusta, jossain hengellisen kirjallisuuden lukupiirejä, jossain Raamattupiirejä. Myös aikuiskriparit, yhteiset pyhiinvaellusmatkat ja muut tapahtumat voivat olla tärkeässä roolissa seurakunnan aikuiskasvatustyössä. Useimmissa seurakunnissa aikuiskasvatusta monipuolistavat myös erilaiset toimintapiirit – esimerkiksi tiistaiseurat tai Valamon ystävien paikallisosastot – joiden tapahtumissa on usein puhumassa joko teologiaan tai johonkin ortodoksisen kulttuurin erityisalueeseen perehtyneitä asiantuntijavieraita. Monissa seurakunnissa on tarjolla opetusta myös venäjäksi.

Kirkollisen aikuiskasvatuksen tavoitteena on aina parantaa seurakuntalaisten tietämystä oman kirkkonsa traditiosta ja uskosta. Sen avulla pyritään kasvattamaan aktiivisia seurakuntalaisia, jotka osallistuvat ja toimivat omassa seurakunnassaan tuntien oman kirkkonsa opin ja tradition pääkohdat. Samalla tavoitteena on vahvistaa ortodoksista elämäntapaa ja uskon ilmaisemista jokaisen seurakuntalaisen omassa elämässä ja ohjata seurakunnan jäseniä osallistumaan henkilökohtaisesti kirkon elämään, jotta sekä tiedollinen että hengellinen kasvaminen tapahtuisi yhtäaikaisesti ja tasapainoisesti.

Katekumeeniopetus on kirkon jäsenyydestä kiinnostuneille tarjottavaa opetusta

Tavoitteellisinta osaa seurakuntien aikuiskasvatustyössä edustaa niin kutsuttu katekumeeniopetus eli kirkkoon liittymisestä kiinnostuneille suunnattu opetus. Sen tavoitteena on antaa osallistujille sellaista tietoa ja kokemusta, jonka pohjalta he voivat arvioida, haluavatko liittyä kirkkoon. Opetuksessa tutustutaan ortodoksiseen jumalanpalveluselämään ja perehdytään esimerkiksi ortodoksiseen ihmiskuvaan, sakramenttiopetukseen ja dogmatiikkaan. Myös seurakuntayhteisö tulee opetuksessa tutuksi.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on vuonna 2003 valmistunut kirkollisen kasvatuksen opetussuunnitelma, joka soveltuu sekä seurakuntien yleisen aikuiskasvatustyön ohjenuoraksi että  katekumeeniopetuksen rungoksi. Se antaa myös hyvät suuntaviivat niille, jotka haluavat tutustua ortodoksiseen kirkkoon ensin itsenäisesti opiskellen.

Suunnitelmassa on viisi päätasoa:

  1. Ortodoksinen oppi
  2. Kirkon sakramentit ja muut pyhät toimitukset
  3. Jumalanpalvelusten kirkko
  4. Ihmisen elämän etiikka
  5. Ortodoksinen maailma.

Ortodoksisen opin osalta on tavoitteena, että ihminen saa perustiedot siitä, mitä ortodoksinen kirkko opettaa Jumalasta, Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä sekä Neitsyt Mariasta. Hän ymmärtää ortodoksisen ihmiskäsityksen perustan ja Kirkon opetuksen ihmisestä Jumalan kuvana ja kaltaisuutena. Hän tuntee ortodoksisen kirkon opetuksen peruskäsitteet ja ymmärtää peruseroavaisuudet verrattuna katoliseen ja protestanttiseen oppiin sekä saa perustiedot siitä, miten ekumenia voi ilmentyä yhteisenä kristillisenä toimintana perheessä ja seurakunnassa. Lisäksi hän osaa hankkia itselleen syventäviä tietoja ortodoksisen kirkon opista.

Kirkon sakramenttien ja muiden pyhien toimitusten osalta pyritään siihen, että ihminen saa perustiedot ortodoksisen kirkon sakramenteista ja pyhistä toimituksista, sekä tuntee niiden sisällön ja tietää kuinka sakramentteihin ja Kirkon pyhiin toimituksiin valmistaudutaan ja osallistutaan.

Jumalanpalvelusten kirkko –osuuden tavoitteena on kannustaa ihmistä osallistumaan Kirkon jumalanpalveluselämään. Tämän osion opetuksella pyritään siihen, että ihminen tietää ja ymmärtää jumalanpalvelusten sisällön ja merkkikielen sekä ymmärtää jumalanpalveluksen merkityksen kirkon elämän hengellisenä keskuksena. Hän osaa valmistautua ehtoolliseen ja muihin kirkon pyhiin toimituksiin sekä tuntee kirkollisen tapakulttuurin perusteet ja siten rohkaistuu aktiivisesti osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluselämään ja kokee sitä kautta pyhyyden läsnäolon. Lisäksi hän tuntee kirkkovuoden juhlat sekä niihin liittyvän tapaperinteen. Hän tutustuu myös kirkollisen taiteen perusteisiin sekä sen merkitykseen kirkon hengellisenä kasvattajana.

Ihmisen elämä etiikka –osiossa pyritään siihen, että ihminen tietää ja tuntee ne keskeiset kirkon opetuksen periaatteet, joihin oman elämän eri eettisissä valintatilanteissa voi turvautua. Hän pystyy tarkastelemaan myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia eettisiä ongelmia kirkon näkemykseen tukeutuen. Lisäksi hän ymmärtää perheen merkityksen kirkon elämän perusyksikkönä sekä ymmärtää ortodoksisen kirkon näkemyksen ekumeeniseen avioliittoon.

Ortodoksinen maailma –osiossa pyritään antamaan yleiskuva seurakunnan ja koko kirkon hallinnon perusteista, jotta hän osaa käyttää mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman seurakuntansa ja kirkkokunnan hallintoon. Samalla tutustutaan maailmanlaajuisesti ortodoksisten kirkkojen perheeseen sekä yhteisen että alueellisen perinteen eri muotoihin sekä orientaalisiin kirkkoihin. Kirkon diakonia- ja avustustoimintaan sekä lähetystyöhön tutustumisella pyritään ohjaamaan syvällisempään vastuuseen lähimmäisistä.

Kirkon muut aikuiskasvatustoimijat

Seurakunnissa tehtävää aikuiskasvatustyötä täydentää erityisesti kirkon yhteistyökumppani, Heinävedellä sijaitseva Valamon opisto, joka tarjoaa monipuolista kirkon oppiin ja elämään liittyvää koulutusta läpi vuoden. Myös Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kulttuurikeskus Sofia järjestää säännöllisesti teologisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

Seisokaamme hyvin – kirkon aikuiskasvatuksen oppimateriaali

Kirkko on julkaissut aikuiskasvatustyön tueksi laaditun oppimateriaalin kirjana. Kirjan kolmas painos ilmestyi vuonna 2016. Seisokaamme hyvin –teosta voi tilata osoitteesta tilaukset@ort.fi.